Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2017

Data publikacji: 31.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-04-2017

Numer ogłoszenia

1028011

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – OBRABIARKA DO ROWKÓW WPUSTOWYCH I KSZTAŁTOWYCH”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Jerzykowski, e-mail: g.jerzykowski@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 511 764 563

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy obrabiarki do rowków wpustowych i kształtowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa urządzenia niezbędnego do nowej linii technologicznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy obrabiarki do rowków wpustowych i kształtowych.

Poniżej określono minimalne parametry zamówienia:

1. Długość skrawania: min. 300 mm.
2. Szerokość skrawania: max. 70 mm.

Poniżej określono szczegółowe parametry zamówienia:

Obrabiarka do rowków wpustowych i kształtowych do wykonania wielowypustów, rowków przelotowych i nieprzelotowych, profili ewolwentowych, rowków spiralnych i rowków wpustowych.
1. Min. dopuszczalne obciążenie na stole: 300 kg.
2. Średnica stołu min. 550 mm.
3. Średnica otworu w stole roboczym min. 75 mm.
4. Wszystkie sterowane osie napędzane przez serwomotory.
5. Moc silnika głównego min. 3,5 kW.
6. Przesuwy w osiach:
- oś X min. 430 mm,
- oś Y min. 420 mm.
7. Uchwyt do narzędzi.
8. Układ chłodzenia ze zbiornikiem chłodziwa o pojemności min. 20 litrów.
9. Automatyczny system smarowania.
10. Elementy kotwiczenia i poziomowania.
11. Osłony przeciw wiórowe przestrzeni roboczej maszyny.
12. Osłony prowadnic stołu.
13. Podstawowe wyposażenie.
14. Oświetlenie przestrzeni roboczej.
15. Lampa sygnałowa stanu pracy maszyny.
16. Deklaracja zgodności CE, certyfikat IEC.
17. Gwarancja min. 24 miesiące
18. Warunki serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

Wymagane funkcje urządzenia oraz sposób jego dostawy i uruchomienia:

1. Instrukcja obsługi, schematy elektryczne i hydrauliczne w języku polskim.
2. Sterowanie CNC w osiach X,Y oraz obrót stołu.
3. 10,4 calowy monitorem LCD.
4. Sterowanie w pełni kompatybilne z G-kodem.
5. Sterowanie powinno zawierać cykle i funkcje obróbcze.
6. Symulacja programu z detekcją kolizji.
7. Czytnik kart oraz złącze USB.
8. Pokrętło MPG.
9. Funkcja diagnostyki.
10. Programowanie graficzne.
11. Uruchomienie i odbiór wstępny maszyny w siedzibie Dostawcy polegający na:
wykonaniu detali wg zał. rysunków:
a) Rys. 6-1104 kanałek w kole zębatym – w czasie krótszym niż 5 minut
b) Rys. 17082-28448 otwór wielorowkowy w tulei - w czasie krótszym niż 8 minut
12. Dostawa do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP Incoterms 2010.
13. Uruchomienie i odbiór końcowy maszyny w siedzibie Zamawiającego.

Kod CPV

42637100-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do strugania metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z postanowieniami umowy. Najpóźniej do 30.09.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.
Potwierdzenie możliwości technicznych oferowanego urządzenia na płycie DVD w postaci:
1. Filmu, który dokumentuje parametry skrawania oraz czas obróbki detali:
a) Rys. 6-1104 kanałek w kole zębatym – w czasie krótszym niż 5 minut
b) Rys. 17082-28448 otwór wielorowkowy w tulei - w czasie krótszym niż 8 minut
2. Kart pomiarowych dokumentujących poprawność wykonania zgodnie z wymogami rysunkowymi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Przed wyborem Dostawcy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia otwarcia ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanych przez Oferenta czasów obróbczych detali:
a) Rys. 6-1104 kanałek w kole zębatym,
b) Rys. 17082-28448 otwór wielorowkowy w tulei
na analogicznej jak oferowana maszynie na koszt Oferenta.
Jeśli Oferent odmówi lub nie przeprowadzi testów lub czasy będą większe niż zadeklarowane to oferta Oferenta podlega odrzuceniu, a Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości – 20 % wartości zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny.

1. Cena - 50%.

2. Okres gwarancji - 10%, w tym:
a) gwarancja 36 miesięcy - 5%
b) gwarancja 48 miesięcy - 10%

3. Parametry techniczne - 10%, w tym:
Sterowanie CNC z cyklami dłutowniczymi - 10%

4. Czas wykonania detali wg załączonych rysunków - 10%, w tym:
a) Kanałek w kole zębatym 6-1104 czas wyk. do 5 min. - 5%
b) Otwór wielorowkowy w tulei 0017-28448 czas wyk. do 8 min. - 5%

5. Termin dostawy - 20%, w tym:
Dostawa maszyny do 30.05.2017 - 20%

Opis sposobu przyznania punktacji.

1. Cena - max. 50 pkt.
C = (Cnn/Cnob) x 100 x 0,50 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

2. Okres gwarancji - max. 10 pkt, w tym:
a) gwarancja 36 miesięcy - TAK = 5 pkt
b) gwarancja 48 miesięcy - TAK = 10 pkt

3. Parametry techniczne - max. 10 pkt, w tym:
Sterowanie CNC z cyklami dłutowniczymi - TAK = 10 pkt

4. Czas wykonania detali wg załączonych rysunków - max. 10 pkt, w tym:
a) Kanałek w kole zębatym 6-1104 czas wyk. do 5 min. - TAK = 5 pkt
NIE = 0 pkt
b) Otwór wielorowkowy w tulei 0017-28448 czas wyk. do 8 min. - TAK = 5 pkt
NIE = 0 pkt

5. Termin dostawy - max 20 pkt, w tym:
Dostawa maszyny do 30.05.2017 - TAK = 20 pkt
NIE= 0 pkt

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:
1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
5) Oferent nie posiada niezbędnego potencjału technicznego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

METAL-TRADE.PL Adam Gładki
Ul. Rumska 6/2, 81-074 Gdynia
Oferta z dn. 19.04.2017
Cena netto: 198.500 PLN
Punktacja: 90 pkt.
Liczba wyświetleń: 477