Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2017

Data publikacji: 31.03.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2017

Numer ogłoszenia

1027972

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – LASEROWY SYSTEM INTERFEROMETRYCZNY”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Michalski; m.michalski@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506271538

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór dostawcy: Fabrycznie nowy laserowy system interferometryczny niezbędny do wszechstronnej oceny dokładności pomiarów liniowych obrabiarek i układów mechanicznych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa urządzenia niezbędnego do realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Wybór dostawcy: Fabrycznie nowy laserowy system interferometryczny niezbędny do wszechstronnej oceny dokładności pomiarów liniowych obrabiarek i układów mechanicznych.

Poniżej określono minimalne parametry zamówienia:

1. zakres osiowy: 0 m – 4 m
2. zakres pomiaru kątowego: +/- 175 mm/m
3. dokładność: +/- 0,2% +/-M2 µm/m
4. rozdzielczość: 0,01 µm
5. czujniki parametrów środowiskowych:
- temperatury materiału 0-55°C
- temperatury powietrza 0-40°C
6. sterowanie: automatyczne poprzez łącze RS232 do komputera PC

Poniżej określono szczegółowe parametry zamówienia:

1. System pomiarowy zapewniać będzie musiał pomiary liniowe, kątowe, pomiar kąta obrotu i odchyłkę płaskości, prostoliniowości i prostopadłości.
2. Typ lasera - laser jednoczęstotliwościowy (homodynowy).
3. Stabilność częstotliwościowa lasera: +/-0,05 ppm (w ciągu 1 roku) z możliwością pomiaru prędkości do 4 m/s oraz rozdzielczością 1 nm w zakresie 80 metrów.
4. Pomiar dynamiczne - Częstotliwość zbierania danych od 10 Hz do 50 KHz.
5. Stacja kompensacji warunków otoczenia z czujnikami. Automatyczna kompensacja długości fali wiązki laserowej w wyniku zmian: temperatury, ciśnienia, wilgotności oraz temperatury maszyny (materiału).
6. Komunikacja stacji oraz głowicy laserowej z komputerem poprzez porty USB.
7. Dokładność pomiaru przemieszczeń liniowych: ± 0,5 ppm (μm/m) w zakresie temperatury otoczenia od 0 do 40ºC.
8. Oprogramowanie - do pomiarów: pozycjonowania maszyn CNC, geometrii maszyny, liniowych, kątowych, osi obrotowych, odchyłek płaskości i prostoliniowości jak również pomiarów dynamicznych w języku polskim.
9. Optyka do pomiarów odchyłek liniowych.
10. Zwierciadło obrotowe - do pomiarów liniowych, kątowych i prostopadłości dla pomiaru maszyn z łożem pochylonym.
11. Zwierciadło kątowe.
12. Uchwyt – stolik do mocowania lasera umożliwiający precyzyjne wykonanie przesuwów w osiach X i Y.
13. Instrukcja obsługi w języku polskim.
14. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy.
15. Aktualizacje oprogramowania - bezpłatne w okresie gwarancji.
16. Dostępność części zamiennych – min. 10 lat od końca okresu gwarancyjnego.

Kod CPV

38636100-3

Nazwa kodu CPV

Lasery

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z postanowieniami umowy. Najpóźniej do dnia 30.09.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
• Udzielenia gwarancji minimum 24 miesiące.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena – 80%
2. Okres gwarancji - 15%, w tym:
a) 36 miesięcy – 5%
b) 48 miesięcy – 10%
c) 60 miesięcy - 15%
3. Aktualizacja oprogramowania w ramach gwarancji – 5%

Opis sposobu przyznania punktacji:

1. Cena - max. 80 pkt
C = (Cnn/Cnob) x 100 x 0,8 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

2. Okres gwarancji - max. 15 pkt, w tym:
a) 36 miesięcy – TAK = 5 pkt
b) 48 miesięcy – TAK = 10 pkt
c) 60 miesięcy - TAK = 15 pkt
3. Aktualizacja oprogramowania w ramach gwarancji – TAK = 5 pkt

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:

1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RENISHAW Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
02-823 Warszawa
Oferta z dn. 18.04.2017
Cena: 107.008,80 PLN
Punktacja: 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 728