Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2017

Data publikacji: 27.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2017

Numer ogłoszenia

1022818

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – Tokarka CNC”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Sobczak, e-mail: r.sobczak@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 515 277 938

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy tokarki CNC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa urządzenia niezbędnego do nowej linii technologicznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia wybór dostawcy tokarki CNC.

Poniżej określono minimalne parametry zamówienia:

1. Długość toczenia 650-800.
2. Średnica toczenia 630.
3. Sterowanie CNC.


Poniżej określono szczegółowe parametry zamówienia:

1. Dopuszczalna waga (uchwyt plus detal): minimum 1000 kg.
2. Uchwyt 3 - szczękowy 24” hydrauliczny.
3. Komplet twardych i miękkich szczęk do uchwytu 24”.
4. Przesuwy w osi X – min. 440 mm, w osi Z – min. 800 mm.
5. Szybki przesuw w osiach X i Z 24 m/min.
6. Moc silników posuwowych (X,Z) – minimum 7/7 kW.
7. Wrzeciono:
a) Max. prędkość obrotowa wrzeciona w zakresie: 1000 do 1200 obr/min.
b) Moc silnika wrzeciona 30/22 kW (30 min./ stała).
c) Moment obrotowy – minimum 2600/1600 Nm (30 min./ stała).
d) Regulacja prędkości wrzeciona bezstopniowa.
e) Typ końcówki wrzeciona D380 (płaska).
f) Układ olejowego chłodzenia dla wrzeciona.
8. Prowadnice ślizgowe w osiach X,Z.
9. Bezpośrednie napędy w osiach X,Z (bez przekładni pasowych).
10. Narzędzia:
a) Ilość pozycji 12 (każda napędzana).
b) Typ oprawki narzędzi BMT85.
c) Wysokość trzonka narzędziowego 32 mm.
d) Średnica trzonka narzędziowego D60 mm.
g) Minimalny kąt indeksowania 0,001 stopnia.
h) Prędkość maksymalna napędzanych narzędzi – 3000 obr/min.
i) Moc napędu narzędzi napędzanych 7,5/5,5 kW (30min./ stały).
j) Moment obrotowy narzędzi napędzanych min. 130/90 Nm (30min./ stały).
11. Przedmuch sprężonym powietrzem.
12. Układ chłodzenia ze zbiornikiem chłodziwa o pojemności powyżej 400 litrów.
13. Pistolet do spłukiwania chłodziwem.
14. Kompletny system transportu wiórów (wewnętrzny spiralny transporter – wzdłuż stołu – oraz zewnętrzny taśmowy transporter wiórów z koszem.
15. Automatyczny system smarowania.
16. Elementy kotwiczenia i poziomowania.
17. Osłony przeciw wiórowe przestrzeni roboczej maszyny.
18. Zamek bezpieczeństwa drzwi.
19. Oświetlenie przestrzeni roboczej.
20. Lampa sygnałowa stanu pracy maszyny.
21. Deklaracja zgodności CE, certyfikat IEC.
22. Gwarancja minimum:
a) 12 miesięcy na podzespoły mechaniczne,
b) 24 miesiące na sterowanie i napędy.
23. Warunki serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

Wymagane funkcje urządzenia oraz sposób jego dostawy i uruchomienia:

1. Oprogramowanie i instrukcje programowania w wersji polskojęzycznej.
2. Instrukcja obsługi, schematy elektryczne i hydrauliczne w języku polskim.
3. Sterowanie Fanuc 0i-TF z 10,4 calowym monitorem LCD.
4. Tool life Management – funkcja zarządzania trwałością narzędzi.
5. Funkcja przełączania siły zacisku szczęk uchwytu hydraulicznego – 2 stopnie (niskie/wysokie).
6. Kompensacja ciśnienia uchwytu tokarskiego.
7. Dostawa do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP Incoterms 2010.
8. Uruchomienie i odbiór końcowy maszyny w siedzibie Zamawiającego.
9. Szkolenie z zakresu obsługi obrabiarki i utrzymania ruchu - minimum 2 dni robocze (16 godzin) dla minimum 4 pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (w języku polskim).

Kod CPV

42621100-6

Nazwa kodu CPV

Tokarki sterowane komputerowo

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z postanowieniami umowy. Najpóźniej do dnia 30.11.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny
Cena - 75%
Warunki gwarancji oraz serwisu - 10%, w tym:
a) Gwarancja na wrzeciono 36 m-cy - 5%,
b) Najniższa cena za 1 rbh (roboczogodzinę) serwisu pozagwarancyjnego - 3%,
c) Najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w godzinach) - 2%.
Parametry techniczne - 15%, w tym:
a) System doprowadzający sprężone powietrze do prowadnic osi X (wsparcie i precyzja ruchów przy obróbce bardzo ciężkich przedmiotów) - 3%,
b) Pompa wysokiego ciśnienia 15 bar - 5%,
c) 32” niezależny uchwyt 4 - szczękowy - 7%.

Opis sposobu przyznawania punktacji.
Cena
jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
C = (Cnn/Cnob) x 100 x 0,75 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
Max. 75 pkt.

Warunki gwarancji oraz serwisu - max. 10 pkt., w tym:
a) Gwarancja na wrzeciono 36 m-cy - TAK = 5 pkt.,
b) Najniższa cena za 1 rbh (roboczogodzinę) serwisu pozagwarancyjnego
Najniższa cena = 3 pkt.,
c) Najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w godzinach)
Najkrótszy czas reakcji = 2 pkt.

Parametry techniczne - max. 15 pkt, w tym:
a) System doprowadzający sprężone powietrze do prowadnic osi X (wsparcie i precyzja ruchów przy obróbce bardzo ciężkich przedmiotów) - TAK = 3 pkt.,
b) Pompa wysokiego ciśnienia 15 bar - TAK = 5 pkt,
c) 32” niezależny uchwyt 4 - szczękowy - TAK = 7 pkt.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:
1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NTM Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice.
Oferta z dnia 04.04.2017
Cena: 841.995 PLN
Punktacja: 95 pkt
Liczba wyświetleń: 925