Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2017

Data publikacji: 27.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2017

Numer ogłoszenia

1022813

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana: Opis przedmiotu zamówienia, Ocena oferty, Wzór oferty

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – POZIOME CENTRUM OBRÓBCZE CNC”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”
Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Sobczak, e-mail: r.sobczak@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 515 277 938

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy: POZIOME CENTRUM OBRÓBCZE CNC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa urządzenia niezbędnego do nowej linii technologicznej.

Przedmiot zamówienia

Wybór dostawcy:
POZIOME CENTRUM OBRÓBCZE CNC.

Poniżej określono minimalne parametry zamówienia:

1. Paleta 630 x 630 mm,
2. Przesuwy: X – 850, Y – 800, Z – 1000 mm
3. Sterowanie typu: Fanuc, Siemens, Heidenhain.
4. System redukcji zapotrzebowania energii dla maszyny.

Poniżej określono szczegółowe parametry zamówienia:

1. Max. wymiary obrabianych detali ok. Ø1000x1000mm.
2. Max. waga obrabianego detalu ok. 1200 kg.
3. Indeksowanie osi stołu obrotowego co 1°.
4. Parametry wrzeciona:
a) Moc silnika wrzeciona: min. 30/22KW (10 min./ciągła),
b) Moment obrotowy min. 600/330 Nm (10 min./ciągły),
c) Obroty max. w zakresie: 6 000 do 12 000 obr./min.,
d) Stożek HSK-A100
5. Magazyn narzędzi min. 120 szt.:
a) max. waga narzędzia – min. 24 kg
b) max. dł. narzędzia – min. 450 mm
6. Chłodzenie przez wrzeciono: min. 30 bar.
7. Pistolet chłodziwa do spłukiwania przestrzeni roboczej.
8. System spłukiwania wiórów przestrzeni roboczej.
9. System filtracji z użyciem filtra bibułowego (papierowego) do oczyszczania chłodziwa ze zbiornikiem o pojemności
min. 700l.
10. Przyłącze separatora mgły.
11. Interfejs do sond pomiarowych.
12. Sonda do pomiaru detalu.
13. Kolorowa lampa sygnalizacyjna.
14. Klimatyzowana lub wentylowana szafa sterownicza.
15. System stabilizacja termicznej konstrukcji maszyny.
16. System stabilizacji termicznej elektrowrzeciona maszyny.
17. Stabilność temperaturowa obrabiarki. Odchylenia w pozycjonowaniu osi liniowych poniżej 8 mikrometrów w czasie 24 godzin ciągłej pracy.
18. Sterowanie CNC (typu: Fanuc, Siemens, Heidenhain lub odpowiednik) z następującymi możliwościami:
a) konfiguracji zdalnego pulpitu,
b) zdalnej diagnostyki maszyny,
c) interfejsy wymiany danych,
d) frezowanie wysp oraz kieszeni otwartych,
e) interpolacja heliakalna,
f) pamięć programów co najmniej 2 GB,
g) funkcja szybkiego restartu programu,
h) wycofanie z szybkiego gwintowania,
i) dodatkowy układ współrzędnych przedmiotu obrabianego - co najmniej 48 zestawów,
j) obrót układu współrzędnych,
k) liczba pozycji offsetów narzędzia co najmniej 400 szt.,
l) kontrola punktu środkowego narzędzia,
m) gwintowanie, skrawanie synchroniczne posuw / obrót,
19. Kompletny system transportu wiórów wewnętrzny i zewnętrzny.
20. Gwarancja na komponenty mechaniczne, sterowanie i napędy min. 24 miesiące.
21. Serwis techniczny na terenie Polski i/lub Europy.
22. Filtr sprężonego powietrza.
23. Funkcja oszczędzania energii. Opis i udokumentowanie.
24. Model 3D maszyny do integracji w systemie CAD.
25. Osłony: maszyny, przestrzeni roboczej oraz magazynu narzędzi zgodne z CE.
26. Deklaracja zgodności CE, certyfikat IEC.
27. Maszyna gotowa do pracy z systemem wymiany palet Fastems FPC-1500.
28. Załączenie technologii obróbki oraz czasu wykonania:
detali wg załączonych rysunków:
a) korpus 6-383030
b) pokrywa 6-383031

Wymagane funkcje urządzenia oraz sposób jego dostawy i uruchomienia:

1. Oprogramowanie w wersji polskojęzycznej.
2. Instrukcja obsługi i schematy elektryczne w języku polskim.
3. Oprogramowanie umożliwiające zdalne diagnozowanie stanu maszyn oraz przesyłanie danych.
4. Odbiór wstępny maszyny w siedzibie Wykonawcy.
5. Szkolenie z zakresu obsługi obrabiarki i utrzymania ruchu - min. 2 dni robocze dla min. 3 pracowników Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy (w języku polskim).
6. Dostawa do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP.
7. Uruchomienie i odbiór końcowy maszyny w siedzibie Zamawiającego polegający na:
wykonaniu detali wg załączonych rysunków:
a) korpus 6-383030,
b) pokrywa 6-383031,
w oparciu o przedstawioną technologię i w założonym czasie.
8. Szkolenie z zakresu obsługi obrabiarki i wdrożenie do produkcji detali:
a) korpus 6-383030
b) pokrywa 6-383031
- min. 10 dni roboczych dla min. 3 pracowników w siedzibie Zamawiającego (w języku polskim). Narzędzia oraz przyrządy organizuje Zamawiający po uzgodnieniach technologicznych z Wykonawcą.

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z postanowieniami umowy. Najpóźniej do 20.12.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Przedstawienie listów referencyjnych (wystawionych na reprezentowanego producenta) od pięciu wybranych odbiorców urządzeń podobnych wraz z dostarczonym i wdrożonym systemem wielopaletowym Fastems na terenie Unii Europejskiej oraz pięcioma protokołami odbioru podobnych urządzeń bez zastrzeżeń sporządzonymi w okresie do 5 lat przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferent udzieli Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie w trybie pracy na 3 zmiany 7 dni w tygodniu, obejmującej jego obsługę serwisową.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
Cena - 60%
Termin dostawy - 5%
Okres gwarancji na wrzeciono 36 miesięcy - 5%
Czas reakcji serwisowej i cena - 5%, w tym:
a) Najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego - 2%
b) Najniższa cena za 1 rbh (roboczogodzinę) serwisu pozagwarancyjnego - 3%
Parametry techniczne - 25%, w tym:
a) Chłodzenie przez wrzeciono 70 bar z filtracją chłodziwa - 4%
b) Wrzeciono z maksymalnym momentem obrotowym pow. 1000 Nm (przez 3-10min.) i pow. 500 Nm (ciągłym) - 5%
c) Wielkość magazynu narzędzi (ilość pozycji) - 10%
d) Indeksowanie osi stołu obrotowego (oś B) 0,001 stopnia - 6%

Opis sposobu przyznawania punktacji.
Cena
jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
C = (Cnn/Cnob) x 100 x 0,6 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
Max. 60 pkt

Termin Dostawy:
T = (Tdn/Tdob) x 100 x 0,05 gdzie
T – liczba punktów za termin dostawy
Tdn – termin dostawy najkrótszy
(liczony w dniach)
Tdob – termin dostawy oferty badanej
(liczony w dniach)
Max. 5 pkt

Okres gwarancji na wrzeciono 36 miesięcy: TAK = 5 pkt

Czas reakcji serwisowej i cena - 5 pkt, w tym:
a) Najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
Najkrótszy czas reakcji = 2 pkt
b) Najniższa cena za 1 rbh (roboczogodzinę) serwisu pozagwarancyjnego
Najniższa cena = 3 pkt

Parametry techniczne - 25 pkt, w tym:
a) Chłodzenie przez wrzeciono 70 bar z filtracją chłodziwa - TAK = 4 pkt
b) Wrzeciono z maksymalnym momentem obrotowym pow. 1000 Nm (przez 3-10min.) i pow. 500 Nm (ciągłym) - TAK = 5 pkt
c) Wielkość magazynu narzędzi (ilość pozycji).
120-135 poz. = 1 pkt
136-150 poz. = 3 pkt
151-165 poz. = 5 pkt
166-179 poz. = 10 pkt
d) Indeksowanie osi stołu obrotowego (oś B) 0,001 stopnia - TAK = 6 pkt
Max. za parametry techniczne - 25 pkt

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:

1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

High Technology Machines Sp. z o.o. ,
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice.
Oferta dn. 04.04.2017
Cena: 1.892.362,50 PLN
Punktacja: 100 pkt
Liczba wyświetleń: 985