Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

Data publikacji: 05.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-03-2017

Numer ogłoszenia

1019851

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – FREZARKA ŁOŻOWA”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”
Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Sobczak, e-mail: r.sobczak@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 515 277 938

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy frezarki łożowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa urządzenia niezbędnego do nowej linii technologicznej.

Przedmiot zamówienia

Poniżej określono minimalne parametry zamówienia:
1. Szerokość stołu do 1300 mm.
2. Długość stołu do 4000 mm.
3. Przesuwy:
a) X – 4000 mm,
b) Y – 1500 mm,
c) Z – 1600 mm.
4. Dozwolona waga na stole do 10 ton.
5. Dokładność pozycjonowania osi: P = 0.008/4000 mm.
6. Dokładność powtarzalności osi: Ps = 0.005 mm.
7. Indeksowana głowica 45 stopni.
8. Obroty wrzeciona 3000 – 4500 obr/min.
9. Magazyn narzędzi 30 – 60.
10. Sterowanie Heidenhain.
Szczegółowe parametry zamówienia:
1. Pow. robocza stołu 4000 x 1300 mm. Max. dop. obciążenie na stole: 10000 kg.
2. Sterowanie Heidenhain iTNC-530 z elektronicznym kółkiem ręcznym.
3. System pomiaru:
a) liniały odczytu (absolutnego) w 3 osiach,
b) system pomiaru bezpośredniego dla osi obrotowych.
4. Posuwy:
a) roboczy – 15 m/min,
b) szybki – 30 m/min
5. Napęd posuwów: serwosilniki AC o zmiennej prędkości, regulacja cyfrowa. Mechanizm posuwów niezależny dla każdej osi, umożliwiający symultaniczną interpolację wszystkich osi w tym samym czasie, a także w sposób indywidualny.
6. Śruby kulowe toczne z wstępnym napięciem kulek.
7. Prowadnice stalowe hartowane (58-62 HRc) i szlifowane zabezpieczone metalowymi osłonami teleskopowymi dla osi Y i Z.
8. Prowadnice liniowe z pakietami rolkowymi dla osi X.
9. Silnik główny AC ze zmienną prędkością o mocy min. 30 kW.
10. Głowica automatyczna 45 stopni:
a) automatyczny obrót z możliwością pracy, pozycjonowania i zacisku.
b) zacisk przedniej i tylnej części głowicy poprzez cylindry hydrauliczne,
c) max. prędkość obr. głowicy wrzecionowej w zakresie 3000 do 4500 obr/min,
d) stożek wrzeciona BT50 BIG PLUS,
e) chłodzenie przez wrzeciono,
f) stały moment obrotowy większy niż 750 Nm,
g) hydromechaniczny zacisk narzędzia,
h) łożyska precyzyjne,
i) automatyczne smarowanie kół zębatych,
j) bezpośredni system pomiaru.
11. Tarcza do automatycznego obrotu głowicy:
a) automatyczny obrót z możliwością pracy, pozycjonowania i zacisku,
b) obrót płyty +/- 180 stopni (tj. 360 stopni),
c) bezpośredni system pomiaru.
12. Magazyn narzędzi i zmieniacz narzędzi:
a) min. 30, max 60 pozycji,
b) max. waga narzędzia – 25 kg,
c) max. średnica narzędzi:
- zajmując przyległe gniazda w magazynie: 125 mm.
- opuszczając sąsiednie gniazdo w magazynie: 240 mm.
d) max. długość narzędzia mierzona od chwytu: 300 mm
13. System hydraulicznej kompensacji (odciążenia) przesuwu pionowego.
14. System chłodzenia:
a) niezależny zbiornik chłodziwa o pojemności min. 750 litrów,
b) pompy chłodziwa, zawory, itp.
c) systemy filtrowania magnetyczny i papierowy.
Automatyczne chłodzenie przez powietrze lub płyn wraz z wyposażeniem (separator magnetyczny i papierowy detector końcowy – stopień filtracji 20µ).
15. Chłodzona szafa elektryczna.
16. Panel sterujący.
17. Transporter wiórów.
18. Elementy kotwiczenia i poziomowania.
19. Osłony: maszyny, przestrzeni roboczej oraz magazynu narzędzi zgodne z CE oraz aktualną dyrektywą unijną.

Wymagane funkcje urządzenia oraz sposób jego dostawy i uruchomienia:
1. Oprogramowanie i instrukcje programowania w wersji polskojęzycznej.
2. Instrukcja obsługi, schematy elektryczne i hydrauliczne w języku polskim.
3. Możliwość pracy w trybach: automatycznym, ręcznym, regulacja ustawcza (korekcje).
4. Oprogramowanie umożliwiające zdalne diagnozowanie stanu maszyny oraz przesyłanie danych.
5. Odbiór wstępny maszyny w siedzibie Wykonawcy.
6. Dostawa do siedziby Zamawiającego na warunkach DAP.
7. Uruchomienie i odbiór końcowy maszyny w siedzibie Zamawiającego.
8. Szkolenie z zakresu obsługi obrabiarki i utrzymania ruchu - minimum 2 dni robocze dla minimum 3 pracowników Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy (w języku polskim).
9. Szkolenie z zakresu obsługi obrabiarki - minimum 2 dni robocze dla minimum 3 pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (w języku polskim).

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z postanowieniami umowy. Najpóźniej do dnia 10.12.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferent udzieli Zamawiającemu minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie w trybie pracy na trzy zmiany, obejmującej jego obsługę serwisową.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
Cena - 60%
Okres gwarancyjny - 10%
Parametry techniczne - 30%, w tym:
A) 45 stopni automatyczna głowica 360000 pozycji (indeksowana co 0,001 stopnia) - 15%
B) Wielkość magazynu narzędzi - 10%
C) Główne korpusy maszyny wykonane ze sezonowanego (stabilizowanego) żeliwa perlitycznego (GJL-250, GJL-300) - 5%

Opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena
jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
C = (Cnn/Cnob) x 100 x 0,6 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
Max. 60 pkt

Okres Gwarancji - 10 pkt
a) 12 -23 m-cy = 1 pkt
b) 24 – 35 m-cy = 5 pkt
c) 36 m-cy i więcej = 10 pkt

Parametry techniczne - 30 pkt, w tym:
A) 45 stopni automatyczna głowica 360000 pozycji (indeksowana co 0,001 stopnia).
TAK = 15 pkt
B) Wielkość magazynu narzędzi.
a) 30 do 39 pozycji = 1 pkt
b) 40 do 59 pozycji = 5 pkt
c) 60 i więcej pozycji = 10 pkt
C) Główne korpusy maszyny wykonane ze sezonowanego (stabilizowanego) żeliwa perlitycznego (GJL-250, GJL-300).
TAK = 5 pkt

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:

1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZAYER, S.A. Portal de Bergara 7. 01013 Vitoria-Gasteiz SPAIN (Hiszpania)
Cena: 2 033 220 PLN
Punktacja: 86 pkt
Liczba wyświetleń: 1007