Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017

Data publikacji: 15.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-03-2017

Numer ogłoszenia

1017399

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana: Wiedza i doświadczenie, termin składania ofert, wzór oferty

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent składa formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikację/ofertę zawierającą opis kluczowych elementów wykonania przedmiotu zamówienia wraz z parametrami spełniającymi warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz identyfikację (nazwę, typ, model) przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem producenta.
Oferta musi być złożona w języku polskim.
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.
Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem:
Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna
ul. Zaciszna 14
63-200 Jarocin
NIP: 6170000864
REGON: 250294031
KRS: 0000043923
w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA – SZLIFIERKA DO OTWORÓW I WAŁKÓW”
d. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• datę przygotowania i termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo- rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Jerzykowski, e-mail: g.jerzykowski@jafo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 511 764 563

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy szlifierki do otworów i wałków.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa urządzenia niezbędnego do nowej linii technologicznej.

Przedmiot zamówienia

Wybór dostawcy szlifierki do otworów i wałków.

Poniżej określono minimalne parametry zamówienia:

1. Długość szlifowanego detalu do 1500 mm (minimum 1300 mm)
2. Długość szlifowanego otworu: minimum 120 mm
3. Szlifowanie stożków wewnętrznych i zewnętrznych
4. Sterowanie CNC.

Poniżej określono szczegółowe parametry zamówienia:

1. Średnica szlifowania: minimum 300 mm
2. Programowalna numerycznie głowica szlifierska z dwiema ściernicami do szlifowania powierzchni zewnętrznej oraz czół
3. Wrzeciono szlifierskie do szlifowania otworów z prędkością obrotową min. 15.000 obr./min.
4. Wrzeciono szlifierskie do szlifowania otworów z prędkością obrotową min. 25.000 obr./min.
5. Waga szlifowanego detalu pomiędzy kłami: minimum 120 kg
6. Szlifowanie stożków przy pomocy przyrządu laserowego do pomiaru średnicy po jej wstępnym ustawieniu
7. Rozpoznanie szlifu i kontrola kolizji
8. Konik z automatycznym wycofaniem kła/pinoli obsługiwany za pomocą pedału
9. Klimatyzowana szafa sterownicza
10. Filtr papierowo-magnetyczny do oczyszczania chłodziwa ze zbiornikiem o pojemności min. 450 l
11. Elektrostatyczny filtr mgły olejowej
12. Zabieraki (uchwyty) ściernic do szlifowania powierzchni zewnętrznych – 4 sztuki
13. Obciągacz diamentowy
14. Uchwyt trójszczękowy o średnicy D160 mm
15. Elektropermanentny uchwyt magnetyczny o średnicy min. D160 mm
16. Dwu oraz trzypunktowa luneta dla zakresu średnic D20-120 mm
17. Zestaw trzpieni szlifierskich do szlifowania otworów – min. 3szt.
18. Zabieraki do średnic – min. 5 szt.
19. Kły centrujące z wkładką z węglika spiekanego – 2 szt.
20. Wibroizolatory ( klocki ) do ustawienia maszyny – 1 kpl.
21. Ściernice - 1kpl. ( tarcza szlifierska do szlifowania powierzchni walcowych D 500 mm, tarcza szlifierska do czół i stożków D 300 mm, 2 ściernice do otworów D 20 mm i D 60 mm)
22. Urządzenie do wyważania ściernic
23. Czujnik do pozycjonowania wzdłuż
24. Czujnik inkrementalny osi Z
25. Regulacja liczby obrotów wrzeciona ściernicy
26. Kompaktowy oczyszczacz powietrza
27. Agregat hydrauliczny do sterowania dodatkowych funkcji.

Wymagane funkcje urządzenia oraz sposób jego dostawy i uruchomienia:

1. Oprogramowanie w wersji polskojęzycznej umożliwiające szlifowanie powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych
2. Instrukcja obsługi i schematy elektryczne w języku polskim
3. Oprogramowanie do przygotowania procesów szlifowania poza maszyną na niezależnej jednostce PC
4. Oprogramowanie umożliwiające zdalne diagnozowanie stanu maszyn oraz przesyłanie danych
5. Odbiór wstępny maszyny w siedzibie Wykonawcy polegający na przeszlifowaniu detali wg. załączonych rysunków:
a) nr 0258-11-04127
b) nr 0043-02-80407 (w języku polskim).
6. Dostawa do siedziby Zamawiającego na warunkach DAP
7. Uruchomienie i odbiór końcowy maszyny w siedzibie Zamawiającego polegający na przeszlifowaniu detali wg. załączonych rysunków:
a) nr 0258-11-04127
b) nr 0043-02-80407 (w języku polskim).
8. Szkolenie z zakresu obsługi obrabiarki i utrzymania ruchu - minimum 2 dni robocze dla minimum 3 pracowników Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy (w języku polskim)
9. Szkolenie z zakresu obsługi obrabiarki - minimum 2 dni robocze dla minimum 3 pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (w języku polskim).

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodny z postanowieniami umowy. Najpóźniej do dnia 29.12.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Od oferenta wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Przedstawienie listów referencyjnych (wystawionych na reprezentowanego producenta) od trzech wybranych odbiorców urządzeń podobnych sporządzonymi w okresie do 3 lat przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia.

Potencjał techniczny

Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnego potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa umożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferent udzieli Zamawiającemu minimum 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie w trybie pracy na dwie zmiany, obejmującej jego obsługę serwisową.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
• Dokumentacja potwierdzającą spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
Cena - 80%
Termin dostawy - 10%
Okres gwarancyjny - 5%
Czas reakcji serwisowej - 5%

Opis sposobu przyznania punktacji:

a) liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według wzoru:
C = (Cnn/Cnob) x 100 x 0,8, gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cnn – cena netto najniższa
Cnob – cena netto oferty badanej
jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,

b) liczba punktów w kryterium „termin dostawy” będzie przyznawana według wzoru:
T = (Tdn/Tdob) x 100 x 0,1, gdzie
T – liczba punktów za termin dostawy
Tdn – termin dostawy najkrótszy (liczony w dniach)
Tdob – termin dostawy oferty badanej (liczony w dniach);

c) liczba punktów w kryterium „okres gwarancyjny” będzie przyznawana według wzoru:
G = (Gob/Gn) x 100 x 0,05, gdzie
G – liczba punktów za udzieloną gwarancję
Gob – długość gwarancji oferty badanej (liczona w miesiącach)
Gn – najdłuższy termin gwarancji wśród ofert (liczona w miesiącach);

d) liczba punktów w kryterium „czas reakcji serwisowej” będzie przyznawana według wzoru:
R = (Trn/Trob) x 100 x 0,05, gdzie
R – liczba punktów za czas reakcji serwisowej
Trn – termin reakcji najkrótszy (liczony w godzinach)
Trob – termin reakcji oferty badanej (liczony w godzinach)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeżeli:
1) Oferta nie spełni wymagań technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
2) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
3) Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
4) Oferent nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

Numer telefonu

(062) 747 26 01

Fax

(062) 747 27 15

NIP

6170000864

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji procesowych i produktowych będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek S.A.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0307/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ISOTEK Spółka z o.o.
ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań
Cena: 1 732 563 PLN
Punktacja: 98,5 pkt
Liczba wyświetleń: 1078