Strona główna
Logo unii europejskiej

Oprogramowanie CAD (SolidWorks) jako element wyposażenia linii technologicznych do produkcji rejestratorów gazomierzy - 2 licencje

Data publikacji: 16.12.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-12-2016

Numer ogłoszenia

1014811

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w siedzibie Beneficjenta Aiut Sp. z o.o, ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice lub drogą mailową na adres: andrzej.gaik@aiut.com.pl w terminie nie przekraczającym 24.12.2016, godz.12.00. Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane elementy oferty
- nazwa i adres oferenta,
- data sporządzenia,
- termin ważność oferty,
- cena całkowita netto ,
- termin płatności,
- warunki płatności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.gaik@aiut.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Gaik

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Oprogramowanie CAD (SolidWorks) wersja Professional 2017 - 2 licencje

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne” poprzez zakup oprogramowania CAD (SolidWorks) jako elementu wyposażenia linii technologicznych do produkcji rejestratorów gazomierzy - 2 licencje

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Oprogramowanie CAD (SolidWorks) jako element wyposażenia linii technologicznych do produkcji rejestratorów gazomierzy - 2 licencje”
Specyfikacja:
1. Wymagania Techniczne
1.1. wersja Professional;
1.2. udostępnianie bezrysunkowego procesu produkcji;
1.3. możliwość projektowania 3D i 2D;
1.4. modelowanie części i złożeń;
1.5. narzędzia do wstępnej analizy;
1.6. dostęp do narzędzi koniecznych do tworzenia skomplikowanych powierzchni, szablonów rozwinięć arkuszy blachy i złożeń;
1.7. kreatory do automatycznego projektowania,
1.8. kontrola rysunków (porównanie)
1.9. analiza naprężeń i określania oddziaływania na środowisko poszczególnych elementów projektu;
1.10. wizualizacja i symulacja projektu;
2. Wymagania ogólne:
2.1. Wersja oprogramowania 2017
2.2. Bezpłatna subskrypcja przez min 12 miesięcy
2.3. Czas dostawy do 7 dni od zamówienia.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas dostawy do 7 dni od zamówienia

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnienie wymagań minimalnych ( z załączonej specyfikacji ) stanowi warunek konieczny udziału w postępowaniu. Oferty nie spełniające ww.wymagań zostaną wykluczone z postępowania.
Ponadto zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
• Kryterium cena 70 %
• Kryterium wymagania techniczne – spełnienie wszystkich wymagań zawartych w pkt 1.1 – 15%
• Kryterium termin dostawy – 15%

Opis sposobu przyznawania punktacji:
• Kryterium ceny obliczane jest według wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ------------------------------------- x 70 pkt
cena brutto oferty badanej
• Kryterium wymagania techniczne (pkt1.1)
o spełnienie wszystkich wyszczególnionych parametrów technicznych – ocena 15pkt ,
o niespełnienie któregoś z parametrów ocena - 0 pkt
• Kryterium termin dostawy:
o Spełnienie terminu dostawy z pkt 1.2.2 – 15pkt
o Niespełnienie terminu dostawy z pkt 1.2.2 – 0pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AIUT SP. Z O.O.

Adres

Leona Wyczółkowskiego 113

44-109 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

48 507 111 135

NIP

6310200340

Tytuł projektu

Technologia wytwarzania inteligentnych rejestratorów gazomierzy

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0341/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DPS Software Sp. z o.o.
Ligocka 103, Budynek VII
40-568 Katowice

Data wypłynięcia oferty: 23.12.2016
Cena: 6300 euro netto ( 27 799,38 netto PLN )
Liczba wyświetleń: 933