Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

28-01-2019

Termin składania ofert

04-02-2019

Numer ogłoszenia

1163152

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. zawierać załączone oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. zawierać załączone oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt II niniejszego zapytania ofertowego), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oferta oraz załączone oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do ich złożenia i podpisania.

Oferta może zostać przesłana na każdy ze wskazanych poniżej sposobów (decyduje data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres e-mail):
1. na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu
2. dostarczona osobiście
3. w formie skanów na adres e-mail: sunwear@sunwear.pl

• Oferty złożone w inny sposób lub dostarczone w innej formie nie będą brane pod uwagę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sunwear@sunwear.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Borkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512 441 727

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

• produkcja materiałów reklamowych - torby reklamowe:
a) torby papierowe: 1500 szt.
b) torby z polipropylenu (wielokrotnego użytku): 1000 szt.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wydatków na działania informacyjno-promocyjne, w zakresie:
• produkcji materiałów reklamowych (torby reklamowe papierowe i z polipropylenu)
z przeznaczeniem na targi MODA Birmingham luty 2019 i Targi Mody Poznań luty/marzec 2019

Przedmiot zamówienia

a. Torba papierowa:
- wymiary: 250 mm szeroka x 110 mm głęboka x 320 mm wysoka
- gramatura papieru: 90g/m2
- kolor: biała gładka
- uchwyt papierowy skręcany, wklejony do środka torby
- nadruk dwustronny w kolorze czarnym: logo Feria + logotypy unijne
- ilość: 1500 szt.

b. Torba z polipropylenu (wielokrotnego użytku):
- wymiar: 380 mm szerokość x 420 mm wysokość
- materiał : polipropylen 80g/m2
- kolor : czarny
- długi uchwyt podwójny: 60 cm długości , zamocowany poprzez zgrzanie
- dodatkowe ozdobne (imitujące stebnowanie) zgrzanie po zewnętrznej krawędzi 2 boków torby (dwa boki 420 mm wysokie)
- nadruk logo Feria oraz logotypów unijnych jednostronne w kolorze białym
- ilość : 1000 szt.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

• wykonanie całego przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym do dnia 12.02.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

1. termin wykonania zamówienia maksymalnie do dnia 12.02.2019 roku
• ocena spełnienia dokonywana na podstawie podpisanego oświadczenia oferenta

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. zawierać załączone oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. zawierać załączone oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt II niniejszego zapytania ofertowego), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oferta oraz załączone oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do ich złożenia i podpisania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert - maksymalnie 100 punktów:

1. cena netto w PLN za całość zamówienia - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym (Cena): 70%
Sposób liczenia punktacji:
C min
C p = ---------------------------- x 100 x 70%
C o
C p - liczba punktów w kryterium "Cena"
C min - cena oferty najniższej spośród złożonych
C o - cena oferty badanej

2. Termin wykonania zamówienia - termin wykonania całości zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym wyrażony w dniach kalendarzowych (liczba dni kalendarzowych) - krótszy termin wykonania zamówienia oznacza wyższą liczbę punktów (Termin wykonania zamówienia): 30%
Sposób liczenia punktacji:
T min
T wz = ---------------------------- x 100 x 30%
T o
T wz - liczba punktów w kryterium "Termin wykonania zamówienia"
T min - najkrótszy termin wykonania zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych)
T o - Termin wykonania zamówienia oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PODWYSOCKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Lodowa 92

93-232 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426632512

Fax

42 66 32 511

NIP

8291658173

Tytuł projektu

Wzrost rozpoznawalności marek produktowych firmy Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym

Numer projektu

POIR.03.03.03-10-0030/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PARTNER Monika Różycka
Kilińskiego 169
90-353 Łódź
data wpływu oferty: 04.02.2019
Cena netto w PLN: 8 100,00