Strona główna
Logo unii europejskiej

"Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie" -realizacja indywidualnego doradztwa z uczestnikami dla 50 Uczestników projektu

Data publikacji: 29.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-09-2018

Numer ogłoszenia

8477

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania
2. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się).
6. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
7. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
9. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz ewentualne składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
10. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: cismielno@lzs.pl
Wszelkie wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres e-mail. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w treści powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
14. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
15. Miejsce i termin składania ofert:
a) Termin składania ofert upływa 06 września 2018 r. o godzinie 10:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
b) Miejsce składania ofert: Biuro projektu ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno
c) Dopuszczalna forma składania ofert:
• przesyłka pocztowa/ kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres oddany wyżej
• osobiście.
d) Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem: Zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2018 - Postępowanie nr 1/7.1/Z.O./2018.
e) Za termin złożenia oferty uważa się̨ datę jej faktycznego wpływu do Zamawiającego.
16. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 września 2018 r. o godzinie 10:30 w Mielnie przy ul. Mickiewicza 3.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cismielno@lzs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Domaszewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

517 140 997

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest przeprowadzenie wsparcia o charakterze społecznym realizacja indywidualnego doradztwa z uczestnikami dla 50 Uczestników projektu ( śr. 10 godzina na osobę i jego rodzinę) 1 godzina = 60 minut zajęć
Część 1: Spotkania indywidualne z psychologiem w wymiarze 3 godzina na Uczestnika projektu
Część 2: Spotkania indywidualne z radcą prawnym w wymiarze 3 godzina na Uczestnika projektu
Część 3: Spotkania indywidualne z psychoterapeutą w wymiarze 4 godzin na Uczestnika projektu.
Zakres usługi obejmuje spotkania indywidualne z uczestnikami projektu, realizowane w postaci spotkań umawianych, średnio przez 8h tygodniowo. W zakres usługi wchodzi, o ile jest taka potrzeba, opracowanie materiałów dla uczestników projektu. Wydruk materiałów szkoleniowych jest po stronie Zamawiającego.
2. Wymiar godzinowy:
Łącznie na wszystkie części zapytania przeznaczono śr. 10 godzin/ Uczestnik, 50 Uczestników.
Łączny wymiar godzinowy: 500 godzin. 1 godzina = 60 minut w podziale na:
Część 1: 3 godziny/ Uczestnika (2 spotkania x 1,5 h) dla 50 uczestników. Razem 150 h
Część 2: 3 godziny/ Uczestnika (2 spotkania x 1,5 h) dla 50 uczestników. Razem 150 h
Część 3: 4 godziny/ Uczestnika (2 spotkania x 2 h) dla 50 uczestników. Razem 300 h
3. Termin realizacji: IX.2018 – X. 2019.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w zawarcia umowy).
4. Miejsce realizacji: województwo zachodniopomorskie, siedziba Centrum Integracji Społecznej
ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: koszaliński Miejscowość: Mielno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

„Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” obejmuje działania skierowane do 50 w tym osób niepełnosprawnych 26 kobiet i 24 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na ternie miasta Koszalina oraz powiatu koszalińskiego i zakłada podniesienie poziomu aktywności społeczno- zawodowej u tych osób poprzez realizację kompleksowego wsparcia w postaci usług aktywnej integracji społecznej i zawodowej w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest przeprowadzenie wsparcia o charakterze społecznym realizacja indywidualnego doradztwa z uczestnikami dla 50 Uczestników projektu ( śr. 10 godzina na osobę i jego rodzinę) 1 godzina = 60 minut zajęć
Część 1: Spotkania indywidualne z psychologiem w wymiarze 3 godzina na Uczestnika projektu
Część 2: Spotkania indywidualne z radcą prawnym w wymiarze 3 godzina na Uczestnika projektu
Część 3: Spotkania indywidualne z psychoterapeutą w wymiarze 4 godzin na Uczestnika projektu.
Zakres usługi obejmuje spotkania indywidualne z uczestnikami projektu, realizowane w postaci spotkań umawianych, średnio przez 8h tygodniowo. W zakres usługi wchodzi, o ile jest taka potrzeba, opracowanie materiałów dla uczestników projektu. Wydruk materiałów szkoleniowych jest po stronie Zamawiającego.
2. Wymiar godzinowy:
Łącznie na wszystkie części zapytania przeznaczono śr. 10 godzin/ Uczestnik, 50 Uczestników.
Łączny wymiar godzinowy: 500 godzin. 1 godzina = 60 minut w podziale na:
Część 1: 3 godziny/ Uczestnika (2 spotkania x 1,5 h) dla 50 uczestników. Razem 150 h
Część 2: 3 godziny/ Uczestnika (2 spotkania x 1,5 h) dla 50 uczestników. Razem 150 h
Część 3: 4 godziny/ Uczestnika (2 spotkania x 2 h) dla 50 uczestników. Razem 300 h

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: IX.2018 – X. 2019.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w zawarcia umowy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapewnienie od specjalistów posiadającego/cych:
• wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty/ zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do przeprowadzenia doradztwa.
• co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia doradztwa indywidualnego ww. zakresie

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
a) Dotyczy części I:
Zapewnienie psychologa/-ów posiadającego/cych:
- Wykształcenie wyższe kierunkowe.
- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego.
Opis weryfikacji spełniania warunków: Oświadczenie o spełnianiu wymagań (Załącznik nr 2), CV psychologa/-ów, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie/ kwalifikacje i doświadczenie psychologa/-ów
b) Dotyczy części II:
Zapewnienie prawnika/-ów posiadającego/cych:
- Wykształcenie wyższe kierunkowe.
- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego.
Opis weryfikacji spełniania warunków: Oświadczenie o spełnianiu wymagań (Załącznik nr 2), CV prawnika/-ów, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie/ kwalifikacje i doświadczenie prawnika/-ów.
c) Dotyczy części III:
Zapewnienie terapeuty/-ów posiadającego/cych:
- Wykształcenie wyższe kierunkowe.
- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego.
Opis weryfikacji spełniania warunków: Oświadczenie o spełnianiu wymagań (Załącznik nr 2), CV terapeuty/-ów, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie/ kwalifikacje i doświadczenie terapeuty/-ów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapewnienie specjalistów posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdujących się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:
a) rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności list obecności Uczestników, kart doradztwa - zgodnie ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego
b) niezwłoczne przekazywanie w formie bezpośredniej, telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;
c) niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych;
d) pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:
• realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w
odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników projektu.
• akceptacja prowadzenia zajęć w godzinach 7.00-15.00 we wskazanym miejscu w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
e) prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy.
f) Pozostawanie w dyspozycyjności w liczbie godzin potrzebnej do realizacji przedmiotu zamówienia.
g) przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem doradztwa do 5 dni po zakończonych zajęciach.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.
Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej liczby godzin do zrealizowania,
c) ostatecznej liczby Uczestników projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się̨ następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać́ oferty w poszczególnych kryteriach:
W zakresie części I, II, III:
Kryterium 1. Cena - 80% (maksymalnie możliwych do uzyskania 80,00 pkt)
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin/ C) x 80
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium Ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Kryterium 2. Doświadczenie - 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20,00 pkt)
Oceniane będzie doświadczenie (ilość h przeprowadzonego poradnictwa) Wykonawcy:
w zakresie części I – w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego,
w zakresie części II – w prowadzeniu poradnictwa prawnego,
w zakresie części III – w prowadzeniu poradnictwa psychoterapeutycznego,
w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (D / Dmax) x 20
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium Doświadczenia
Dmax – wykazana najwyższa liczba egzaminów spośród ważnych ofert
D – wykazana liczba egzaminów w badanej ofercie
Doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 3 – Szczegółowy wykaz doświadczenia Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały zrealizowane lub są wykonywana należycie.

Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna liczba punktów (O) będzie obliczana wg następującego wzoru:
O = K1 + K2
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta, która uzyska najwyższą̨ liczbę̨ punktów przyznanych wg powyższych kryteriów, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Adres

ul. S. Krzyżanowskiego 46A

01-220 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

517 140 997

NIP

5220010078

Numer naboru

RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W toku realizacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem nr 1/7.1/Z.O/2018 z dnia 29.08.2018 r., Zamawiający wykrył błąd w zapytaniu, niezgodny z przyjętymi „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”. W związku z czym podjęto decyzję o anulowaniu postępowania.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.
Liczba wyświetleń: 299