Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług „UX Designer” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów.

Data publikacji: 23.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2018

Numer ogłoszenia

8337

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a. Za pośrednictwem poczty lub kuriera,
b. Osobiście
na adres: ecom sp. z o.o., Dominikańska 9, 87-100 Toruń.

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 4.2018.RPO.1.2.1.Ecom. Nie otwierać przed dniem 31 sierpnia 2018 roku, godz. 12.00”.

3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 11.30.

4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kinga Modrakowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 094 693

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „UX Designer” dla Projektu i wytwarzanych w ramach Projektu produktów, w tym:
a) Dostarczenie oprogramowania zgodnie z kierunkami wyznaczanymi przez Product Ownera
b) Kontrolę jakości kodu
c) Działanie zgodnie z metodyką zwinną
d) Definiowanie zadań technicznych na podstawie Product Backlog
e) Dostarczanie celu poszczególnych Sprintów oraz Sprint Backlog
f) Kontrolowanie inkrementalnego rozwoju produktów
g) Organizację infrastruktury technicznej związanej z projektem
h) Testowane i wdrażanie aplikacji i jej modułów
i) Naprawa błędów i działania dotyczące utrzymania rozwiązania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług „UX Designer” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „UX Designer” dla Projektu i wytwarzanych w ramach Projektu produktów.

Projekt polega na opracowaniu rozwiązania biznesowego – platformy dla producentów i sprzedawców obuwia oraz dla ich klientów, pozwalające na uzyskanie obrazu 3D stopy i porównanie stopy z wnętrzem buta lub/i wykorzystania analizy statystycznej i matematycznej do tego celu, co zminimalizuje ilość zwrotów obuwia zakupionego w sklepach. Będzie to Kompleksowa innowacyjna platforma dla rynku obuwniczego, składająca się m.in. z :
• Skaner 3D – prototyp,
• Platforma Marketing Automation,
• Platforma BigData.

Elementy realizacji projektu:
1. Etap Analizy i weryfikacji założeń, z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej.
2. Dostarczenie prototypu skanera 3D – cel: uzyskanie obrazu do analizy.
3. Dostarczenie prototypu rozwiązania klasy BigData – cel: uzyskanie możliwości przetwarzania danych z punktu poprzedzającego.
4. Dostarczenie prototypu rozwiązania klasy Marketing Automation – cel: zaprojektowanie biznesowych scenariuszy wykorzystania danych z punktu poprzedzającego.
5. Dostarczenie prototypu dla urządzeń końcowych, zintegrowanych z platformą – cel.
6. Zaprezentowanie wyników i dostarczenie możliwości egzekwowania wyników z punktu poprzedzającego.
7. Dostarczenie prototypu warstwy analitycznej i logiki biznesowej – cel: dostarczenie możliwości implementacji rozwiązania.
8. Dopracowanie i zmiany w dostarczonych prototypach – cel: weryfikacja skuteczności i poprawności działania rozwiązania i opracowanie finalnej oferty komercyjnej.
9. Dostarczenie rozwiązania – cel: gotowość do komercjalizacji.
10. Wdrożenie pilotażowe – cel: weryfikacja wszystkich założeń w prawdziwym świecie i wprowadzenie ewentualnych poprawek.
11. Uruchomienie procesu sprzedaży i komercjalizacja rozwiązania.

Działania badawcze będą obejmowały następujące obszary:
a) Konstrukcja techniczna skanera.
b) Optymalna konstrukcja stanowiska do skanowania.
c) Metody i narzędzia do analizy obrazu 3D, porównania obrazu stopy i buta oraz do uzyskania obrazu wnętrza buta w 3D.
d) Określenie parametrów akceptowalnych i nieakceptowalnych oraz optymalnych dla odchyleń/różnic między stopą, a butem.
e) Rozpoznanie istniejących rozwiązań Marketing Automation oraz rozwiązań BigData i dostosowanie ich do potrzeb projektowych lub stworzenie rozwiązania dedykowanego dla projektu.
f) Rozpoznanie istniejących rozwiązań dla urządzeń końcowych.
g) Analiza ilościowa i jakościowa oraz warsztaty z interesariuszami projektu.
h) Opracowanie procesu implementacji rozwiązania w projektach komercyjnych.

Planowana technologia:
Dla prac graficznych – Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe XD, Affter Effects), Fetch, Figma
Dla prac programistycznych – .Net jako technologia wiodąca.
Dla środowiska serwerowego i aplikacyjnego – chmura obliczeniowa.
Do zarządzania projektem zastosowana zostanie tzw. metodyka zwinna.

Wymagania szczegółowe dla jednego „UX Designer”:
a) Praca w siedzibie Zamawiającego oraz praca zdalna, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
b) Usługi świadczone będą w wymiarze minimum 100 roboczogodzin w miesiącu, z możliwością wydłużenia tego czasu do 176 roboczogodzin na życzenie Zamawiającego
c) Usługi świadczone będą w terminie do 28.09.2018, z możliwością wydłużenia tego okresu w szczególnych przypadkach, w tym przy wydłużeniu realizacji Projektu w oparciu o Umowę o Dofinansowanie
czy wystąpienie siły wyższej. Przewidywane, możliwe przedłużenie realizacji projektu – nawet do 5 miesięcy od daty wskazanej w niniejszym podpunkcie.
d) Wykonawca zapewnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
e) Szacowana wielkość zamówienia wskazana powyżej ma charakter orientacyjny.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 28 września 2018 r. włącznie, z zastrzeżeniem możliwości automatycznego wydłużenia w szczególnych przypadkach, np. wydłużenia okresu realizacji Projektu w oparciu o Umowę o Dofinansowanie (nawet do 5 miesięcy od tu wskazanej daty).

2. Zamówienie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach pracy zdalnej, a także spotkań
z interesariuszami, zgodnie z potrzebami projektu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania raportu z prac na koniec każdego miesiąca.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania, tzn. wykażą się personelem posiadającym:
• co najmniej 3 letnie doświadczenie, przed terminem składania ofert, w roli UX Designer w projektach IT, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie,
• doświadczenie w roli UX Designer w minimum 3 projektów IT, w tym co najmniej jednego o wartości powyżej 250 000 zł, przed terminem składania ofert,
• kompetencje i umiejętności w technologii User Experience,
• udokumentowane doświadczenie w metodykach zwinnych - co najmniej 2 właściwie wykonane projekty jako członek zespołu developerskiego w metodykach zwinnych, w roli co najmniej UX Designer.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezagrażającej realizacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Oferent nie podlega wykluczeniu z tytułu powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby w skład złożonej oferty wchodziły następujące dokumenty i oświadczenia:
1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3. wykaz usług – załącznik nr 3 – należy wypełnić oddzielnie dla każdego „UX Designer”, jeśli dotyczy;
4. oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych – załącznik nr 4 ;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. oświadczenie własne Oferenta o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne do ZUS oraz z podatkami do US.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty były składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:

a. cena brutto za roboczogodzinę, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty / cena brutto oferty badanej) x 20

b. Posiadanie kompetencji i umiejętności w technologii .Net, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• za udokumentowanie posiadania od 1 do 2 certyfikatów Oferent otrzyma 5 punktów,
• za udokumentowanie posiadania więcej niż 2 certyfikatów Oferent otrzyma 10 punktów,
• za udokumentowanie odbycia minimum 1 szkolenia lub 1 zdanego egzaminu Oferent otrzyma 5 punktów,
• za udokumentowanie odbycia minimum 2 szkoleń lub 2 zdanych egzaminów Oferent otrzyma 10 punktów,

c. Posiadanie odpowiedniego doświadczenia wynikającego z okresu pracy w roli UX Designer w projektach IT, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• za doświadczenie wynikające z okresu 3 lat w roli UX Designer Oferent otrzyma 5 punktów,
• za doświadczenie wynikające z okresu powyżej 3 lat w roli UX Designer Oferent otrzyma 15 punktów.

d. Posiadanie doświadczenia wynikającego z liczby i złożoności projektów IT w roli UX Designer, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• za doświadczenie wynikające z realizacji usług w roli UX Designer w co najmniej 3 projektach, w tym co najmniej jednego o wartości powyżej 250 000 PLN Oferent otrzyma 5 punktów,
• za doświadczenie wynikające z realizacji usług w roli UX Designer w więcej niż 3 projektach, w tym co najmniej jednego o wartości powyżej 250 000 PLN Oferent otrzyma 10 punktów,
• za złożoność (architektura, integracja, logika, technologia, branża, cel biznesowy i sposób jego realizacji) przeprowadzonych projektów Oferent otrzyma od 1 do 2 punktów za każdy projekt, maksymalnie uzyskując 10 punktów łącznie

e. Posiadanie doświadczenia wynikającego z realizacji projektów w roli co najmniej UX Designer w metodykach zwinnych, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• za doświadczenie wynikające z przeprowadzenia co najmniej 2 projektów Oferent otrzyma 5 punktów,
• za doświadczenie wynikające z przeprowadzenia powyżej 2 projektów Oferent otrzyma 10 punktów
• za występowanie w roli wyższej niż UX Designer Oferent otrzyma od 1 do 5 punktów za każdy projekt, maksymalnie uzyskując 10 punktów łącznie.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.

8. Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

Zamawiający planuje wybrać do 2 najlepszych ofert, co oznacza, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający może wybrać 1 lub więcej ofert pozwalających mu zapewnić sobie usługi pokrywające zakresem prac usługi nawet 2 „UX Designer” jednocześnie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ecom sp. z o.o.

Adres

Dominikańska 9

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

+48601094693

NIP

9562319102

Numer naboru

RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wygrana oferta:
Furry Cat Agencja Reklamowa Mateusz Kozłowski
ul. Sadowa 16/48
87-100 Toruń

cena netto za roboczogodzinę: 34,37 PLN
VAT: 7,91 PLN
cena brutto: 42,27 PLN
Liczba wyświetleń: 249