Strona główna
Logo unii europejskiej

Przebudowa budynku „GAMMA” w kompleksie bud. biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. piętra do potrzeb laboratoryjnych Laboratorium Technologii Rozwoju Leku – roboty budowlane

Data publikacji: 14.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2018

Numer ogłoszenia

7967

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

17.08.2018r.:
Zwiększono zakres zamówienia o modernizację toalet przypisanych do laboratorium (demontaż starych płytek ściennych i podłogowych, wymiana drzwi, białego montażu, oświetlenia itp.).
Zmieniono termin składania ofert.
28.08.2018r.:
Zmieniono termin realizacji zamówienia.
Zmieniono kryterium oceny ofert pn. "Czas realizacji zamówienia".
Zmieniono termin składania ofert.
07.09.2018r.:
Zmieniono warunki płatności.
Zmieniono termin składania ofert.
17.09.2018r.:
Dodano pytania i wyjaśnienia nr 1.
19.09.2018r.:
Dodano pytania i wyjaśnienia nr 2.
20.09.2018r.:
Ustalono termin jawnego otwarcia ofert na 24.09.2018r. o godz. 10:30 pod adresem:
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przebudowa budynku „GAMMA” w kompleksie bud. biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. piętra do potrzeb laboratoryjnych Laboratorium Technologii Rozwoju Leku – roboty budowlane” na adres:
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
Termin składania ofert upływa w dn. 24.09.2018 r. o godz. 10:00. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kmiecik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

781871613

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części istniejącego budynku biurowo-laboratoryjnego GAMMA, obejmującej ostatnią kondygnację w jego skrzydle południowym, użytkowaną dotychczas jako powierzchnia biurowa z nieuciążliwą produkcją – następuje zmiana funkcji na laboratoryjną (Laboratorium Technologii Rozwoju Leku) wliczając w to pomieszczenia pomocnicze, jak pomieszczenia biurowe oraz higieniczno-sanitarne laborantów, magazyny podręczne itp.). Zmiana funkcji następuje tylko na części drugiego piętra, tj. ostatniej kondygnacji, w skrzydle południowym (od strony budynku biurowo-laboratoryjnego BETA) na powierzchni wewnętrznej wynoszącej 859 m2.
5. Planowana przebudowa obejmować będzie przede wszystkim:
1) podbicie blachy trapezowej lekką cienką płytą niepalną, laminowaną obustronnie matą z włókna szklanego, o rdzeniu gipsowym wzmocnionym włóknem szklanym gr. 6 mm, wodochronną w laboratorium chemicznym oraz podwieszenie sufitu modułowego niepalnego w laboratorium biotechnologicznym i w części biurowo-socjalnej;
2) postawienie nowych ścianek wewnętrznych w systemie lekkich płyt gipsowo-kartonowych;
3) wymiana obróbek blacharskich przy istniejących oknach;
4) wydzielenie przeciwpożarowe ścianami wydzielenia ppoż. REI 60 części podstawowej laboratorium (obejmujące laboratorium chemiczne i biotechnologiczne), a także przegrodą REI 120 trzech magazynów chemikaliów) od pozostałych pomieszczeń o niewielkim zagrożeniu pożarowym tj. od pomieszczeń biurowych i socjalnych, w tym wymiana drzwi wejściowych korytarza od strony klatki schodowej C na przeciwpożarowe EI 30;
5) wstawienie nowych drzwi aluminiowo-szklanych oraz drewnopochodnych HPL (w tym drzwi ppoż. EI 30 z samozamykaczem między korytarzem 1 i 2) oraz 3 naświetli szklanych bez klasy odporności ogniowej na wysokości 2 m od posadzki w ścianie korytarza nr 2;
6) wstawienie klapy dymowej nieprzeziernej ocieplonej w stropodachu nad magazynem chemikaliów skrajnie łatwopalnych i zabezpieczenie powietrza kompensacyjnego prowadzonego przewodem od ściany zewnętrznej;
7) montaż nowych wykładzin podłogowych PVC w laboratoriach, korytarzach, pom. socjalnych oraz wykładzin dywanowych w biurach, a także płyt gres w modernizowanych toaletach;
8) modernizację toalet przypisanych do laboratorium (demontaż starych płytek ściennych i podłogowych, wymiana drzwi, białego montażu, oświetlenia itp.).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest składane w celu prawidłowej realizacji projektu „Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym – INNOPOLISnext” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, nr projektu RPDS.01.02.01-02-003/18.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części istniejącego budynku biurowo-laboratoryjnego GAMMA, obejmującej ostatnią kondygnację w jego skrzydle południowym, użytkowaną dotychczas jako powierzchnia biurowa z nieuciążliwą produkcją – następuje zmiana funkcji na laboratoryjną (Laboratorium Technologii Rozwoju Leku) wliczając w to pomieszczenia pomocnicze, jak pomieszczenia biurowe oraz higieniczno-sanitarne laborantów, magazyny podręczne itp.). Zmiana funkcji następuje tylko na części drugiego piętra, tj. ostatniej kondygnacji, w skrzydle południowym (od strony budynku biurowo-laboratoryjnego BETA) na powierzchni wewnętrznej wynoszącej 859 m2.
5. Planowana przebudowa obejmować będzie przede wszystkim:
1) podbicie blachy trapezowej lekką cienką płytą niepalną, laminowaną obustronnie matą z włókna szklanego, o rdzeniu gipsowym wzmocnionym włóknem szklanym gr. 6 mm, wodochronną w laboratorium chemicznym oraz podwieszenie sufitu modułowego niepalnego w laboratorium biotechnologicznym i w części biurowo-socjalnej;
2) postawienie nowych ścianek wewnętrznych w systemie lekkich płyt gipsowo-kartonowych;
3) wymiana obróbek blacharskich przy istniejących oknach;
4) wydzielenie przeciwpożarowe ścianami wydzielenia ppoż. REI 60 części podstawowej laboratorium (obejmujące laboratorium chemiczne i biotechnologiczne), a także przegrodą REI 120 trzech magazynów chemikaliów) od pozostałych pomieszczeń o niewielkim zagrożeniu pożarowym tj. od pomieszczeń biurowych i socjalnych, w tym wymiana drzwi wejściowych korytarza od strony klatki schodowej C na przeciwpożarowe EI 30;
5) wstawienie nowych drzwi aluminiowo-szklanych oraz drewnopochodnych HPL (w tym drzwi ppoż. EI 30 z samozamykaczem między korytarzem 1 i 2) oraz 3 naświetli szklanych bez klasy odporności ogniowej na wysokości 2 m od posadzki w ścianie korytarza nr 2;
6) wstawienie klapy dymowej nieprzeziernej ocieplonej w stropodachu nad magazynem chemikaliów skrajnie łatwopalnych i zabezpieczenie powietrza kompensacyjnego prowadzonego przewodem od ściany zewnętrznej;
7) montaż nowych wykładzin podłogowych PVC w laboratoriach, korytarzach, pom. socjalnych oraz wykładzin dywanowych w biurach, a także płyt gres w modernizowanych toaletach;
8) modernizację toalet przypisanych do laboratorium (demontaż starych płytek ściennych i podłogowych, wymiana drzwi, białego montażu, oświetlenia itp.).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 18 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin ten nie obejmuje przerw technologicznych uzgodnionych z Zamawiającym, a wynikających z równoległego prowadzenia robót przez innego Wykonawcę lub z innych przyczyn związanym z użytkowaniem budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie roboty budowlane o wartości każdej z nich co najmniej 300 000,00 zł (bez podatku VAT) polegające na remoncie obiektu lub jego części w branżach co najmniej budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej elektrycznej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia następującą osobę – Kierownika Budowy:
- doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tzn.:
a) w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimalny roczny obrót wykonawcy wynosił co najmniej 500 000,00 zł,
b) posiada zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia,
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą być dokonane w zakresie:
1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków Stron, przy czym zmiany te mogą być dokonane tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania przepisów Umowy do wprowadzanych przepisów,
2) gdy nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT, ulec zmianie może wynagrodzenie Wykonawcy w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z przepisów;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie, a także zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – w zakresie niezbędnym do wdrożenia postanowień umowy o dofinansowanie;
4) rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
5) zmiany osób będących personelem Wykonawcy wymaganym przez Zamawiającego , przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami , doświadczeniem oraz pozostałymi wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,
6) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, a także koniecznością wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy. W przypadku wystąpienia takich okoliczności termin może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania Umowy w sposób należyty , po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia, w tym wykazania tych okoliczności i ich wpływu na możliwość dotrzymania terminu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji Umowy oraz jako konsekwencje ich wprowadzenia Zmawiający dopuszcza możliwość zmiany dotyczącej sposobu rozliczenia Umowy, o ile taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego,
7) w wypadku, gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej, itp., przy czym zmiany takie nie wymagają formy aneksu,
8) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki Stron umowy. Pod pojęciem „Siła Wyższa” Strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i którego Strony nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, a także przezwyciężyć przy zachowaniu należytej staranności, które zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, nadzwyczajne działania przyrody. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie uzasadnione, musi podjąć również wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej,
9) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do należytego zrealizowania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,
10) konieczności dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzonych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w takiej sytuacji może ulec termin realizacji Umowy,
11) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów.
3. Zmiany powyższe mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy oraz powiązane z obniżeniem lub podwyższeniem wynagrodzenia umownego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy
- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- Potwierdzenie wpłaty wadium

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 60%, rozumiana jako wartość usługi wraz z należnym podatkiem VAT. Zamawiający przyzna 100 pkt. ofercie o najniższej cenie. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów;
2. Czas realizacji zamówienia – 40%. Zamawiający przyzna 100 pkt. ofercie, w której czas realizacji zamówienia wyniesie do 14 tygodni; 75 pkt. ofercie, w której czas realizacji zamówienia wyniesie 15 tygodni; 50 pkt. ofercie, w której czas realizacji zamówienia wyniesie 16 tygodni; 25 pkt. ofercie, w której czas realizacji zamówienia wyniesie 17 tygodni; 0 pkt. ofercie, w której czas realizacji zamówienia wyniesie 18 tygodni. Zamawiający będzie liczył wyłącznie pełne tygodnie. Złożenie oferty, w której czas realizacji zamówienia będzie wynosił więcej niż 18 tygodni skutkować będzie jej odrzuceniem. Czas ten nie obejmuje przerw technologicznych uzgodnionych z Zamawiającym, a wynikających z równoległego prowadzenia robót instalacyjnych lub z innych przyczyn związanym z użytkowaniem budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie lit. b-c, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszemu nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Muchoborska 18

54-424 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

71 798 58 00

Fax

71 780 40 34

NIP

8992218633

Numer naboru

RPDS.01.02.01-IP.01-02-292/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Usług BUDREM Sp. z o.o., ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław
oferta z dnia 21.09.2018r.
cena oferty: 1 011 547,08 zł brutto
Liczba wyświetleń: 423