Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup specjalistycznych usług licencjonowanego dietetyka

Data publikacji: 07.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2018

Numer ogłoszenia

6301

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Center
u. Belgradzka 42 Warszawa 02-793
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 20.07.2018r. do godz. 14.00
w zamkniętej kopercie oznakowanej: "Oferta na szkolenie i konsultacje w ramach programu "Centrum wsparcia dla dzieci z
otyłością w NZOZ Medical Center" opatrzony nazwą i adresem Wnioskodawcy.
2. Otwarcie ofert 20.07.2018r. godz. 15.00
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w raz z upływem składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, zmiany terminu, odwołania lub unieważnienia zapytania w dowolnej chwili trwania procedury konkursowej bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.medicalcenter@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Blukacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 397 590

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Program objęte będą dzieci uczęszczający do klas I-VI szkół podstawowych na terenie Warszawy i okolic ze stwierdzoną na
podstawie dokumentacji medycznej lub kwalifikacji przeprowadzonej przez wnioskodawcę otyłością. Okres wsparcia każdego uczestnika wyniesie od 3-9 miesięcy dla 200 osób w tym 50 niepełnosprawnych.
Biuro projektu Belgradzka 42 w Warszawie
Zadania:
1. indywidualne porady dietetyczne min 5 dla każdego uczestnika projektu
2. edukacja uczestników w formie szkoleń, warsztatów, itd.
3. szkolenie 100 osób personelu medycznego (w grupach 10-15 osób)
4. szkolenie 100 osób z otoczenia uczestników w tym, nauczycieli, pracowników OPS, PCPR, itd (w grupach 10-15 osób)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny:
Poprawa stanu zdrowia 200 (120 K, 80 ) dzieci w zakresie otyłości w Warszawie w latach 2018- 2020
Cele szczegółowe:
1 Zwiększenie wykrywalności otyłości u dzieci z województwa mazowieckiego w latach 2018-2020
2 Zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem otyłości w grupach objętych wsparciem w ramach modułu dotyczącego otyłości w latach 2018-2020.
3 Zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu otyłości w grupie docelowej z województwa mazowieckiego w latach 2018-2020

Przedmiot zamówienia

zatrudnienie licencjonowanego dietetyka

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia dla dzieci z otyłością w NZOZ Medical Center"
w terminie od 07.2018r. do 12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

posiadanie dyplomu licencjat/magister - wydział dietetyka

Wiedza i doświadczenie

udokumentowany staż pracy - 5 lat

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

licencjonowany dietetyk - dyplom

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dodatkowo punktowane
1. udokumentowana praca z dziećmi
2. udokumentowane prowadzenie szkoleń

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych
1. CV
2. Dyplom
3. Udokumentowane doświadczenie
4. Formularz ofertowy
5. Oświadczenie
6. Oświadczenie o braku powiązań
Firma dodatkowo
7. odpis z KRS lub CEiDG - ważny 3 miesiące
8. umowa spółki - jeśli dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
kryterium oceny: suma punktów 1,2,3,4
w każdym punkcie jedno kryterium wyboru
1.
a) licencjat = 60 pkt
b) magister = 70 pkt
2.
a) staż do 5 lat = 5 pkt
b) staż > 5 lat = 10 pkt
3.
a) udokumentowana praca z dziećmi = 10 pkt
b) brak udokumentowania pracy z dziećmi = 0 pkt
4.
a) udokumentowane prowadzenie szkoleń = 10 pkt
b) brak udokumentowania prowadzenia szkoleń = 0 pkt

maksymalna ilość punktów do uzyskania = 100 pkt

Wykluczenia

1. składanie ofert częściowych
2. brak wymaganych załączników
3. brak uprawnień

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Renata Blukacz Justyna Grzywacz Medical Office s.c.

Adres

Ligustrowa 23L

03-995 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502397590

NIP

9521929482

Numer naboru

RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Elżbieta Kolczyńska
Radowice 38
05-870 Błonie
data wpłynięcia oferty: 19.07.2018 godz. 19.00
cena 55 400,00 PLN
złożona oferta otrzymała 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 600