Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług „Senior Developera” dla projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach projektu produktów

Data publikacji: 21.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-06-2018

Numer ogłoszenia

5680

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana w punkcie IV Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Zapytania ofertowego

Wskazano nową osobę do kontaktu w sprawie projektu:
1. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia i informacje od Oferentów powinny być formułowane na piśmie
i przesyłane pocztą na adres Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: milena.pietruszewska@ecom.software
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
w imieniu Zamawiającego jest Pani Milena Pietruszewska, e-mail: milena.pietruszewska@ecom.software;
tel. +48 883 004 345.

Zmiana nie ma charakteru istotnego, wszelkie pozostałe punkty pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a. Za pośrednictwem poczty lub kuriera,
b. Osobiście
na adres: ecom sp. z o.o., Dominikańska 9, 87-100 Toruń.
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 2.2018.RPO.1.2.1.Ecom. Nie otwierać przed dniem 29 czerwca 2018 roku, godz. 12.00”.
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 11.30.
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Pietruszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

883 004 345

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług „Senior Developera” dla projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach projektu produktów.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „Senior Developera” dla Projektu i wytwarzanych w ramach Projektu produktów, w tym:
a) Dostarczenie oprogramowania zgodnie z kierunkami wyznaczanymi przez Product Ownera
b) Kontrolę jakości kodu
c) Działanie zgodnie z metodyką zwinną
d) Definiowanie zadań technicznych na podstawie Product Backlog
e) Dostarczanie celu poszczególnych Sprintów oraz Sprint Backlog
f) Kontrolowanie inkrementalnego rozwoju produktów
g) Organizację infrastruktury technicznej związanej z projektem
h) Testowane i wdrażanie aplikacji i jej modułów
i) Naprawa błędów i działania dotyczące utrzymania rozwiązania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług „Senior Developera” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów .

Projekt polega na opracowaniu rozwiązania biznesowego – platformy dla producentów i sprzedawców obuwia oraz dla ich klientów, pozwalające na uzyskanie obrazu 3D stopy i porównanie stopy z wnętrzem buta lub/i wykorzystania analizy statystycznej i matematycznej do tego celu, co zminimalizuje ilość zwrotów obuwia zakupionego w sklepach. Będzie to Kompleksowa innowacyjna platforma dla rynku obuwniczego, składająca się m.in. z :
• Skaner 3D – prototyp,
• Platforma Marketing Automation,
• Platforma BigData.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług „Senior Developera” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów .

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „Senior Developera” dla Projektu i wytwarzanych w ramach Projektu produktów, w tym:
a) Dostarczenie oprogramowania zgodnie z kierunkami wyznaczanymi przez Product Ownera
b) Kontrolę jakości kodu
c) Działanie zgodnie z metodyką zwinną
d) Definiowanie zadań technicznych na podstawie Product Backlog
e) Dostarczanie celu poszczególnych Sprintów oraz Sprint Backlog
f) Kontrolowanie inkrementalnego rozwoju produktów
g) Organizację infrastruktury technicznej związanej z projektem
h) Testowane i wdrażanie aplikacji i jej modułów
i) Naprawa błędów i działania dotyczące utrzymania rozwiązania

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień dodatkowych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 28 września 2018 r. włącznie,
z zastrzeżeniem możliwości automatycznego wydłużenia w szczególnych przypadkach, np. wydłużenia okresu realizacji Projektu w oparciu o Umowę o Dofinansowanie (nawet do 5 miesięcy od tu wskazanej daty).
2. Zamówienie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach pracy zdalnej, a także spotkań
z interesariuszami, zgodnie z potrzebami projektu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania raportu z prac na koniec każdego miesiąca.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia;

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania, tzn. wykażą się personelem posiadającym:
• co najmniej 3 letnie doświadczenie, przed terminem składania ofert, w roli Senior Developera w projektach IT, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie,
• doświadczenie w roli Senior Developera w minimum 3 projektów IT, w tym co najmniej jednego o wartości powyżej 500 000 zł, przed terminem składania ofert,
• kompetencje i umiejętności w technologii .NET – co najmniej 1 certyfikat i/lub szkolenie,
• doświadczenie w metodykach zwinnych - co najmniej 2 właściwie wykonane projekty jako członek zespołu developerskiego w metodykach zwinnych, w roli co najmniej Senior Developer

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezagrażającej realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie podlega wykluczeniu z tytułu powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby w skład złożonej oferty wchodziły następujące dokumenty i oświadczenia:
1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3. wykaz usług – załącznik nr 3 – należy wypełnić oddzielnie dla każdego „Senior Developera”, jeśli dotyczy;
4. oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych – załącznik nr 4 ;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. oświadczenie własne Oferenta o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne do ZUS oraz z podatkami do US.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty były składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie
ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów. W przypadku większej ilości ofert, wybierane będą kolejne z największą ilością punktów.
2. Zamawiający planuje wybrać do 6 najlepszych ofert, co oznacza, że w ramach niniejszego postepowania Zamawiający może wybrać 1 lub więcej ofert pozwalających mu zapewnić sobie usługi pokrywające zakresem prac usługi nawet 6 „Senior Developerów” jednocześnie.
3. Ilość wybranych ofert zależy tylko i wyłącznie od Zamawiającego.
4. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:

a. cena brutto za roboczogodzinę, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty / cena brutto oferty badanej) x 20

b. doświadczenie wynikające z okresu pracy w roli Senior Developera w projektach IT, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• za doświadczenie wynikające z okresu powyżej 3 lat w roli Senior Developera Oferent otrzyma 10 punktów,


• za doświadczenie wynikające z okresu powyżej 5 lat w roli Senior Developera Oferent otrzyma 20 punktów.

c. doświadczenie wynikające z ilości projektów IT w roli Senior Developera, waga 20% (maksymalnie
20 punktów)
• za doświadczenie wynikające z realizacji usług w roli Senior Developera w ponad 3 projektach, Oferent otrzyma 10 punktów,
• za doświadczenie wynikające z realizacji usług w roli Senior Developera w ponad 6 projektach, Oferent otrzyma 20 punktów,

d. kompetencje i umiejętności w technologii .Net, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• za posiadanie więcej niż 2 certyfikatów Oferent otrzyma 5 punktów,
• za posiadanie więcej niż 3 certyfikatów Oferent otrzyma 10 punktów,
• za posiadanie więcej niż 4 certyfikatów Oferent otrzyma 15 punktów,
• za posiadanie więcej niż 5 certyfikatów Oferent otrzyma 10 punktów,

e. doświadczenie wynikające z realizacji projektów w roli co najmniej Senior Developera w metodykach zwinnych, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• za doświadczenie wynikające z przeprowadzenia więcej niż 2 projektów Oferent otrzyma 10 punktów,
• za doświadczenie wynikające z przeprowadzenia więcej niż 5 projektów Oferent otrzyma 20 punktów.

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.

10. Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ecom sp. z o.o.

Adres

Dominikańska 9

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

+48601094693

NIP

9562319102

Numer naboru

RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano wszystkich wskazanych poniżej Oferentów

1. Oferta nr 1 złożona przez: Flexmedia Bartosz Drzewiecki, ul. Techniczna 25, 87-100 Toruń (oferta wpłynęła w dniu 29.06.2018),
Cena brutto za roboczogodzinę: 106,50.

2. Oferta nr 2 złożona przez: MGW Tomasz Łucewicz, ul. Łubinowa 42, 87-134 Czarne Błoto (oferta wpłynęła w dniu 29.06.2018),
Cena brutto za roboczogodzinę: 93,42.

3. Oferta nr 3 złożona przez: IT-SPEC Tomasz Ludwiczak, Dolina Drwęcy 117a, 87-162 Krobia (oferta wpłynęła w dniu 29.06.2018),
Cena brutto za roboczogodzinę: 98,40.

4. Oferta nr 4 złożona przez: Radosław Myszka, ul. Sosnowa 9, 87-123 Szembekowo (oferta wpłynęła w dniu 29.06.2018),
Cena brutto za roboczogodzinę: 115,72.
Liczba wyświetleń: 440