Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług „Product Ownera” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach projektu produktów

Data publikacji: 21.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-06-2018

Numer ogłoszenia

5678

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana w punkcie IV Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Zapytania ofertowego

Wskazano nową osobę do kontaktu w sprawie projektu:
1. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia i informacje od Oferentów powinny być formułowane na piśmie
i przesyłane pocztą na adres Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: milena.pietruszewska@ecom.software
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
w imieniu Zamawiającego jest Pani Milena Pietruszewska, e-mail: milena.pietruszewska@ecom.software;
tel. +48 883 004 345.

Zmiana nie ma charakteru istotnego, wszelkie pozostałe punkty pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a. Za pośrednictwem poczty lub kuriera,
b. Osobiście
na adres: ecom sp. z o.o., Dominikańska 9, 87-100 Toruń.
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 1.2018.RPO.1.2.1.Ecom. Nie otwierać przed dniem 29 czerwca 2018 roku, godz. 10.00”.
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 9.30.
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Pietruszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

883 004 345

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług „Product Ownera” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach projektu produktów.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „Product Ownera” dla Projektu i wytwarzanych w ramach Projektu produktów, w tym:
a) Prowadzenie Projektu i rozwój produktów zgodnie z metodykami zwinnymi.
b) Koordynowanie prac zespołu.
c) Wyznaczanie celów dla zespołu – krótko i długoterminowych.
d) Przygotowanie Product Backlog.
e) Określanie celu poszczególnych Sprintów oraz Sprint Backlog.
f) Prowadzenie spotkań, tzw. „Refinement”.
g) Prowadzenie spotkań, tzw. „Retrospective”.
h) Nadzorowanie inkrementalnego rozwoju produktów.
i) Zarządzanie interesariuszami projektu, przy współpracy z Business Ownerem Projektu.
j) Zarządzanie zespołem od strony osobowej.
k) Występowanie w imieniu projektu podczas spotkań i prezentacji dla odbiorców zewnętrznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług „Product Ownera” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach projektu produktów.

Projekt polega na opracowaniu rozwiązania biznesowego – platformy dla producentów i sprzedawców obuwia oraz dla ich klientów, pozwalające na uzyskanie obrazu 3D stopy i porównanie stopy z wnętrzem buta lub/i wykorzystania analizy statystycznej i matematycznej do tego celu, co zminimalizuje ilość zwrotów
obuwia zakupionego w sklepach. Będzie to Kompleksowa innowacyjna platforma dla rynku obuwniczego, składająca się m.in. z :
• Skaner 3D – prototyp,
• Platforma Marketing Automation,
• Platforma BigData.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług „Product Ownera” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „Product Ownera” dla Projektu i wytwarzanych w ramach Projektu produktów, w tym:
a) Prowadzenie Projektu i rozwój produktów zgodnie z metodykami zwinnymi.
b) Koordynowanie prac zespołu.
c) Wyznaczanie celów dla zespołu – krótko i długoterminowych.
d) Przygotowanie Product Backlog.
e) Określanie celu poszczególnych Sprintów oraz Sprint Backlog.
f) Prowadzenie spotkań, tzw. „Refinement”.
g) Prowadzenie spotkań, tzw. „Retrospective”.
h) Nadzorowanie inkrementalnego rozwoju produktów.
i) Zarządzanie interesariuszami projektu, przy współpracy z Business Ownerem Projektu.
j) Zarządzanie zespołem od strony osobowej.
k) Występowanie w imieniu projektu podczas spotkań i prezentacji dla odbiorców zewnętrznych.

Wymagania szczegółowe:
a) Praca w siedzibie Zamawiającego oraz praca zdalna, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
b) Usługi świadczone będą w wymiarze minimum 100 roboczogodzin w miesiącu, z możliwością wydłużenia tego czasu do 160 roboczogodzin na życzenie Zamawiającego
c) Usługi świadczone będą w terminie do 28.09.2018, z możliwością wydłużenia tego okresu w szczególnych przypadkach, w tym przy wydłużeniu realizacji Projektu w oparciu o Umowę o Dofinansowanie czy wystąpienie siły wyższej. Przewidywane, możliwe przedłużenie realizacji projektu – nawet do 5 miesięcy od daty wskazanej w niniejszym podpunkcie.
d) Wykonawca zapewnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
e) Szacowana wielkość zamówienia wskazana powyżej ma charakter orientacyjny.

Elementy realizacji projektu:
1. Etap Analizy i weryfikacji założeń, z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej.
2. Dostarczenie prototypu skanera 3D – cel: uzyskanie obrazu do analizy.
3. Dostarczenie prototypu rozwiązania klasy BigData – cel: uzyskanie możliwości przetwarzania danych z punktu poprzedzającego.
4. Dostarczenie prototypu rozwiązania klasy Marketing Automation – cel: zaprojektowanie biznesowych scenariuszy wykorzystania danych z punktu poprzedzającego.
5. Dostarczenie prototypu dla urządzeń końcowych, zintegrowanych z platformą – cel.
6. Zaprezentowanie wyników i dostarczenie możliwości egzekwowania wyników z punktu poprzedzającego.
7. Dostarczenie prototypu warstwy analitycznej i logiki biznesowej – cel: dostarczenie możliwości implementacji rozwiązania.
8. Dopracowanie i zmiany w dostarczonych prototypach – cel: weryfikacja skuteczności i poprawności działania rozwiązania i opracowanie finalnej oferty komercyjnej.
9. Dostarczenie rozwiązania – cel: gotowość do komercjalizacji.
10. Wdrożenie pilotażowe – cel: weryfikacja wszystkich założeń w prawdziwym świecie i wprowadzenie ewentualnych poprawek.
11. Uruchomienie procesu sprzedaży i komercjalizacja rozwiązania.

Działania badawcze będą obejmowały następujące obszary:
a) Konstrukcja techniczna skanera.
b) Optymalna konstrukcja stanowiska do skanowania.
c) Metody i narzędzia do analizy obrazu 3D, porównania obrazu stopy i buta oraz do uzyskania obrazu wnętrza buta w 3D.
d) Określenie parametrów akceptowalnych i nieakceptowalnych oraz optymalnych dla odchyleń/różnic między stopą, a butem.
e) Rozpoznanie istniejących rozwiązań Marketing Automation oraz rozwiązań BigData i dostosowanie ich do potrzeb projektowych lub stworzenie rozwiązania dedykowanego dla projektu.
f) Rozpoznanie istniejących rozwiązań dla urządzeń końcowych.
g) Analiza ilościowa i jakościowa oraz warsztaty z interesariuszami projektu.
h) Opracowanie procesu implementacji rozwiązania w projektach komercyjnych.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień dodatkowych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 28 września 2018 r. włącznie, z zastrzeżeniem możliwości automatycznego wydłużenia w szczególnych przypadkach, np. wydłużenia okresu realizacji Projektu w oparciu o Umowę o Dofinansowanie (nawet do 5 miesięcy od tu wskazanej daty).
2. Zamówienie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego, w ramach pracy zdalnej, a także spotkań z interesariuszami, zgodnie z potrzebami projektu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania raportu z prac na koniec każdego miesiąca.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiadaja uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania, tzn. wykażą się personelem posiadającym:
• co najmniej 5 letnie doświadczenie, przed terminem składania ofert, w roli Project Managera lub/i Product Ownera w projektach IT, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie,
• doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 5 projektów IT, w tym co najmniej jednego o wartości powyżej 1 000 000 zł, przed terminem składania ofert,
• certyfikat metodyki zarządzania projektami – Prince2 lub równoważny dla metodyk zwinnych – co najmniej 1 certyfikat,
• doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 projektów IT w metodykach zwinnych w roli PM lub PO, w tym co najmniej jednego o wartości powyżej 500 000 zł, przed terminem złożenia oferty,
• doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 projektu obejmującego należytą realizację procesu sprzedaży/komercjalizacji rozwiązań IT o łącznej wartości rozwiązań na poziomie co najmniej 1 000 000 zł, przed terminem złożenia oferty,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezagrażającej realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie podlega wykluczeniu z tytułu powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby w skład złożonej oferty wchodziły następujące dokumenty i oświadczenia:
1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3. wykaz usług – załącznik nr 3;
4. oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych – załącznik nr 4;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. oświadczenie własne Oferenta o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne do ZUS oraz z podatkami do US.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty były składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie
ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:

a. cena brutto za roboczogodzinę, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty / cena brutto oferty badanej) x 20.

b. doświadczenie wynikającego z okresu pracy w roli Project Managera lub Product Ownera w projektach IT, waga 15% (maksymalnie 15 punktów)
• za doświadczenie wynikające z okresu powyżej 5 lat Oferent otrzyma 15 punktów.

c. posiadanie certyfikatu metodyki zarządzania projektami – Prince2 lub równoważnego dla metodyk zwinnych, waga 15% (maksymalnie 15 punktów)
• za posiadanie więcej niż 1 certyfikatu Oferent otrzyma 5 punktów,
• za posiadanie więcej niż 2 certyfikatów Oferent otrzyma 10 punktów,
• za posiadanie więcej niż 3 certyfikatów Oferent otrzyma 15 punktów,

d. doświadczenie wynikające z liczby przeprowadzonych projektów IT, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• za doświadczenie wynikające z przeprowadzenia powyżej 5 projektów Oferent otrzyma 10 punktów,
• za doświadczenie wynikające z przeprowadzenia powyżej 10 projektów Oferent otrzyma 20 punktów.

e. doświadczenie wynikające z przeprowadzenia projektów w roli Product Ownera w metodykach zwinnych, waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• za doświadczenie wynikające z przeprowadzenia powyżej 2 projektów Oferent otrzyma 10 punktów,
• za doświadczenie wynikające z przeprowadzenia powyżej 5 projektów Oferent otrzyma 20 punktów.

f. doświadczenie w komercjalizacji i sprzedaży rozwiązań IT, waga 10% (maksymalnie 10 punktów)
• za doświadczenie w przeprowadzeniu więcej niż 1 projektu obejmującego należytą realizację procesu sprzedaży/komercjalizacji rozwiązań IT o łącznej wartości rozwiązań na poziomie co najmniej
1 000 000 zł, przed terminem złożenia oferty Oferent otrzyma 5 punktów,
• za doświadczenie w przeprowadzeniu więcej niż 3 projektów obejmujących należytą realizację procesu sprzedaży/komercjalizacji rozwiązań IT o łącznej wartości rozwiązań na poziomie co najmniej
1 000 000 zł, przed terminem złożenia oferty Oferent otrzyma 10 punktów.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.

8. Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ecom sp. z o.o.

Adres

Dominikańska 9

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

+48601094693

NIP

9562319102

Numer naboru

RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1 złożona przez: NETZEN Michał Mierzejewski, ul. Jarużyńska 7/54, 85-790 Bydgoszcz w dniu 29 czerwca 2018 roku.
Cena brutto za roboczogodzinę 76,88 złotych.
Liczba wyświetleń: 352