Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont i odnowa budynków

Data publikacji: 29.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-06-2018

Numer ogłoszenia

4882

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

dnia 29 maja br. zmianie uległ adres email: marekocemba@wp.pl

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marekocemba@wp.pl

1. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Na ofertę częściową składa się wyłącznie robota budowlana wyszczególniona w ramach danego zadania (danego budynku). Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na część zadania (np. wykonanie stolarki bez pozostałych robót wyszczególnionych w danym zadaniu).
2. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi załącznikami).
5. Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów oraz kompletność podpisów i pieczęci.
6. Skany oferty i załączników należy dołączyć w formie plików pdf (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników).
7. Zaleca się, aby temat/tytuł wiadomości e-mail oznaczyć w następujący sposób:

„Oferta na realizację zamówienia pn. Remont i odnowa budynków”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marekocemba@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Marek Kocemba, Dyrektor Spółki ds. zarządzania nieruchomościami. Zaleca się przesyłanie pytań drogą elektroniczną, na adres e-mail marekocemba@wp.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 563 327

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych, Wspólnot Mieszkaniowych w Wałbrzychu przy ulicy Jana Brzechwy 3, przy ulicy Adama Mickiewicza 47-49, przy ulicy Młynarskiej 21, przy ulicy Świętej Jadwigi 1 oraz przy ulicy Mącznej 4. Zamówienie polega na wykonaniu koniecznych prac rewitalizacyjnych. Dodatkowo, Zamawiający wymaga – we wskazanym zakresie, aby Wykonawca dostosował każdy z budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa warunków mieszkaniowych. Cel ten zostanie zrealizowany po-przez realizację celów szczegółowych, jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów: 1. Poprawa warunków użytkowania budynków mieszkalnych, 2. Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych, 3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie na 5 zadań:

Zadanie nr 1 - Remont i odnowa budynku przy ulicy Jana Brzechwy 3. Zaplanowano remont elewacji – ściana płd.-wsch.; ściana płd. zach., według projektu budowlanego.
Zadanie nr 2 - Remont i odnowa budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 47-49. Zaplanowano wykonanie remontu elewacji, w tym docieplenie elewacji tylnej, wymianę stolarki (działania poprawiające efektywność energetyczną), remont klatki schodowej, wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic wraz z odwodnieniem, instalacji elektrycznej w budynku wraz z domofonem.
Zadanie nr 3 - Remont i odnowa budynku przy ulicy Młynarskiej 21. Zaplanowano wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem oraz wymianę stolarki okiennej (działania poprawiające efektywność energetyczną), remont/odnowa klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej budynku wraz z domofonem.
Zadanie nr 4 - Remont i odnowa budynku przy ulicy Świętej Jadwigi 1. Zaplanowano wykonanie remontu elewacji, klatki schodowej, wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic wraz z odwodnieniem oraz wymianę pokrycia dachowego i przemurowanie kominów.
Zadanie nr 5 - Remont i odnowa budynku przy ulicy Mącznej 4 w Wałbrzychu. Zaplanowano wykonanie remontu elewacji ceglanej, elewacji szczytowej wraz z dociepleniem (działania poprawiające efektywność energetyczną), renowację cokołów kamiennych, osuszenie i izolację elewacji, przebudowę studzienek dla okien piwnicznych, remont klatki schodowej.
Oferent jest zobowiązany do kalkulacji kosztów (dla każdego zadania osobno) dostosowania infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych: każdy budynek należy wyraźnie oznakować tablicą informacyjną znajdującą się w pobliżu wejścia - na tablicy informacyjnej napisy powinny mieć duży rozmiar i kontrast, a sama tablica powinna być na tyle duża, by była widziana z większej odległości; wejście do każdego budynku będzie odpowiednio widoczne i oświetlone; osoba z niepełnosprawnością będzie mogła bez problemu wejść do każdego budynku z psem asystującym – w drzwiach zamontowana klamka a nie gałka; domofon będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (zapis dotyczy sytuacji gdy planowana jest wymiana bądź montaż nowego domofonu, dostępny domofon oznacza, że zastosowane są przyciski, a nie panele lub ekrany dotykowe; przyciski są zaś oznaczone znakami alfabetu Braille’a; w wypadku klawiatury typu T9 wystarczające jest oznaczenie klawisza cyfry 5; dodatkowo, oprócz brzęczyka, przy domofonie znajduje się świetlna informacja o otwarciu drzwi (dla osoby głuchej lub słabosłyszącej; panel domofonu jest umieszczony na wysokości nie większej niż 140 cm (najwyżej położony przycisk) i w miejscu, do którego da się podjechać na wózku); wewnątrz każdego budynku schody będą oznaczone na pierwszym i ostatnim stopniu każdego ciągu kontrastem i fakturą; na poręczach schodów umieszczona będzie informacja o numerze kondygnacji. Informacja będzie dostępna za pomocą dotyku (wypukłe cyfry lub alfabet Braille’a).

UWAGA: – w wybranych przedmiarach wskazano dział pn. „dodatkowe koszty realizacji”, oferent nie uwzględnia w ofercie tego działu!
Zmieniona została nazwa ulicy: było Mariana Buczka 3, jest: Jana Brzechwy 3.
Zadanie nr 2 - wymiana stolarki - brak w przedmiarze, obowiązujący obmiar: Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - Okienka strychowe 0,40 * 0,80 * 24 = 7,680 m2 oraz 0,40 * 0,80 * 2 = 0,640 m2.
Zadanie nr 3 -– w przedmiarze dla robót budowlanych w pozycji 42 omyłkowo uwzględniono wymianę instalacji domofonowej – oferent uwzględnia jednokrotnie koszt wymiany instalacji domofonowej, która została uwzględniona w obmiarach dla instalacji elektrycznej. W przedmiarach dla robót budowlanych w pozycji 39 – wymiana okien, omyłkowo wskazano obmiar 107,41 m2; obowiązujący obmiar: 2,52m2.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie do 2019-06-15 od dnia zawarcia umowy. Planowana data podpisania umowy z Wykonawcą: 18 czerwca 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia
1. Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego w przyszłej Umowie o zamówienie określać
będzie oferta Wykonawcy z uwzględnieniem warunków wykonywania zamówienia określonych
we Wzorze umowy. Zamawiający żąda wykonania zamówienia na warunkach określonych w Wzorze umowy.
2. Na etapie sporządzania Umowy o zamówienie dopuszczone będą uzupełnienia i korekty
w stosunku do treści Wzoru Umowy w przypadkach:
1) Wskazanych we Wzorze umowy (części we Wzorze umowy wykropkowane i zamknięte nawiasami zostaną uzupełnione na podstawie danych z oferty lub uzgodnień dokonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę);
2) Mających na celu poprawienie ewentualnych omyłek językowych, np. błędne oznaczenia umowy, błędne odwołania się do poszczególnych jednostek redakcyjnych umowy, itp);
3. Jeżeli stroną Umowy będą Wykonawcy Oferty wspólnej Umowa zostanie uzupełniona
o wskazanie nie więcej niż jednego z Wykonawców (tzw. Lidera), wobec, którego Zamawiający składać będzie oświadczenia ze skutkiem wobec wszystkich pozostałych Wykonawców Oferty wspólnej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego działu do Umowy, za zgodą Wykonawcy, wprowadzone zostanie postanowienie przewidujące, iż całość wynagrodzenia z tytułu wykonania
Umowy Zamawiający będzie uprawniony przekazać wyłącznie na rachunek Lidera, a rozdysponowanie wynagrodzenia między Wykonawców, którzy złożyli Ofertę wspólną będzie sprawą wewnętrzną Wykonawców i nie będzie obciążać Zamawiającego.
5. Uzupełnienia i korekty w stosunku do Wzoru umowy nie mogą naruszać istotnych warunków wykonania zamówienia określonych w zapytaniu.
Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy
1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie
z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania umowy, wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
- Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2. Opcjonalnie/dodatkowo na ofertę składają się:
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- Odrębne pełnomocnictwo wskazujące osobę reprezentującą wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) zapytania (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie).
3. Pełnomocnictwa składa się w oryginale lub odpisie notarialnym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
1. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jako-ści
w zadaniu, zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany 24 miesięczny termin gwa-rancji jakości. Zaoferowanie (podanie w ofercie) na dane zadanie terminu gwarancji krótszego niż wymagany, skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Jeżeli termin udzielonej gwarancji zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), za-mawiający dokona oceny oferty przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a je-den rok ma 12 miesięcy.
3. Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdego zadania.
4. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
Dla każdego zadania osobno:
a. cena oferty – waga kryterium maksymalnie 80 %
b. termin gwarancji – waga kryterium maksymalnie 20 %

1) W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyli-czonej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena oferty
C = --------------------------------------------- x 80
cena oferty badanej
2) W ramach kryterium „okres gwarancji” (wskaźnik oznaczony jako „G”) – oferta może uzy-skać maksymalnie 20 pkt. W kryterium okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następu-jąca punktacja: Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania mi-nimum 24 miesięcy okresu gwarancji:
a) do 24 miesięcy - 0 pkt.
b) od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 7,5 pkt.
c) od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 12,5 pkt.
d) od 49 miesięcy do 60 miesięcy - 20 pkt.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne
z zaoferowaniem 24 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium „okres gwarancji” zostanie policzony okres 60 miesięcy.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów przyzna-nych
w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C”, i „G”. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty spośród nich.

Wykluczenia

Co do zasady nie jest możliwe zawieranie umowy z podmiotem powiązanym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Brzechwy nr 3 w Wałbrzychu

Adres

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3

58-309 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

746666340

Fax

746666341

NIP

8862646106

Numer naboru

RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 533