Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa doradcza o charakterze prorozwojowym świadczona przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu

Data publikacji: 11.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-05-2018

Numer ogłoszenia

3906

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i NIP oferenta
2. Cenę netto, cenę brutto wykonania usługi
3. Termin wykonania usługi
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 30 dni od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta musi zawierać oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 21.05.2018 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: kontakt@fpd.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera / osobiście w formie papierowej na adres:

FPD Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fpd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Rynk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza o charakterze prorozwojowym świadczona przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu. Doradztwo dotyczy rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nową innowacyjną usługę „CyberKsięgowy” - automatyzacja procesów księgowania w biurze rachunkowym z wykorzystaniem algorytmów SI.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, będącego akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu, który zrealizuje usługę doradczą o charakterze prorozwojowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza o charakterze prorozwojowym świadczona akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu. Doradztwo dotyczy rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nową innowacyjną usługę „CyberKsięgowy” - automatyzacja procesów księgowania w biurze rachunkowym z wykorzystaniem algorytmów SI.

Usługa obejmie następujące elementy:
• analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrożenie innowacji w tym: analiza potencjalnych wariantów rozwoju w oparciu o rozwijaną, innowacyjną technologię, analiza możliwych kierunków dywersyfikacji działalności i działalności komplementarnej, elementy strategii rozwoju;

• uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji, w tym: szczegółowy opis wybranego modelu/ ścieżki rozwoju;

• przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowanej innowacji, w tym: analiza finansowa wybranego modelu/ ścieżki rozwoju;

• identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrożeniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja, w tym: identyfikacja procesów i przełożenie ich na procedury;

• poszukiwanie i nawiązanie kontaktów z dostawca technologii;

• opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji, w tym: opracowanie specyfikacji projektowej, wykonanie szczegółowego opisu technicznego (modelu, instrukcji dla zespołu programistów) aplikacji posiadającej możliwość uczenia się oraz przewidywania zdarzeń na podstawie zbieranych danych, opracowanie dokumentacji technicznej, analiza kodu źródłowego systemu Mobevo; dokumentacja techniczna powinna być opracowana zgodnie z metodologią zawartą w załączniku nr 3;

• przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji z dostawca technologii;

• doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawca i odbiorcą technologii;

• analiza ryzyka wdrożenia innowacji;

• doradztwo i pomoc w opracowaniu przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji, w tym: doradztwo obejmujące opracowanie metodyki i planu testowania SI (plan musi zakładać komplet testów niezbędnych do funkcjonalnego i prawidłowego działania aplikacji, polegających na wykryciu wszelkich błędów w działaniu, niespójności, niestabilności, wskazanie ewentualnych poprawek mających na celu doprowadzenie aplikacji zgodnie z założeniami specyfikacji projektowej do pełnej funkcjonalności);

• doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji, w tym: doradztwo obejmujące wdrożenie SI oraz przeszkolenie personelu w obsłudze SI i stosowaniu procedur;

• monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji, w tym: audyt powdrożeniowy;

• doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badanie stanu techniki i czystości patentowej, w tym: opracowanie procedur do potencjalnego licencjonowania;

• opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji, w tym: opracowanie strategii zawierającej wizualizacje biur, systemu identyfikacji wizualnej SIW;

• doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrożeniem innowacji, w tym: opracowanie planu szkoleń oraz zakresu wymagań, kwalifikacji i umiejętności dla kadry związanej z wdrożeniem innowacji;

• pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej, w tym: audyt z zakresu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z RODO.

Ponadto Zamawiający zastrzega wykonywanie usług doradczych przez Wykonawcę w formie co najmniej 120 h na miejscu w siedzibie zamawiającego przy udziale personelu zamawiającego.

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa zostanie zrealizowana w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamówienie może być udzielone tylko i wyłącznie akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu, która uzyskała akredytację dla ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne, właściwą dla realizacji Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty legitymujące się minimalnym doświadczeniem w postaci wykonanych co najmniej 5 usług doradczych w zakresie innowacji (w rozumieniu art. 2 pkt. 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone) zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi wykazać się kadrą ekspercką min. 3 ekspertów, posiadających doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w zakresie innowacji. W celu poświadczenia posiadania ekspertów, w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy wypełnić tabelę „Wykaz ekspertów”, a także załączyć do oferty CV ekspertów.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
3. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 2.3. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164 ze zm.).
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania,
• zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań.
Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, będące częścią formularza ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.

Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
2. Kompletność oferty – oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
3. Złożenie oferty w formie i terminie przewidzianym w niniejszym zapytaniu

Ocena formalna będzie oceną zero-jedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione i otrzymać 1 punkt. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe
1. Łączna cena netto w PLN: 70%
Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
2. Doświadczenie Oferenta: 30%
Za wykazanie następującej ilości wykonanych usług w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt. 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 Oferentowi przyznana zostanie następująca liczba punktów:
5 usług 5 pkt
6 usług 10 pkt
7 usług 15 pkt
8 usług 20 pkt
9 usług 25 pkt
10 usług i więcej 30 pkt
Wykazu usług należy dokonać w załączniku nr 1.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a oferentem polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Oferent załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

FPD Sp. z o.o.

Adres

Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

41 343 04 53

Fax

41 343 39 40

NIP

6572837794

Numer naboru

POIR.02.03.01-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrana została oferta złożona w dn. 18.05.2018 r. przez:
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1, 25-401 Kielce
Zaoferowana cena: 451 500,00 zł netto, 555 345,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 311