Strona główna
Logo unii europejskiej

Bezdotykowy, higieniczny, aseptyczny, przerywający poziomą transmisję patogenów, wandalo oporny przycisk sensorowy dla sterowania ruchem pieszych na inteligentnych skrzyżowaniach śródmiejskich, zarządzanych sterownikami acyklicznymi. Zakup opracowania projektu PCB na podstawie konkursu ofert

Data publikacji: 23.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2020

Numer ogłoszenia

34115

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem projektu jest opracowanie projektu PCB produktu jakim jest bezdotykowy, przycisk sensorowy dla sterowania ruchem pieszych na inteligentnych skrzyżowaniach śródmiejskich, zarządzanych sterownikami acyklicznymi zgodnie z koncepcją i wymaganiami Zamawiającego (opis zawarty jest w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (tzw. SOPZ) będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ ) oraz podstawowej związanej z tym procesem dokumentacji technicznej.

Miejsce i sposób składania ofert

KSK Developments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Badestinusa 39, 41-814 Zabrze.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Kasperek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

516173352

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem projektu jest opracowanie projektu PCB produktu jakim jest bezdotykowy, przycisk sensorowy dla sterowania ruchem pieszych na inteligentnych skrzyżowaniach śródmiejskich, zarządzanych sterownikami acyklicznymi zgodnie z koncepcją i wymaganiami Zamawiającego (opis zawarty jest w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (tzw. SOPZ) będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ ) oraz podstawowej związanej z tym procesem dokumentacji technicznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

opisane w SIWZ i SOPZ

Przedmiot zamówienia

opisane w SIWZ i SOPZ

Kod CPV

71350000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

opisane w SIWZ i SOPZ

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

opisane w SIWZ i SOPZ

Wiedza i doświadczenie

opisane w SIWZ i SOPZ

Potencjał techniczny

opisane w SIWZ i SOPZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opisane w SIWZ i SOPZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

opisane w SIWZ i SOPZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

opisane w SIWZ i SOPZ

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

KSK DEVELOPMENTS sp. z o.o.

Adres

Badestinusa 39

41-814 Zabrze

śląskie , Zabrze

NIP

6482770649

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20
Liczba wyświetleń: 50