Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dot. wybudowania basenu zewnętrznego rozmiar 3 m x 8 m x 1,2 m oraz brodzika o wymiarach 3 m x 4 m x 0,5 m wraz z maszynownią

Data publikacji: 16.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

32649

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie oddziale firmy Zamawiającego bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: stycznik@woodsw.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stycznik@woodsw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adriana Łyskawka-Waluś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502730092

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z planowaną realizacją projektu „Uruchomienie usług okołoturystycznych - sposobem na umocnienie pozycji na rynku i utworzenie nowych miejsc pracy” w okresie 01.07.2020 r. do 31.07.2021 r. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Wilkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy prac związanych z budową basenu zewnętrznego o wymiarach 3x8m, brodzika 3x4m oraz maszynowni.

Przedmiot zamówienia

1. W związku z planowaną realizacją projektu obejmującego wykonanie prac współfinansowanych z funduszy unijnych spółka przewiduje zadania zgodne z poniższym zakresem:
Wykonanie wykopu z odwozem ziemi spod niecki basenowej, brodzika i maszynowni ( roboty ziemne, porządkowe).
2. Montaż studni chłonnej.
3. Wykonanie konstrukcji niecki basenu, brodzika.
4. Wykonanie maszynowni – pomieszczenie kryte poza obrysem basenowym na wysokość 2 m ( góra dostosowane do wysokości basenu).
5. Wykończenie ścian, wylewka pod folię.
6. Izolacja zewnętrzna, drenaż.
7. Wykonanie wyłożenia basenu folią PCV basenową i wyposażenie zgodnie z listą zamówienia.
8. Wykonanie i uzbrojenie maszynowni – system filtracji i dozowania chemii.
9. Wykonanie oświetlenia , dysz itp. zgodnie z listą zamówienia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy: 01.07.2020 r.
• Planowane rozpoczęcie prac: po podpisaniu umowy
• Planowane zakończenie realizacji umowy: 30.11.2020 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Załącznik nr 1 – Treść zapytania ofertowego
• Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – cena za wykonanie całej usługi (80%) – 80 punktów
b) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (20%) – 20 punktów

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

STYCZNIK SPÓŁKA CYWILNA B. ŁYSKAWKA, S.WALUŚ

Adres

WYZWOLENIA 33

43-365 WILKOWICE

śląskie , bielski

NIP

5470050972

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20
Liczba wyświetleń: 96