Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez firmę INKSPOT Daniel Dragański

Data publikacji: 15.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

32617

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pomocą poczty e-mail na adres: martenk@live.com . Wykonawca winien podpisać ofertę wraz z załącznikami zeskanować i wysłać plik w formacie PDF.
2. Oferta powinna posiadać oznaczenie: „INKSPOT/01/2020”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

martenk@live.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kurowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Projektu jest budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych (każda z systemem magazynowania energii) na dachach budynków, o mocy 49,40 kWp dla Salonu oraz 49,73 kWp dla Serwisu we Władysławowie. Łączna moc obu Instalacji wynosi 99,13 kWp. Instalacja Salonu będzie posadowiona na działce 189 obręb 0029. Składać się będzie z 152 szt. modułów o mocy 325 W każdy, 76 optymalizatorów mocy oraz 2 inwerterów o mocy 17 i 25 kW. Instalacja Serwisu będzie posadowiona na działce 189 i 193 obręb 0029, składać się będzie z 153 szt. modułów o mocy 325 W każdy, 77 optymalizatorów mocy oraz 2 inwerterów o mocy 17 i 25 kW.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Budowa 2 mikroelektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,09913 MW w 2020 roku w miejscowości Władysławowo koło Elbląga.
2. Zmniejszenie emisji CO2 do środowiska dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych w 2020 roku o 76,109 ton/rok.
3. Wzrost wykorzystania energii słonecznej do produkcji prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł.
Potrzeba realizacji projektu dotyczącego inwestycji w instalację do wytwarzania prądu pochodzącego ze źródeł
odnawialnych wynika zarówno z potrzeb samorządu, kraju, jak i samego wnioskodawcy. Realizacja projektu pozwoli zaspokoić w części potrzeby wnioskodawcy w zakresie optymalizacji kosztów działalności firmy - powstanie odpowiednia infrastruktura: wyprodukowana energia elektryczna będzie w 100% bezpośrednio zużyta na potrzeby własne.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem Projektu jest budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych (każda z systemem magazynowania energii) na dachach budynków, o mocy 49,40 kWp dla Salonu oraz 49,73 kWp dla Serwisu we Władysławowie. Łączna moc obu Instalacji wynosi 99,13 kWp. Instalacja Salonu będzie posadowiona na działce 189 obręb 0029. Składać się będzie z 152 szt. modułów o mocy 325 W każdy, 76 optymalizatorów mocy oraz 2 inwerterów o mocy 17 i 25 kW. Instalacja Serwisu będzie posadowiona na działce 189 i 193 obręb 0029, składać się będzie z 153 szt. modułów o mocy 325 W każdy, 77 optymalizatorów mocy oraz 2 inwerterów o mocy 17 i 25 kW.
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy wykorzystaniu modułów fotowoltaicznych o większej mocy jednostkowej. Przewiduje się montaż modułów o tej samej mocy jednostkowej.
3. Sumaryczna moc każdej z instalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej 50 kW.
6. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego, w ramach złożonej oferty, materiały, elementy i systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zapewniają uzyskanie wskazanego efektu. Dokument potwierdzający osiągnięcie żądanego efektu końcowego, równoważność oferowanych rozwiązań i urządzeń, uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji, musi zawierać niezbędne obliczenia oraz co najmniej następujące dane i informacje:
1) Energię wyprodukowaną przez system PV (sieć AC) – [kWh];
2) Spec. uzysk roczny – [kWh / kWp]
3) Dokument opracowany z zastosowaniem dowolnego programu komputerowego służącego do prognozowania uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej w danej lokalizacji.

Kod CPV

45261215-4

Nazwa kodu CPV

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji inwestycji wynosi maksymalnie do 31 sierpnia 2020 r., jednak nie dłużej niż 35 dni od terminu o którym mowa w § 2 ust. 1 w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową – uprawniającego Strony do zmiany umowy w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
3) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiot umowy przed umownym terminem ich wykonania – skutkujące możliwością skrócenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu umowy,
4) zmiany przedstawiciela Zamawiającego lub kierownika budowy – skutkujące możliwością zmiany przez Strony postanowień umowy w tym zakresie,
5) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót budowlanych zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Dokumentacji technicznej – uprawniające Strony do zmiany zakresu przedmiotu umowy,
6) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania Umowy,
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 40%,
Termin obowiązywania gwarancji na robotę budowlaną – 10%,
Termin obowiązywania gwarancji na inwertery – 20%,
Czas usunięcia awarii – 10%,
Parametry jakościowe modułów – 20%

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI

Adres

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 70A

10-450 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

NIP

7392832672

Numer naboru

RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. VOLTAIC SYSTEM M.KWADE T.GOSIK SPÓŁKA JAWNA ul. Partyzantów, nr 1/2, lok. 109, 10-522 Olsztyn;
2. Data wpływu oferty: 30 czerwca 2020 r.
3. Cena brutto oferty: 615.000,00 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy 00/100 złotych).
Liczba wyświetleń: 109