Strona główna
Logo unii europejskiej

Najem lokalu użytkowego w Łodzi przeznaczonego na działalność laboratorium chemicznego

Data publikacji: 23.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

32513

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: LABEXPERTS sp. z o.o. ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk.
Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone w inny sposób, w tym drogą elektroniczną, zostaną odrzucone.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Krupczyńska-Stopa

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu użytkowego w Łodzi przeznaczonego na działalność laboratorium chemicznego w ramach projektu realizowanego w ramachProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest najem lokalu użytkowego w Łodzi przeznaczonego na działalność laboratorium chemicznego w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu użytkowego w Łodzi przeznaczonego na działalność laboratorium chemicznego przez okres 36 miesięcy.

Powierzchnia lokalu nie mniejsza niż 120,00 m2.
W przypadku lokalizacji przestrzeni powyżej trzeciej kondygnacji wymagana jest winda.
Przestrzeń z wydzielonymi co najmniej sześcioma pomieszczeniami, pośród których:
- Zasilanie trójfazowe zakończone gniazdem doprowadzone do co najmniej jednego pomieszczenia wyposażonego w klimatyzację;
- Dwa sąsiadujące pomieszczenia rozdzielone ścianą działową z oknem umożliwiającym obserwowanie działań w niniejszych pomieszczeniach. Co najmniej jedno z nich wyposażone w klimatyzację;
- Co najmniej jedno pomieszczenie wyposażone w system wyciągowy umożliwiający instalację digestorium;
- Co najmniej jedno okno zewnętrzne w każdym pomieszczeniu laboratoryjnym;
- Oświetlenie sufitowe, panelowe i jasności co najmniej 2500 lumenów w każdym pomieszczeniu laboratoryjnym;
- Niezależna zabezpieczona sieć elektryczna o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz w całym lokalu;
- Okablowanie sieciowe, kategoria V w całym lokalu;
- Ciąg sanitarny z miejscem na toaletę umywalkę i natrysk.
Dostęp do głównego wejścia do budynku i wynajmowanych pomieszczeń 24h/7dni.
Parking do użytku wynajmujących.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia zawarcia umowy przez 36 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie prawa do dysponowania lokalem, której dotyczy zamówienie.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu należy złożyć kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej przedmiot oferty lub wyciąg z KW potwierdzający prawo do dysponowania lokalem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• cena całkowita – 60%
• dostępność wynajmu – 20%,
• dostępność bezpłatnych miejsc parkingowych przynależnych do nieruchomości wyłącznie do użytku najmującego – 20%.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
• cena całkowita brutto
KC – kryterium ceny
KC = CM/Cx60(waga)
CM – najniższa cena całkowita brutto w PLN wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C – cena całkowita brutto w PLN analizowanej oferty
• dostępność wynajmu
KT – kryterium dostępności wynajmu
Lokal dostępny do użytkowania od 1 lipca 2020 roku – 20 pkt.
Lokal dostępny do użytkowania od 1 sierpnia 2020 roku – 10 pkt.
Lokal dostępny do użytkowania od 1 września 2020 roku lub później – 0 pkt.
• dostępność minimum 3 bezpłatnych miejsc parkingowych, przynależnych do nieruchomości, wyłącznie do użytku najmującego
KP – kryterium dostępności miejsc parkingowych
Do lokalu przynależą minimum 3 bezpłatne miejsca parkingowe, przynależne do nieruchomości, wyłącznie do użytku najmującego – 20 pkt.
Do lokalu nie przynależą bezpłatne miejsca parkingowe, przynależne do nieruchomości, wyłącznie do użytku najmującego – 0 pkt.


Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: O = KC + KT + KP
gdzie:
O – ostateczna ocena oferty,
KC – wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,cena”
KT – wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,dostępność wynajmu”
KP – wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,dostępność miejsc parkingowych”

1. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (O).

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania braku istnienia przesłanek będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

LABEXPERTS sp. z o.o.

Adres

Piekarnicza 5

80-126 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+48 603 339 998

NIP

5833181181

Numer naboru

POIR.01.01.01-IZ.00-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TOMASZ WYCZÓŁKOWSKI WYNAJM LOKALI Nowa Gadka ul. Ogrodników 85a, 95-054 Ksawerów,
GRZEGORZ WYCZÓŁKOWSKI Nowa Gadka ul. Ogrodników 85, 95-054 Ksawerów
Oferta z 29.06.2020 r. , cena 309 960 zł
Liczba wyświetleń: 59