Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie-Gorcach”

Data publikacji: 09.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

32295

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 25.06.2020r. do ogłoszenia został dodany załącznik z odpowiedzią na pytanie oferenta.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2020r, do godziny 11:00 w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Bogusów-Gorce, Sekretariat, pok. nr 8
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Boguszowie-Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący: “Oferta na remont budynku przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie- Gorcach"
3. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
4. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2020r., o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

techniczny@boguszow.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Mazur-Korościk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748449411

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie-Gorcach.
Zakres prac obejmuje:

• Remont elewacji z dociepleniem ścian wraz z częściową izolacją
• Remont schodów terenowych od strony podwórka
• Remont instalacji elektrycznej
• Remont klatki schodowej wraz z remontem stropu
• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku
• Zakup i montaż budek dla ptaków

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7;
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają Projekt Budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiR), Ekspertyza Ornitologiczna i Chiropterologiczna, opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków znak W/N.5183.1191.2016.PD i W/N.5183.2433.2019.NP, stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres robót obejmuje również wykonanie działań zabezpieczających i kompensujących wskazanych w ekspertyzie ornitologicznej, w szczególności:
1. W okresie od początku października do końca lutego danego roku należało będzie zabezpieczyć budynek poprzez całkowite i szczelne osłonięcie całego styku elewacji południowej (tylnej), północnej (frontowej) i wschodniej (bocznej) z okapem dachu, siatką o średnicy oczek poniżej 1,5 cm.
2. Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków po wykonaniu remontu elewacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie ornitologicznej.
Zamawiający dołącza do zapytania ofertowego również w celach poglądowych projekt organizacji ruchu. Załączony projekt organizacji ruchu jest aktualizowany i rozwiązania w nim zawarte mogą ulec niewielkim zmianom.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Boguszów-Gorce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów - rewitalizacja obszaru miasta Boguszów – Gorce - poprzez wykonanie rewitalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie-Gorcach

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie-Gorcach. Zakres prac obejmuje:

• Remont elewacji z dociepleniem ścian wraz z częściową izolacją
• Remont schodów terenowych od strony podwórka
• Remont instalacji elektrycznej
• Remont klatki schodowej wraz z remontem stropu
• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku
• Zakup i montaż budek dla ptaków

Szczegółowo przedmiot zamówienia określają Projekt Budowlany, STWiR, Ekspertyza Ornitologiczna i Chiropterologiczna, opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
Zakres robót obejmuje również wykonanie działań zabezpieczających i kompensujących wskazanych w ekspertyzie ornitologicznej, w szczególności:
1. W okresie od początku października do końca lutego danego roku należało będzie zabezpieczyć budynek poprzez całkowite i szczelne osłonięcie całego styku elewacji południowej (tylnej), północnej (frontowej) i wschodniej (bocznej) z okapem dachu, siatką o średnicy oczek poniżej 1,5 cm.
2. Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków po wykonaniu remontu elewacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie ornitologicznej.
Zamawiający dołącza do zapytania ofertowego również w celach poglądowych projekt organizacji ruchu. Załączony projekt organizacji ruchu jest aktualizowany i rozwiązania w nim zawarte mogą ulec niewielkim zmianom.
Ewentualne podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe zawarte w dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z Zapytania ofertowego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty,
Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z Zapytaniem Ofertowym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz projektem budowlanym, a wszelkie prace lub czynności nie ujęte w ww. dokumentach, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania zamówienia traktowane są jako oczywiste i należy je uwzględnić w ofercie.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2021r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.

Wiedza i doświadczenie

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego:
• Remontu elewacji
• Przebudowy/remontu/wykonaniem instalacji elektrycznej

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót, w którym należy wskazać roboty, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich przedmiotu, datą wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie.
W/w prace nie muszą znajdować się w zakresie jednego wykonanego zadania jednocześnie. Powyższe prace mogły być wykonywane oddzielnie, w ramach oddzielnych, nie powiązanych ze sobą zadań.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
• wykonał co najmniej jeden remont elewacji,
• wykonał co najmniej jedną przebudowę/remont/wykonanie instalacji elektrycznej

Jeżeli wykonawca w wykazie robót umieści tylko jedno zadanie, które obejmuje zakresem wszystkie w/w prace jednocześnie, warunek również zostanie uznany za spełniony.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie ma wymagań odnoszących się do tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności Kierownikiem budowy / robót:

• posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień,

• posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej by wykonać zamówienie

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku, oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych odnoszących się do oferty w następujących przypadkach:
A. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrzne poniżej 0oC lub powyżej 25oC. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których warunki te występowały nieprzerwanie przez min. 2 godziny.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
D. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres i / lub sposób wykonania przedmiotu umowy tj. warunki archeologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
E. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej o zwiększeniu zakresu prac, pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
F. Jeżeli wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
G. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.
H. Zmiany spowodowane nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po podpisaniu umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy.
I. Zmiana terminu wykonania umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, z uwagi na przedłużenie przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonanie zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.
J. Zmiana osoby kierownika budowy / robót, pod warunkiem, że osoba wyznaczona do pełnienia danej funkcji posiada uprawnienia, których wymagał Zamawiający w trakcie postępowania prowadzącego do wyboru oferty Wykonawcy.
K. Jeżeli zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
A. Formularz oferty – zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego
B. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu – zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego
C. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego
D. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym osobowych lub kapitałowych – zał. nr 4 do Zapytania ofertowego
E. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)
F. Wykaz wykonanych robót – zał. nr 6 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie (referencje, protokół odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane) w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej raz:
• Remontu elewacji
• Przebudowy/remontu/wykonanie instalacji elektrycznej
G. Wykaz osób biorących udział w zamówieniu – zał. nr 7 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień (jeżeli uprawnienia są wymagane)
W załączniku w szczególności należy wykazać dysponowanie Kierownikiem budowy / robót ( w zależności od potrzeb przedmiotu zamówienia):
• posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień,
• posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień
H. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.

2. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane w celu prawidłowego złożenia oferty:
A. Oświadczenie o zgodności proponowanych materiałów – zał. nr 5 do Zapytania Ofertowego
B. Szczegółowy kosztorys ofertowy
C. Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest dołączyć:
• Pisemne zobowiązanie (zał. nr 9 do Zapytania ofertowego) tych podmiotów do oddania w dysponowanie Wykonawcy danych zasobów na okres wykonywania zamówienia.
• Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. H odnoszące się do podmiotu użyczającego

3. Pozostałe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń
A. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda złożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B. Jeżeli w miejscu zamieszkania lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
C. dowód wpłaty wadium lub kopia gwarancji / poręczenia.
D. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej
E. pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100%
Za kryterium cena można otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punkty zostaną obliczone w następujący sposób:
Pc = (Cn / Co) x 100 pkt.

Gdzie:
Pc – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cn – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu lub wykluczeniu
Co – cena (brutto) badanej oferty

• Ostateczna ilość punktów przyznana danej ofercie zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku
• Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia
b. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
c. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
◦ o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176),
◦ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny,
◦ Skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);
d. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c;
e. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
l. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
n. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
o. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
p. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
q. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy w imieniu Zamawiającego
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie-Gorcach

Adres

Kamieniogórska 19-19a

58-370 Boguszów-Gorce

dolnośląskie , wałbrzyski

Numer telefonu

748449411

NIP

8862656010

Numer naboru

RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16

Inne źródła finansowania

Kredyt

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W odpowiedzi na Ogłoszeni / Zapytanie Ofertowe dotyczące wykonania remontu w ramach zadania pn.” Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie-Gorcach” w terminie wpłynęły następujące oferty:

Oferta 1 :
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MABOR
Maciej Ciborski
Ul. Ogrodowa 15D
58-306 Wałbrzych
za kwotę brutto : 368 289,39 PLN

Oferta 2 :
Zakład Ogólnobudowlany
MIAR-BUD
Ryszard Miara
ul. Świdnicka 16,
58-303 Wałbrzych
za kwotę brutto : 406 658,25 PLN
Oferta 3 :
Usługi Remontowo-Budowlane
Mateusz Kapuła
Jaczków 30
58-379 Czarny Bór
za kwotę brutto : 412 489,59 PLN
Oferta 4 :
BUDRAF Sp. Z o. o. Sp. K.
Ul. Niepodległości 37 A
58-303 Wałbrzych
za kwotę brutto : 362 754,97 PLN
Oferta 5 :
Saj-Bud
Szymon Beszterecha
Ul. Wałbrzyska 17/10,
58-370 Boguszów-Gorce
za kwotę brutto : 401 233,20 PLN

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pojawi się po zweryfikowaniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
Liczba wyświetleń: 110