Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi wykonania badania potrzeb miast w województwie warmińsko-mazurskim w zakresie rewitalizacji

Data publikacji: 18.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

32227

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona/przesłana do dnia 26 czerwca 2020 roku do godziny 15:00:
• w wersji elektronicznej na adres e-mail: rot@warmia.mazury.pl,
• pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Polityki Regionalnej ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rot@warmia.mazury.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogdan Załęski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 52 19 312

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania zapotrzebowania gmin województwa warmińsko-mazurskiego na realizację projektów rewitalizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem badania jest identyfikacja potrzeb gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych i weryfikacja możliwości ich finansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2027. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany będzie do identyfikacji potrzeb gmin w zakresie planowania i realizacji działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie swojej gminy.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przygotowania następujących produktów:
1. opracowania raportu metodycznego wraz z kompletem narzędzi badawczych,
2. opracowania ekspertyzy,
3. rozpowszechnienia i wykorzystania wyników ekspertyzy:
• prezentacja wyników prac na spotkaniach - Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji ekspertyzy na nie więcej niż 2 spotkaniach i/lub konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników ekspertyzy mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników ekspertyzy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma za wykonanie ekspertyzy.
W trakcie realizacji badania Wykonawca sporządzi dwa dokumenty: raport metodyczny i ekspertyzę.
Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

Kod CPV

71241000-9

Nazwa kodu CPV

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:
Etap I – Opracowanie raportu metodycznego (w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:
• w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu metodycznego,
• w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu metodycznego. Uwagi zostaną przekazane drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega możliwość powołania ekspertów zewnętrznych do oceny i konsultacji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca zaprezentuje projekt raportu w formie prezentacji multimedialnej.
• w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy - opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego raport metodyczny może zostać przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej.
• w terminie do 35 dni od dnia zawarcia umowy - podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego.
Etap II – Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu końcowego z realizacji badania (w terminie do 147 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Etapu I realizacji badania). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:
• w terminie do 119 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Etapu I realizacji badania (nie później niż 154 dni od zawarcia Umowy) – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu końcowego.
• w terminie do 140 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Etapu I realizacji badania (nie później niż 175 dni od zawarcia Umowy) – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu końcowego.
• w terminie do 147 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania Etapu I realizacji badania (nie później niż 182 dni od zawarcia Umowy) – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego.

W terminie do 189 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a) Cena – znaczenie kryterium – 30 %
b) Zakres badania – znaczenie kryterium – 15%
c) Metodyka badania – znaczenie kryterium – 45%
d) Spójność koncepcji badania – znaczenie kryterium – 10%

2. Sposób oceny oferty:
a) Punkty w kryterium „Cena” obliczone zostaną według wzoru:

K1 = (CN/CB ) x 30

K1- liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena” ,
CN – oferta z najniższą ceną brutto,
CB – cena brutto oferty badanej.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 30

3. Punkty w kryterium ”Zakres badania” zostaną przyznane przez każdego merytorycznego członka komisji przetargowej, na podstawie złożonego w ofercie Szczegółowego opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. W tym kryterium oceniane będą zaproponowane dodatkowe pytania badawcze w ramach obszarów zdefiniowanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdział VII).

Łączna ilość punktów przyznanych przez merytorycznych członków komisji przetargowej w ramach kryterium „Zakres badania” zostanie podstawione do poniższego wzoru:
K2 =(EB/EN) x 15
K2 - liczba uzyskanych punktów w kryterium „Zakres badania”,
EB - łączna liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „Zakres badania” oferty badanej,
EN- najwyższa łączna liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „Zakres badania” spośród
badanych ofert.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 15.

4. Punkty w kryterium „Metodyka badania” zostaną przyznane przez każdego merytorycznego członka komisji przetargowej, na podstawie złożonego w ofercie Szczegółowego opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. W tym kryterium oceniane będą dodatkowo proponowane metody, techniki, narzędzia zbierania i/lub analizy danych, wykraczające poza katalog podstawowy określony

Łączna ilość punktów przyznanych przez merytorycznych członków komisji przetargowej w ramach kryterium „Metodyka badania” zostanie podstawione do poniższego wzoru:
K3 = (EB/EN ) x 45

K3 – liczba uzyskanych punktów w kryterium „Metodyka badania”,
EB – łączna liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „Metodyka badania” oferty badanej,
EN – najwyższa łączna liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „Metodyka badania” spośród badanych ofert.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 45.

5. Punkty w kryterium „Spójność koncepcji badania” zostaną przyznane przez każdego merytorycznego członka komisji przetargowej w skali od 0 do 10 pkt, na podstawie złożonego w ofercie Szczegółowego opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Ocenie podlegała będzie spójność koncepcji badania tj., przedstawienie logicznej i spójnej konstrukcji całego badania.

Łączna ilość punktów przyznanych przez merytorycznych członków komisji przetargowej w kryterium „Spójność koncepcji badania” zostanie podstawiona do poniższego wzoru:
K4 = (SB/SN) x 10

K4 - liczba uzyskanych punktów w kryterium „Spójność koncepcji badania”,
SB - łączna liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „Spójność koncepcji badania” oferty badanej,
SN - najwyższa łączna liczba przyznanych punktów w ramach kryterium „Spójność koncepcji badania” spośród badanych ofert.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 10.

6. Suma punktów za wszystkie kryteria stanowić będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta danego Wykonawcy.

7. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Szczegółowy opis sposobu oceny ofert znajduje się w załączniku "Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym"

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE / URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Adres

Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

89 521 93 00

Fax

89 521 93 09

NIP

7393890447

Numer naboru

POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15
Liczba wyświetleń: 89