Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego o część magazynową wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., elektryczna i wentylacji mechanicznej) w m. Rozbórz Długi na działce nr ewid. Gr. 867 i części nr ewid. Gr 688/2, gmina Pruchnik

Data publikacji: 05.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

32099

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 23.06.2020 Wnioskodawca na podstawie pytań kierowanych do niego od potencjalnych oferentów podjął decyzję o wydłużeniu trwania postępowania ofertowego do 30.06.2020 r. do zakończenia dnia.

Miejsce i sposób składania ofert

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

• poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Waldin Kolekcja Dziecięca Waldemar Zawada
Rozbórz Długi
37-560 Pruchnik

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, z zapisem: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego numer 1/1.4.1/2020/RPO WP

• Dopuszcza się także możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres: boss@waldin.pl
Oferta powinna zostać zapisana w formie nieedytowalnego pliku.

Oferta wysłana w formie elektronicznej powinna mieć postać skanu oryginału oferty w formie papierowej. W tytule maila proszę wpisać: „Oferta dotycząca zapytania ofertowego numer 1/1.4.1/2020/RPO WP”

2) Termin składania ofert: 30.06.2020 r. wraz z upływem dnia.

Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie kopert nastąpi w kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu zakończenia postępowania.
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
8) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

boss@waldin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Zawada

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501683848

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego o część magazynową wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., elektryczna i wentylacji mechanicznej) w m. Rozbórz Długi na działce nr ewid. Gr. 867 i części nr ewid. Gr 688/2, gmina Pruchnik

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Miejscowość: Rozbórz Długi

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Nazwa zamówienia: Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego o część magazynową wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., elektryczna i wentylacji mechanicznej) w m. Rozbórz Długi na działce nr ewid. Gr. 867 i części nr ewid. Gr 688/2, gmina Pruchnik

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego o część magazynową wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., elektryczna i wentylacji mechanicznej) w m. Rozbórz Długi na działce nr ewid. Gr. 867 i części nr ewid. Gr 688/2, gmina Pruchnika) Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej

Przedmiot zamówienia

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego o część magazynową wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., elektryczna i wentylacji mechanicznej) w m. Rozbórz Długi na działce nr ewid. Gr. 867 i części nr ewid. Gr 688/2, gmina Pruchnika) Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej
Dane ogólne Parametry Rozbudowy:
• Długość – 27,90 m
• Szerokość – 24,65 m
• Wysokość – 13,18 m
• Powierzchnia zabudowy – 652,50 m2
• Pow. użytkowa: 1 303,93 m2
• Powierzchnia netto: 1 308,44 m2
• Kubatura – 7 798,70 m3
• Liczba kondygnacji – 3
• Kategoria obiektu - XVIII
Zakres zamówienia zgodnie z przedmiarami robót, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Budowa zostanie wykonana zgodnie z projektem budowlanym: „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Produkcyjnego o część magazynową – KAT. BUD. XVIII” dostępnym do pobrania:
https://drive.google.com/file/d/14lRzPkPjZUHUhsEvmenOSradW1bt8WkF/view?usp=sharing

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem zamówienia, oraz zawrzeć w ryczałtowej cenie oferty wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją robót budowlanych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
• Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z dokumentacją techniczną udostępnioną przez Zamawiającego pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/14lRzPkPjZUHUhsEvmenOSradW1bt8WkF/view?usp=sharing
• W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania w odpowiednio przeznaczonych do tego miejscach wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla uczestników ruchu drogowego.
• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich materiałów, mediów, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich zastosowanie. Transport materiałów na miejsce, koszty związane z dostępem do mediów oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
• Wykonawca zobowiązany jest do właściwego, spełniającego przepisy prawa budowlanego i BHP oznaczenia i zabezpieczenia miejsca robót.
• Wykonawca w trakcie wykonywanych prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca robót.
• Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt wywóz i utylizację ewentualnych odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
• Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu użyteczności.
• Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym Zamawiający dokona odbioru prac. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót budowlanych i ich zgodności z założeniami, sztuką budowlaną oraz przepisami prawa budowlanego.
• Za termin całkowitego wykonania robót uważa się podpisanie bez zastrzeżeń zgłaszanych przez strony - Końcowego Protokołu Odbioru.
• Co najmniej 24 miesięczna gwarancja i rękojmia na całość przedmiotu zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawą, przeglądami i konserwacją wynikającą z zaleceń producenta w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta lub uprawnienia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

VIII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy
Ostateczny termin realizacji zamówienia – 31.03.2021 r.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferent jest związany swoją ofertą minimum 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3. Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do prawidłowego wykonania zamówienia Weryfikacja na podstawie oświadczenia, będącego integralną częścią formularza ofertowego (Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

3. Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do prawidłowego wykonania zamówienia Weryfikacja na podstawie oświadczenia, będącego integralną częścią formularza ofertowego (Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferent nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości. Weryfikacja na podstawie oświadczenia, będącego integralną częścią formularza ofertowego (Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego).
2. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Weryfikacja na podstawie oświadczenia, będącego integralną częścią formularza ofertowego (Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

4. Wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł.
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu złożenia oferty.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska 96175012240000000004332075 przed upływem terminu składania ofert.
5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu), którą należy dołączyć do oferty.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
8. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia .
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Warunki zmiany umowy

XIV. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:
1) Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
2) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
a) koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych,
c) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
3) Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana w szczególności:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub specyfikacji technicznej urządzenia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na:
- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia;
c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na:
- zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji
- zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy;
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia;
d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej urządzenia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3) Oferta powinna zawierać co najmniej:
• datę sporządzenia
• pełną nazwę oferenta
• adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, oraz numer NIP
• wartość oferty przedstawioną w kwocie netto i brutto
• termin ważności oferty
• warunki płatności
• odniesienie do warunków udziału w postępowaniu
4) Do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty/oświadczenia oraz wycenę wykonaną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia
5) Integralną częścią oferty powinny być załączniki 1 i 2 do niniejszego zapytania oraz:
1. Koncepcję wykonania przedmiotu zamówienia zawierającą:
 Harmonogram i etapy wykonania robót budowlanych
 Charakterystyka i zakres prac budowlanych, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, oraz podjętych działań mających na celu zrealizowanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w określonym w dokumentacji terminie
 Kosztorys wykonawczy obejmujący pozycje wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia.
 Warunki gwarancji dla poszczególnych zadań
 Charakterystyka proponowanych rozwiązań technologicznych mających na celu prawidłową realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w tym kart katalogowych urządzeń
 Przyporządkowanie stanowiska osób zaangażowanych do realizacji prac w określonym zakresie z określeniem miejsca realizacji prac
 Wykazanie niezbędnych zasobów po stronie Zamawiającego w okresie realizacji i okresie trwałości dla utrzymania
• Oświadczenie, że akceptuje warunki wykazane w zapytaniu ofertowym stanowiące integralną część formularza ofertowego.
• Dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego wadium

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Maksymalna ilość punktów
1 Cena (C) Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
70 pkt – oferta z najniższą ceną łączną netto
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
C = Cmin / Ck x 70 pkt
C – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin – cena najniższej oferty
Ck – cena rozpatrywanej oferty 70 pkt
2 Okres udzielonej gwarancji (G) Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
Okres gwarancji
(w miesiącach) Liczba punktów
25 - 35 m-cy 10 pkt
36 i więcej m-cy 20 pkt

Minimalny okres gwarancji 24 m-ce (oferty zawierające krótszy okres gwarancji podlegają odrzuceniu)
20 pkt
3 Czas reakcji serwisu (S) Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
10 pkt – oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu (w godzinach)
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
S = Smin / Sk x 10 pkt
S – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Smin – najkrótszy czas reakcji serwisu w złożonych ofertach
Sk – czas reakcji serwisu rozpatrywanej oferty 10 pkt
Razem 100 pkt

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferta uzyskująca najwyższą liczbę punktów rozumianych jako suma punktów powyższych kryteriów: P = C + G + S

W przypadku gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie liczba punktów uzyskana w kryterium Cena (C).

Wykluczenia

V. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ:
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Waldin Kolekcja Dziecięca Waldemar Zawada

Adres

37-560 Pruchnik

podkarpackie , jarosławski

Numer telefonu

501683848

NIP

7920002277

Numer naboru

RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Betonbud Sp. z o.o.
Ul. Poniatowskiego 49
37-500 Jarosław
Data wpłynięcia: 30.06.2020 godz. 13:40
Cena netto: 2 167 399,84 zł
Liczba wyświetleń: 469