Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla przedsięwzięcia: PGGREEN-dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne w Polskiej Grupie Górniczej S.A. PROJEKT PGGREEN CHEŁM ŚLĄSKI

Data publikacji: 08.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

32043

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 23.06.2020 do 30.06.2020.
Załączono pismo nr 70/NZ/NZS/AN/67692/2020.
Załączono SIWZ z aktualizacją dat.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie pod adresem: https://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego pod w/w linkiem w terminie do dnia 30.06.2020 do godz. 09:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06 o godz. 10:00
Zamawiający przewiduje aukcję i zaprosi do niej wszystkich potencjalnych Wykonawców, którzy prawidłowo złożyli oferty.
Aukcja elektroniczna rozpocznie się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później niż po 24h. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia wyżej wymienionego terminu z przyczyn technicznych. Informacje o rozpoczęciu aukcji oferenci otrzymują drogą mailową na adresy wskazane w ofercie a aukcja przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana w Profilu nabywcy po przeprowadzeniu aukcji i zawierać będzie informacje dotyczące nazw oraz adresów Wykonawców, a także informacje dotyczące, uzyskanych punktów, terminów wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
Udział w aukcji został opisany w SIWZ pkt. 10

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bussek + 48664021557, Joanna Kołodziej +48 664017895, Adam Niedziela 032 757 20 35

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

327572072, 327572073, 327572035

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie:
PGGREEN-dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
PROJEKT PGGREEN CHEŁM ŚLĄSKI-
obejmuje przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. Zamawiający wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Przewidziano następujące etapy:
Etap I: Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji OOŚ
Etap II- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej oraz przyłączenia do sieci OSD
Etap III - Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu
Zamawiający ocenia kryteria czasu i ceny.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bieruńsko-lędziński Miejscowość: Bieruń/Chełm Śląski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz decyzji pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznej gruntowej i instalacji dachowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej.
Przedmiot niniejszego zamówienia winien być wykonany zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą i według najlepszej sztuki inżynierskiej. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Przedmiot zamówienia

Etap I:
Opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji OOŚ
1. opracowania wniosku o środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia z wymaganymi przepisami
załącznikami oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej jego realizację
2. Wykonanie analiz gruntu oraz tzw. "prób rwania" konstrukcji oraz opinii wynikowej
3. Wykonanie i przedstawienie analizy wariantów inwestycji
Etap II
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
instalacji fotowoltaicznej oraz przyłączenia do sieci OSD
1. Wykonanie i przedstawienie analizy przystosowania sieci KWK Piat Ziemowit Ruch Piast dla przyłączenia nowego źródła energii
2. Przygotowanie kompletnych projektów technicznych oraz uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń, w szczególności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dla instalacji fotowoltaicznych dachowych
3. Opracowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z przyłączeniem oraz uzyskanie pozwoleń
Etap III
Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu
1.Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektu
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Kod CPV

71320000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 71332000-4 geotechniczne usługi inżynieryjne
CPV 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją
Szczegóły zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany czas realizacji zamówienia:
ETAP I: do 18 tygodni od podpisania umowy
ETAP II: do 26 tygodni od daty uprawomocnienia się decyzji (OOŚ) wynikającej z ETAPU I.
ETAP III: do końca realizacji prac budowlanych oraz przekazania instalacji do użytkowania
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu Umowy
Jednym z ocenianych kryteriów jest CZAS.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SIWZ oraz załącznikach

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki, w zakresie:
a) nie podlegają wykluczeniu
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pkt.V

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga następującej wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj.:
1. co najmniej 4-ch usług polegających na przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowie instalacji fotowoltaicznej gruntowej zajmujących powierzchnię ok. 1,6ha, zakończonej uzyskaniem pozytywnej ostatecznej decyzji administracyjnej
2. co najmniej 6-ciu usług polegających na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu przyłączenia do sieci OSD wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ostateczną pozytywną decyzją na budowę dla przedsięwzięcia pn. budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy instalowanej ≥0,9 MW
3. co najmniej 30-tu usług polegających na opracowaniu: projektu technicznego, projektu budowlanego, wykonawczego, projektu przyłączenia do sieci, które uzyskały ostateczną pozytywną decyzją na budowę- dla mikroinstalacji fotowoltaicznych dachowych Jeśli projekty: budowlany, wykonawczy oraz projekt przyłączenia do sieci OSD, były wymagane dla danej instalacji PV obowiązującymi aktami prawnymi
Warunki należy spełnić łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy spełniają go łącznie.

Potencjał techniczny

-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1.co najmniej jedną osobą z doświadczeniem zawodowym co najmniej 3 lata, która uczestniczyła w przeprowadzaniu ocen oddziaływania na środowisko projektów fotowoltaicznych gruntowych zajmujących minimalnie powierzchnię 1,6ha
2. co najmniej jedną osobą z doświadczeniem zawodowym co najmniej 3 lata, która: posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wynikającymi rozporządzeniami, lub odpowiadającym im uprawnieniom wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem w odpowiedniej branżowej izbie
3. co najmniej jedną osobą z doświadczeniem zawodowym co najmniej 3 lata, która: posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wynikającymi rozporządzeniami, lub odpowiadającym im uprawnieniom wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem w odpowiedniej branżowej izbie.

Warunek uzna się za spełniony, jeśli potencjalny Wykonawca wykaże choć jedną osobę spełniającą jednocześnie powyższe wymagania.
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
– zatrudnienia,
– wykonywania innej pracy zarobkowej,
– lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo Budowlane, Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pkt.5.2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. posiadania, w okresie realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
a) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia do Joanny Kołodziej, na adres e-mail: jo.kolodziej@pgg.pl oraz Krzysztofa Bussek, na adres e-mail: k.bussek@pgg.pl.
b) w przypadku, gdy z treści polisy wynika, iż jest ona płatna w ratach, Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające opłacenie kolejnych rat zapewniających ciągłość świadczenia. Ponadto w przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczeniowej gwarantującej ciągłość.
Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany ogólne
1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamiennych prac projektowych.
2) Zmiany przepisów prawnych związanych z przedmiotem zamówienia.
3) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robót umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, ale także pojawieniem się warunków terenowych, geologicznych, geotechnicznicznych, hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle zaplanowanych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy
3) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z prawem
4) sposobu wykonywania przedmiotu umowy z uwagi na uzasadnione zmiany proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
5) rozszerzenia lub ograniczenia zakresu niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia (braku) konieczności wykonywania części zamówienia.
6) rozszerzenia o inne, nie przewidziane w SIWZ, odrębnie funkcjonujące dokumenty czy opracowania.
Zmiany zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem wraz z uzasadnieniem.
2. Zmiany terminu realizacji Umowy:
a) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,
b) będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
􀀀 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
􀀀 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, również na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
􀀀 konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, nie przewidywana przy zawieraniu Umowy;
􀀀 konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub
zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3. Zmiany osobowe
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami spełniającym wymóg SIWZ.
b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ
c) zmiana o, której mowa w lit b) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zamieniana.
4. Zmiany płatności
a) w przypadku zmiany w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno – prawnych – poprzez dostosowanie treści Umowy do obowiązujących przepisów,
b) Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmiany samoistnej, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie
Wykonawcy.
c) Miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.
5. Pozostałe zmiany
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie § 10;
b) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 k.c. z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 k.s.h.;
c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.
Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do Umowy stosownym aneksami.
Inne zmiany, których Wykonawca i Zamawiający nie byli w stanie przewidzieć na dzień zawarcia niniejszej
Umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. aktualny odpis z właściwego rejestru
2. oświadczenie o nieznajdowaniu się w stanie: likwidacji czy też upadłości
3. braku podstaw do wykluczenia
4. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
5. oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy
złożyli ofertę w postępowaniu oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu
6. oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy,
dużego przedsiębiorcy
7. Informacja o podwykonawcach
8. Wykaz osób wraz z kwalifikacjami wymaganymi do realizacji zamówienia
9. Lista wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert
10. Formularz ofertowy- elektroniczny
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIKI.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena ofertowa – C: 60%
Termin wykonania zamówienia – T: 40%
2. Formuła oceny, sposób liczenia kryteriów
1) Cena ofertowa- C: 60%: Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej (CN) z ofert przez cenę ocenianej oferty (CO) i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i przez wagę tego kryterium. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena wynosi 60. Do oceny będą przyjmowane ceny netto.
C =(WU MIN:WU O) x 100 x 60%
Gdzie:
C-liczba punktów w kryterium cena ofertowa
WU MIN-cena netto oferty z najniższą ceną netto
WU O-cena netto oferty ocenianej
2) Termin wykonania zamówienia – T=(T1+T2): 40%
W kryterium „termin wykonania zamówienia” Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium Termin wykonania zamówienia wynosi 40, na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ), zgodnie z poniższymi założeniami:
ETAP I- T1: nie dłużej niż 18 tygodni od dnia podpisania Umowy
ETAP II- T2: nie dłużej niż 26 tygodni od daty uprawomocnienia się decyzji (OOŚ) wynikającej z ETAPU I.
ETAP III: jest predefiniowany wg. zapisów w pkt. IV ust.4.1 i nie stanowi części składowej kryterium
Terminu.
Należy podać czas dla ETAPU I i II osobno.
T=(TN/TO) x 100 x 40%
Gdzie:
T-liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia
TN - termin wykonania zamówienia dla Etapu I i II podany w tygodniach z najkrótszym terminem wykonania
TO- termin wykonania zamówienia dla Etapu I i II oferty ocenianej
W ramach Terminu, odbędzie się sprawdzenie przedmiotu zamówienia oraz usunięcie błędów, braków i wad przez Wykonawcę.
Termin wykonania zamówienia jest rozumiany przez czas, który upłynie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru przez Zamawiającego wszystkich prac potwierdzonych protokołami odbiorów końcowych dla tych ETAPÓW.
3. Łączna liczba uzyskanych punktów – Ł (max. 100), stanowić będzie sumę punktów
w kryteriach Cena ofertowa oraz Termin wykonania zamówienia:
Ł=C+T
Za najkorzystniejsza ofertę, zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Terminy określone przez Zamawiającego wynikają z dokumentacji naboru, przytoczonej w pkt III ust. 3.1, a ich niedotrzymanie spowoduje utratę dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu i w efekcie rozwiązanie umowy.
6. Ceną zamówienia będzie łączna wartość netto zamówienia podana w tabeli Formularza Ofertowego.
7. Sposoby uzyskania najkorzystniejszej ceny:
a. złożone oferty
b. aukcja elektroniczna wg zasad określonych w SIWZ

Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać z aukcji elektronicznej (kryterium cena) wynosi 60. Pozostała liczba max. 40 punktów, zostanie przyznana w kryterium termin wykonania zamówienia, na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ), zgodnie z zapisami zawartymi w pkt XII. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pkt. 12

Wykluczenia

1.1 Zamawiający będzie stosował obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w §46 ust 2. Regulaminu.
1.2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
2) nieznajdowania się w stanie likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.),
3) nieznajdywania się w stanie upadłości, za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).

2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia:
1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w punktach 1) i 2) stosuje się odpowiednio.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PGG S.A.

Adres

Powstanców 30

40-039 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

+48 327572211

Fax

+48 322555453

NIP

6342834728

Numer naboru

POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

została wybrana najkorzystniejsza oferta, badanie oferty w trakcie
Liczba wyświetleń: 189