Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 84/N/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjnych maszyn i rozwiązań procesów recyklingu w Zakładzie Produkcyjnym firmy Pronar w Siemiatyczach”

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

31896

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.gryniewska@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gryniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519 625 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przewody, kolumny sygnalizacyjne, mostki zaworowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie w celu zakupu komponentów potrzebnych do realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

1) Przewód - wtyk – 4 sztuki
 na jednym końcu zakończony wtykiem zaworowym typu A, na drugim niepodłączonymi żyłami
 dioda LED sygnalizująca działanie o maksymalnym napięciu zasilania 24V AC/DC
 materiał osłony przewodu: PUR
 kolor osłony przewodu: czarny
 ilość żył w przewodzie: 3
 długość przewodu: 5 m

2) Kolumna sygnalizacyjna – 2 sztuki
 sygnał świetlny ciągły czerwony (widzialny w świetle dziennym)
 źródło światła: diody LED
 sygnał dźwiękowy > 95 dB
 dopuszczalne napięcie zasilania: 12-30V DC
 stopień szczelności: co najmniej IP67
 kolor obudowy: czarny
 podłączenie elektryczne poprzez złącze M12
 średnica obudowy: 50 mm
 średnica gwintu montażowego: M30 x 1.5
 rodzaj sygnału dźwiękowego: ciągły, bez możliwości regulacji poziomu głośności
 maksymalny poziom głośności: 99 dB w promieniu 1 m od urządzenia

3) Kolumna sygnalizacyjna – 2 sztuki
 sygnał świetlny ciągły czerwony (widzialny w świetle dziennym)
 źródło światła: diody LED
 sygnał dźwiękowy > 95 dB
 dopuszczalne napięcie zasilania: 12-30V DC
 stopień szczelności: co najmniej IP67
 kolor obudowy: czarny
 podłączenie elektryczne poprzez złącze M12
 średnica obudowy: 50 mm
 średnica gwintu montażowego: M30 x 1.5
 rodzaj sygnału dźwiękowego: ciągły, z możliwością regulacji poziomu głośności
 maksymalny poziom głośności: 95 dB w promieniu 1 m od urządzenia
 minimalny poziom głośności: 83 dB w promieniu 1 m od urządzenia

4) Mostek zaworowy – 20 sztuk
 przewód do elektrozaworów z dwoma konfekcjonowanymi złączami typu A;
 zintegrowana uszczelka przy złączach do elektrozaworów;
 odległość pomiędzy złączami 0,15m.
 długość przewodu nie mniejsza niż 2m.;
 przekrój żył 4x0,75mm²;
 kolory żył: brązowy, niebieski, czarny, zielony-żółty;
 złącza z sygnalizacją LED oraz elementem ochronnym typu dioda transil.;
 stopień ochrony nie mniejszy niż IP68;
 otulina przewodu PUR;
 kolor płaszcza: czarny;
 możliwość stosowania z prowadnikach kablowych (aplikacje ruchome);
 odporny na rozpryski spawalnicze;
 odporny na chemikalia i oleje;
 odporność na promieniowanie UV i ozon;
 trudnopalny, bez halogenu, silikonu, PVC i LABS;

Kod CPV

31220000-4

Nazwa kodu CPV

Elementy składowe obwodów elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany przez Zamawiającego termin dostawy to nie później niż 30.09.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

 Oferta powinna zawierać:
• cenę jednostkową netto,
Cena netto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
• warunki płatności,
• termin dostawy.
Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) jeżeli się okaże to konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które nastąpi po zawarciu umowy;
c) gdy zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
d) gdy zmiana wynikać będzie z postępu technologicznego i innowacyjności wprowadzonej przez Zamawiającego, a jednocześnie pozwoli na bardziej racjonalne i oszczędne wydatki w ramach Projektu.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych:
- niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia;
- przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego, mającymi bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
- siłą wyższą, a mianowicie: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi i innych klęsk żywiołowych, a także wojny lub innych manewrów wojskowych, stanów nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych, epidemii, ograniczeń związanych z kwarantanną, embargami, sankcjami, rewolucjami, zamieszkami i strajkami które rozpoczęły się po podpisaniu niniejszego Kontraktu oraz, jeśli te okoliczności bezpośrednio wpłynęły na wypełnienie niniejszej oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru:
waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)
100%=100 pkt. - maksymalny wynik jaki może osiągnąć oferta

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Turck Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
45-836 Opole
9.06.2020
Cena netto: 2 881,74zł
Liczba wyświetleń: 108