Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja centrum obróbczego Starrag LX-251 rok produkcji 2008

Data publikacji: 28.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

31859

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim lub/i angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
2. Ofertę należy złożyć w biurze firmy: ZAKŁADY MECHANICZNE "WIROMET" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów lub drogą mailową na adres: pawel.baca@wiromet.com.pl
3. Wszelkie pytania do opisu przedmiotu zamówienia mogą być zadawane do połowy terminu na składanie ofert, tj. do dnia 14 czerwca 2020 r. na adres: pawel.baca@wiromet.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.baca@wiromet.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Baca

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. +48 32 32 40 627, Mob. +48 601 425 948.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja centrum obróbczego Starrag LX-251 rok produkcji 2008.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: mikołowski Miejscowość: Mikołów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest modernizacja centrum obróbczego Starrag LX-251 rok produkcji 2008.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja centrum obróbczego Starrag LX-251 rok produkcji 2008.
Prace modernizacyjne będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółowy zakres prac, w tym dokumentacja techniczna, zostanie przesłana do zainteresowanych Oferentów po przesłaniu podpisanej klauzuli poufności stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Klauzulę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego mailowo lub w oryginale; po jej otrzymaniu na adres e-mail wskazany w klauzuli wysłany zostanie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Gwarancja: minimalny okres gwarancji na części i prace objęte modernizacją wynosi 12 miesięcy.
Płatności: 60% wartości wynikającej z umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, 40% po odbiorze przedmiotu umowy, z terminem płatności 30 dni.

Kod CPV

50530000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie naprawi konserwacji maszyn

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 18 tygodni od daty zapłaty 60% wartości umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim lub/i angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
2. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cn / Cof.b. x 100%,
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof.b. – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który zaoferuje cenę najniższą za wykonanie zamówienia.
5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ZAKŁADY MECHANICZNE "WIROMET" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Wyzwolenia 27

43-190 Mikołów

śląskie , mikołowski

NIP

6350000529

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Inne źródła finansowania

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO WSL 2014-2020 w ramach naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Starrag AG, Seebleichestrasse 61, 9404 Rorschacherberg, Szwajcaria
Data wpłynięcia oferty: 29.06.2020 r.
Cena brutto: 213 515,00 euro
Oferta otrzymała 100 punktów
Liczba wyświetleń: 181