Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 72/N/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjnych maszyn i rozwiązań procesów recyklingu w Zakładzie Produkcyjnym firmy Pronar w Siemiatyczach”

Data publikacji: 26.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

31701

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużenie terminu składania ofert do 30.06.2020r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.gryniewska@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gryniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519 625 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wtyki, gniazda, uszczelki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie w celu zakupu komponentów potrzebnych do realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

1) Uszczelka zbiornika – 2 sztuki
Guma olejoodporna 80°Sh
Zakres temperatur od -40 do 80°C
Krótkotrwała (chwilowa) praca do 100°C

2) Wtyk szybkozłącza – 2 sztuki
Szybkozłącze skręcane typu wtyk (rozmiar 08) z długim gwintem 16x1,5. Możliwość rozłączenia pod ciśnieniem. Materiał uszczelki NBR. Przepływ: do 75l/min Maksymalne ciśnienie pracy 34MPa
3) Gniazdo szybkozłącza – 2 sztuki
Szybkozłącze skręcane typu gniazdo (rozmiar 08) z długim gwintem 16x1,5. Możliwość rozłączenia pod ciśnieniem. Materiał uszczelki NBR. Przepływ: do 75l/min Maksymalne ciśnienie pracy 34MPa.

4) Wtyk szybkozłącza – 4 sztuki
Szybkozłącze skręcane typu wtyk (rozmiar 16) z długim gwintem 30x2. Możliwość rozłączenia pod ciśnieniem. Materiał uszczelki NBR. Przepływ: do 250l/min Maksymalne ciśnienie pracy 33MPa.

5) Gniazdo szybkozłącza – 4 sztuki
Szybkozłącze skręcane typu gniazdo (rozmiar 16) z długim gwintem 30x2. Możliwość rozłączenia pod ciśnieniem. Materiał uszczelki NBR. Przepływ: do 250l/min Maksymalne ciśnienie pracy 33MPa.

Kod CPV

44322200-5

Nazwa kodu CPV

Złącza kablowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany przez Zamawiającego termin dostawy to nie później niż 20.08.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

 Oferta powinna zawierać:
• cenę jednostkową netto,
Cena netto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
• warunki płatności,
• termin dostawy.
Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) jeżeli się okaże to konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które nastąpi po zawarciu umowy;
c) gdy zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
d) gdy zmiana wynikać będzie z postępu technologicznego i innowacyjności wprowadzonej przez Zamawiającego, a jednocześnie pozwoli na bardziej racjonalne i oszczędne wydatki w ramach Projektu.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych:
- niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia;
- przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego, mającymi bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
- siłą wyższą, a mianowicie: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi i innych klęsk żywiołowych, a także wojny lub innych manewrów wojskowych, stanów nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych, epidemii, ograniczeń związanych z kwarantanną, embargami, sankcjami, rewolucjami, zamieszkami i strajkami które rozpoczęły się po podpisaniu niniejszego Kontraktu oraz, jeśli te okoliczności bezpośrednio wpłynęły na wypełnienie niniejszej oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru:
waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)
100%=100 pkt. - maksymalny wynik jaki może osiągnąć oferta

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pozycja nr 1
Guma Produkt Bałando Leszek
ul. Strzelnica 5
83-130 Pelplin
26.05.2020
Cena netto: 150,00zł

Pozycje nr 2 - 5
Madejski Sp. j.
ul. Makuszyńskiego 28
31-752 Kraków
30.06.2020
Cena netto: 752,20zł
Liczba wyświetleń: 130