Strona główna
Logo unii europejskiej

Ziołowy preparat wzmacniający

Data publikacji: 22.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

31636

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Zwierzyniecka 10, 15-333 Białystok, w terminie do dnia 30.06.2020 godz 11.00
2. Oferta powinna zawierać wypełnione oraz podpisane załączniki nr 1, nr 2, nr 3
3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie.
4. Oferty złożone po terminie będą przekazane do zniszczenia bez ich otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2020 roku do godz. 11:00
7. Osoba do kontaktu: Jerzy Wołkowycki , tel. 607103113 , e-mail: jwolkowycki@wp.pl
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego.
9. W przypadku zmiany Zamawiający uwzględni informację o zmianie, zawierającą datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego oraz opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Wołkowycki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607103113

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu wzmacniającego organizm do inhalacji wraz z opracowaniem prototypu podręcznego inhalatora zasilanego bateriami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu wzmacniającego organizm wraz z opracowaniem prototypu podręcznego inhalatora zasilanego bateriami.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane przez wyłonioną jednostkę naukową (Wykonawcę) na rzecz Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie ziołowego preparatu o właściwościach wzmacniających w formie wkładu do inhalatora.
A) Pozyskanie mieszaniny ekstraktów z ziół, których działanie ma właściwości wzmacniające.
I. Usługa badawcza dotycząca ekstrakcji z ziół w celu uzyskania min. 250 ml płynnego ekstraktu z każdej z następujących roślin :
1. liście - Wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis L.)
2. liście - Żywotnik wschodni (Thuja orientalis)
3.liście i kwiaty – Lawenda (Lavandula L. )
4. korzeń - Żeń Szeń (Panax ginseng)
II. Wymieszanie ekstraktów w proporcji :
-50% Wawrzyn szlachetny
-25% Lawenda
-15 % Żywotnik wschodni,
-10 % korzeń Żeń-Szeń,
w celu uzyskania 1 litra zmieszanych ekstraktów w postaci płynnej.
III. Usługa badawcza polegająca na zbadaniu czy pozyskana mieszanina ekstraktów może się mieszać i rozpuszczać w glikolu, który składa się z 70% gliceryny roślinnej i 30% glikolu propylenowego w proporcjach 1,1 g ekstraktu /cm3 glikolu stanowiących wkład do inhalatora.
IV. Przeprowadzenie badania polegającego na zmierzeniu i określeniu czy substancje czynne ziół (zawarte w ekstrakcie) stanowiące składnik w.w mieszanki nie tracą swoich właściwości w wyniku działania inhalatora, zwłaszcza poddania ich wysokiej temperaturze, powyżej 100 st. C i wymieszania z gliceryną i glikolem propylenowym.
V) Opracowanie karty charakterystyki nowo wprowadzanego preparatu (skomponowanego z ekstraktów z w.w roślin) ; w formie wkładu do inhalatora
VI) Całość prac badawczo rozwojowych zostanie zawarta w raporcie z badań w formacie PDF i w wersji papierowej w 2 egz. Wykonawca powinien przekazać pozostałe dokumenty związane z realizacją projektu Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, w dwóch egzemplarzach.
Wszelkie majątkowe prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku realizacji niniejszego zadania stają się wyłączną własnością Zamawiającego.
B) Opracowanie podręcznego inhalatora o wymiennym przezroczystym wkładzie do mieszanki ziołowej w postaci płynnej w formie pełni użytkowego prototypu.
a) parametry :
- długość do 20 cm
- waga do 350 g
- średnica/ szerokość – 6 cm
b) zasilanie - baterie lub akumulator + ładowarka,

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

W przypadku pozytywnej oceny wniosku oraz rekomendowania go do dofinansowania przez Instytucję ogłaszającą konkurs, z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, przy czym łączny czas realizacji zamówienia nie może przekraczać 12 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) W poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
2. posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
3. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
4. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
5. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
6. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub
7. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Wiedza i doświadczenie

Wymaga się, aby Oferent posiadał odpowiednie doświadczenie i wiedzę do wykonania usługi obejmującej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wymaga się, aby Oferent posiadał odpowiednie zasoby techniczne do wykonania usługi obejmującej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Wszelkie majątkowe prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku realizacji niniejszego zadania stają się wyłączną własnością Zamawiającego.
3. Dokumentacja projektowa, w tym dokumentacja techniczna powstała w wyniku realizacji zlecenia przekazana zostanie Zamawiającemu w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (na dysku CD lub pendrive). Przekazanie w/w dokumentów musi nastąpić najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy o realizacje usługi badawczej.
4. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zawrze z wykonawcą umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Zawarcie umowy warunkowej nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia- 100 punktów
Kryterium nr 1 – Cena
Oceniana będzie zadeklarowana w ofercie cena brutto za realizację usługi.
Sposób wyliczenia:
(Cena oferty najtańszej brutto / cena oferty badanej brutto) x 80 = liczba punktów
Max. liczba punktów do uzyskania za kryterium nr 1= 80 punktów

Kryterium nr 2- Termin realizacji zamówienia.
Ocenie podlega, termin wykonania zamówienia, którego nieprzekraczalna długość wynosi 12 miesięcy.
6 miesięcy – 20 punktów
8 miesięcy – 15 punktów
10 miesięcy – 10 punkty
12 miesięcy – 5 punktów
Max. liczba punktów do uzyskania za kryterium nr 2 = 20 punktów

Suma = Cena + Termin

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

LOB sp. z o.o.

Adres

Zwierzyniecka 10

15-333 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

5423276947

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19
Liczba wyświetleń: 37