Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 121/N/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjnych maszyn i rozwiązań procesów recyklingu w Zakładzie Produkcyjnym firmy Pronar w Siemiatyczach”

Data publikacji: 20.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

31459

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magdalena.rys@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Ryś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 510 925 711

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Komponenty

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie w celu zakupu komponentów do realizacji projektu

Przedmiot zamówienia

Zespół chłodnic (chłodnica wody+intercooler - zestaw) :ilość 2 sztuki
 przepływ powietrza: 22000 m^3/h+/-5%;
 odbiór mocy przy temperaturze otoczenia 60°C:
 chłodnica: moc 120 kW +/-5%;
 intercooler: moc 26 kW +/-5%;
 przepływ cieczy chłodzącej: 420 l/min +/-5%;
 przepływ powietrza doładowania: 1030 kg/h+/-5%;
 wytyczne geometryczne i inne rysunek – załącznik nr 1;

Chłodnica oleju : ilość 2 sztuki
 masa 55kg +/-5%;
 objętość 16,5L +/-5%;
 odbieranie ciepła : min 32kW dla dwóch warunków:
warunek I:
temperatura otoczenia: 45'C;
przepływ oleju: 40L/min;
ciśnienie robocze: 10 bar;
temperatura oleju na wejściu: 85'C;
prędkość przepływu powietrza: 1.7m^3/s;

warunek II:
temperatura otoczenia: 45'C;
przepływ oleju: 80L/min;
ciśnienie robocze: 15 bar;
temperatura oleju na wejściu: 80'C;
prędkość przepływu powietrza: 1.3m^3;
 wytyczne geometryczne i inne rysunek – załącznik nr 2;

Kod CPV

34312300-0

Nazwa kodu CPV

Chłodnice do pojazdów mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. Oczekiwany przez zamawiającego termin dostawy to nie później niż 15.09.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

 Oferta powinna zawierać:
• cenę jednostkową netto,
Cena netto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
• warunki płatności,
• termin dostawy,
Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 Oferty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) jeżeli się okaże to konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które nastąpi po zawarciu umowy,
c) gdy zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
d) gdy zmiana wynikać będzie z postępu technologicznego i innowacyjności wprowadzonej przez Zamawiającego, a jednocześnie pozwoli na bardziej racjonalne i oszczędne wydatki w ramach Projektu
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych:
- niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia,
-przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego, mającymi bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia- maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
- siłą wyższą, a mianowicie: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi i innych klęsk żywiołowych, a także wojny lub innych manewrów wojskowych, stanów nadzwyczajnych, klęsk żywiołowych, epidemii, ograniczeń związanych z kwarantanną, embargami, sankcjami, rewolucjami, zamieszkami i strajkami które rozpoczęły się po podpisaniu niniejszego Kontraktu oraz, jeśli te okoliczności bezpośrednio wpłynęły na wypełnienie niniejszej oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru:
waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)

100%=100 pkt. - maksymalny wynik jaki może osiągnąć oferta

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

Fax

856827257

NIP

5430200939

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Finnradiator Ltd,
Aatulantie 7-9,
FI-44200 Suolaht,
Finlandia
Cena zamówienia: 5 210,00 euro netto
data wpłynięcia: 2020-06-23
Liczba wyświetleń: 144