Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.

Data publikacji: 19.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

31410

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

I. Zamawiający uchyla postanowienie pkt. III ppkt. 4 Zapytania Ofertowego.
II. Z uwagi na skierowane zapytanie jednego z oferentów Zamawiający w dniu 5.06.2020 r.:
A. zmienia kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu, tj. „Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji” opisane na portalu bazy konkurencyjności oraz treść pkt. XXI Zapytania Ofertowego pn.: „Opis kryteriów oceny ofert” - nadając im następujące brzmienie:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
a) kryterium 1 - Cena, maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium - 400 pkt
b) kryterium 2 - Gwarancja, maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium - 100 pkt
Łączna maksymalna liczba punktów w ramach kryterium 1 oraz kryterium 2 wynosi 500 pkt.
Kryterium nr 1 - Cena
Cena - wartość punktowa wagi w %: 80. Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium 400 pkt. Liczenie według wzoru:
X Najniższa cena zaproponowana przez oferentów podlegających ocenie.
Y Cena ocenianej oferty.
(X:Y) x 400 pkt
Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku (tj. zaokrąglenie w górę w przypadku, gdy trzecia cyfra po przecinku to 5 lub wyższa).
Kryterium nr 2 - Gwarancja
Gwarancja dotyczący całego przedmiotu Zapytania Ofertowego - wartość punktowa wagi w %: 20. Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 pkt.
Liczba punktów za to kryterium zostanie obliczona zgodnie z następującymi zasadami:
1) Okres gwarancji liczony jest w miesiącach. Okres gwarancji liczony będzie od momentu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru całego Przedmiotu Zapytania Ofertowego.
2) Minimalny wymagany czas gwarancji – 36 miesięcy.
3) Punkty za wskazany w ofercie okres gwarancji będą przyznawane zgodnie z poniższym:
a) Liczba miesięcy gwarancji i punkty odpowiadające wskazanemu okresowi gwarancji dla całego Przedmiotu Zapytania Ofertowego:
(1) 36 miesięcy – 20 pkt
(2) 48 miesięcy – 40 pkt
(3) 60 miesięcy – 60 pkt
(4) 72 miesięcy - 80 pkt
(5) 84 miesięcy i więcej - 100 pkt.
b) W przypadku podania w ofercie przez wykonawcę okresu gwarancji pomiędzy wyżej opisanymi liczbami miesięcy gwarancji (np. 66 miesięcy) - liczba punktów zostanie proporcjonalnie ustalona - tj. 1 miesiąc odpowiada 1,6(6) pkt. (tj. w przypadku wskazania w ofercie 66 miesięcy - przyznane zostanie 70 pkt). Zaokrągla się liczbę punktów do drugiego miejsca po przecinku w górę (tj. zaokrąglenie w górę w przypadku, gdy trzecia cyfra po przecinku to 5 lub wyższa).
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Oferenta, która spełni wszystkie postawione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów (tj. suma Kryterium nr 1 „Cena” oraz Kryterium nr 2 „Gwarancja”).
3. Łączna punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku (tj. zaokrąglenie w górę w przypadku, gdy trzecia cyfra po przecinku to 5 lub wyższa).
B. zmienia termin składania ofert (przedłuża termin składania ofert) w niniejszym postępowaniu, tj. pkt. 1 i 2 działu „Miejsce i sposób składania ofert” na portalu bazy konkurencyjności oraz treść XVIII ppkt. 1 i 2 Zapytania Ofertowego pn.: „Miejsce, termin i inne warunki składania ofert” - nadając im następujące brzmienie:
1. Oferty można składać do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 14:00 (termin składania ofert).
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (również przez posłańca) w zamkniętej kopercie z tytułem: „Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.” na adres Zamawiającego: Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o., ul. Środkowa 181B, 34-405 Białka Tatrzańska, Polska - z dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed godz. 14:01 w dniu 26 czerwca 2020 r.”(miejsce składania ofert).

III. W dniu 9.06.2020r. Zamawiający postanowił:
a) usunąć z zakresu przedmiotu Zapytania Ofertowego(ZO) prace dot. wykonania instalacji kompensacji mocy
b) zmienić termin składania ofert (przedłuża termin składania ofert) w niniejszym postępowaniu, tj. w pkt. 1 i 2 działu „Miejsce i sposób składania ofert” na portalu bazy konkurencyjności oraz treść XVIII ppkt. 1 i 2 Zapytania Ofertowego pn.: „Miejsce, termin i inne warunki składania ofert” – wprowadza się następujące zmiany:
1)wskazany powyżej pkt. 1 i ppkt. 1 otrzymują następujące brzmienie: „Oferty można składać do dnia 30.06.2020 do godz.: 12:00(termin składania ofert)”
2)we wskazanym powyżej pkt. 2 i ppkt. 2 w miejsce słów: „nie otwierać przed godz. 14:01 w dniu 26.062020” wpisuje się słowa: „nie otwierać przed godz.: 12:01 w dniu 30.06.2020r.
c) dodać do pkt. XIV ZO postanowienie ppkt 3 o następującej treści:
„Zamawiający wyznacza dodatkowy termin, tj. do 12.06.2020r., do kierowania próśb o wyjaśnienie treści ZO. W pozostałym zakresie stosuje się ppkt 1 i ppkt 2 niniejszego pkt. XIV”
d) wyznaczyć termin otwarcia ofert na 30.06.2020r. godz.: 12:15 w siedzibie Zamawiąjacego – zgodnie z następujacym:
- dodać do pkt. XIX po ppkt. 1 postanowienie ppkt. 1a:
„Zamawiający informuje, że czynność otwarcia ofert nastąpi w dniu 30.06.2020r.
o godz.: 12:15 w jego siedzibie przy ul. Środkowej 181b, 34-405 w Białce Tatrzańskiej. Oferenci zainteresowani udziałem proszeni są o poinformowanie Zamawiającego o swojej obecności przed terminem składania ofert (kontakt: zob. pkt. XVI) i wskazać osoby, które będą za nich uczestniczyli w czynności otwarcia ofert – z uwagi na konieczność dostosowania właściwej sali i środków sanitarnych z uwagi na COVID-19. Powyższe nie stanowi warunku udziału w czynności otwarcia ofert.”

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający w dniu 9 czerwca 2020 r. zmienia termin składania ofert (przedłuża termin składania ofert) w niniejszym postępowaniu, tj. pkt. 1 i 2 działu „Miejsce i sposób składania ofert” na portalu bazy konkurencyjności oraz treść XVIII ppkt. 1 i 2 Zapytania Ofertowego pn.: „Miejsce, termin i inne warunki składania ofert” - nadając im następujące brzmienie:

1. Oferty można składać do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 12:00 (termin składania ofert).
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (również przez posłańca) w zamkniętej kopercie z tytułem: „Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.” na adres Zamawiającego: Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o., ul. Środkowa 181B, 34-405 Białka Tatrzańska, Polska - z dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed godz. 12:01 w dniu 30 czerwca 2020 r.” (miejsce składania ofert).
3. Wiążąca jest data i godzina wpływu (doręczenia) oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. Biuro Zamawiającego jest czynne w dni robocze codziennie w godzinach 8:00-16:00.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania (oferta taka nie będzie rozpatrywana).
5. Na kopercie winien znajdować się adres Oferenta.
6. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian (zawierające zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do złożonej oferty) przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „Zmiana”. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po potwierdzeniu poprawności złożenia koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Czaja

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 607 626 905

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ze względu na ograniczoną wielkość załączników (20mb), jakie można załączyć do Zapytania ofertowego, umieszczonego na stronach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl – Zamawiający udostępnia oferentom Załączniki nr 5-9 pod następującym adresem: https://bialkatatrzanska.pl/przetargi (pod tym znajduje się komplet dokumentacji opisanej w niniejszym Zapytaniu Ofertowym).
Pełna treść niniejszego Zapytania Ofertowego znajduje się z załączniku pn. Zapytanie Ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje kompleksową budowę zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz z infrastrukturą. Przedmiot Zapytanie Ofertowego, szczegółowo opisany w Załącznikach nr 5-9, składa się z następujących prac:
a) Budowa zbiornika z pompownią, w tym następujące prace:
(1) Roboty przygotowawcze;
(2) Formowanie wału zbiornika i dna;
(3) Dno zbiornika i skarpy od strony wewnętrznej;
(4) Drenaż denny;
(5) Skarpy od strony zewnętrznej;
(6) Korona zbiornika;
(7) Kanalizacja opadowa;
(8) Budynek pompowni;
(9) Mury oporowe przy budynku pompowni i w wale zbiornika;
(10) Energetyka stacje trafo, rozdzielnice Sn, Nn, kompensacja mocy.
b) Infrastruktura pompowni, w tym następujące prace/instalacje:
(1) Rurociąg zasilający pod zbiornikiem z żeliwa sferoidalnego DN500;
(2) Wieże chłodnicze Q2- 40 l/s;
(3) Pompy podające na wieże chłodnicze – 1x7,5kW; 3x15kW;
(4) Pompy podające na filtr (pompownia) – 75 kW;
(5) Pompy podające na filtr (pompownia) – 45 kW;
(6) Filtr automatyczny (nowa pompownia DN350);
(7) Filtr automatyczny (pompownia 6 DN300);
(8) Pompy wysokiego ciśnienia 355 kWl;
(9) Sterowanie pompowni;
(10) Armatura kontrolno-pomiarowa;
(11) Instalacja elektryczna pompowni;
(12) Układ wentylacji;
(13) Napowietrzanie zbiornika;
(14) Montaż technologii;
(15) Transport,

zgodnie z projektem wykonawczym (w tym w zakresie wentylacji pomieszczeń uwzględniając zamontowane urządzenia, suwnic, oświetlenia, ogrzewania, kanalizacji wewnętrznej zabezpieczającej, automatyki i sterowania) sporządzonym przez Wykonawcę dla Przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego, zaakceptowanego przez Zamawiającego, wraz z montażem i posadowieniem w gruncie, oraz wykończeniem na warunkach zgodnych z Zapytaniem Ofertowym, Załącznikami do Zapytania Ofertowego nr 5-9, w tym Specyfikacjami Technicznymi, projektem budowalnym, pozwoleniem na budowę, oraz dokumentacją techniczną i projektową oraz Umową (Załącznik nr 4).
Powyższe w zakresie i na warunkach oraz z materiałów i o parametrach szczegółowo określonych w dokumentacji Zapytania Ofertowego, z uwagi na Przedmiot Zapytania Ofertowego, w tym Specyfikacjach Technicznych i STWIOR oraz Umowie stanowiących Załączniki 4-9 do Zapytania ofertowego - dla przedmiotu Zapytania Ofertowego, który zostanie zrealizowany na terenie: województwa małopolskiego, gmina Bukowina Tatrzańska, miejscowość: Białka Tatrzańska. Miejsce realizacji: Białka Tatrzańska 34-405, działki: 2340/64, 2580/25, 2580/26, 2580/27, 2580/28, 2580/29, 2580/30, 2580/31, 2580/37, 2730/53, 2730/54, 2730/55, 2730/58, 2730/59, 2730/60, 2730/61, 2730/62, 2730/63, 2730/64, 2730/65, 2730/66, 2730/67, 2340/81 oraz na częściach działek ew. nr: 2340/47, 2340/48, 2340/49, 2340/50, 2580/22, 2580/23, 2580/24, 2730/38.

Przedmiot Zapytania Ofertowego powinien spełniać swoje funkcje – zgodnie z przeznaczeniem, a także zapewniać maksymalną efektywność funkcjonowania, w związku z czym infrastruktura przedmiotu Zapytania Ofertowego umożliwiać powinna integrację z istniejącym systemem zarządzania poborem, magazynowaniem i rozdziałem wody do celów naśnieżania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy zamówienia, ich usytuowanie zawierają Załączniki do Zapytania ofertowego nr 5-9.
Niezależnie od powyższego wyjaśnia się, że w ramach przedmiotu Zapytania Ofertowego:
a) Wykonawca odpowiada za rozpoznanie warunków geologicznych i hydrologicznych (w tym za nadzór ze strony wykonawcy w tym zakresie) miejsca realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego;
b) Wykonawca odpowiada za wykonanie drogi technologicznej spod siedziby Zamawiającego (ul. Środkowa 181b, Białka Tatrzańska) do miejsca realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tatrzański Miejscowość: Białka Tatrzańska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający zamierza zrealizować projekt pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie "OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA" sp. z o.o.” („Inwestycja”) opierający się na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, dotyczących wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej, do działalności gospodarczej Zamawiającego.

Zamawiający zamierza zrealizować projekt opisany powyżej poprzez stworzenie innowacyjnego wyciągu narciarskiego charakteryzującego się podwyższonymi parametrami, którego pierwszym etapem będzie realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – który jest przedmiotem niniejszej zapytania ofertowego, a jednocześnie który jest niezbędny do realizacji dalszych etapów Inwestycji.

Zamawiający ubiegać się będzie o dofinansowanie projektu opisanego powyżej, w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje kompleksową budowę zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz z infrastrukturą. Przedmiot Zapytanie Ofertowego, szczegółowo opisany w Załącznikach nr 5-9, składa się z następujących prac:
a) Budowa zbiornika z pompownią, w tym następujące prace:
(1) Roboty przygotowawcze;
(2) Formowanie wału zbiornika i dna;
(3) Dno zbiornika i skarpy od strony wewnętrznej;
(4) Drenaż denny;
(5) Skarpy od strony zewnętrznej;
(6) Korona zbiornika;
(7) Kanalizacja opadowa;
(8) Budynek pompowni;
(9) Mury oporowe przy budynku pompowni i w wale zbiornika;
(10) Energetyka stacje trafo, rozdzielnice Sn, Nn, kompensacja mocy.
b) Infrastruktura pompowni, w tym następujące prace/instalacje:
(1) Rurociąg zasilający pod zbiornikiem z żeliwa sferoidalnego DN500;
(2) Wieże chłodnicze Q2- 40 l/s;
(3) Pompy podające na wieże chłodnicze – 1x7,5kW; 3x15kW;
(4) Pompy podające na filtr (pompownia) – 75 kW;
(5) Pompy podające na filtr (pompownia) – 45 kW;
(6) Filtr automatyczny (nowa pompownia DN350);
(7) Filtr automatyczny (pompownia 6 DN300);
(8) Pompy wysokiego ciśnienia 355 kWl;
(9) Sterowanie pompowni;
(10) Armatura kontrolno-pomiarowa;
(11) Instalacja elektryczna pompowni;
(12) Układ wentylacji;
(13) Napowietrzanie zbiornika;
(14) Montaż technologii;
(15) Transport,

zgodnie z projektem wykonawczym (w tym w zakresie wentylacji pomieszczeń uwzględniając zamontowane urządzenia, suwnic, oświetlenia, ogrzewania, kanalizacji wewnętrznej zabezpieczającej, automatyki i sterowania) sporządzonym przez Wykonawcę dla Przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego, zaakceptowanego przez Zamawiającego, wraz z montażem i posadowieniem w gruncie, oraz wykończeniem na warunkach zgodnych z Zapytaniem Ofertowym, Załącznikami do Zapytania Ofertowego nr 5-9, w tym Specyfikacjami Technicznymi, projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, oraz dokumentacją techniczną i projektową oraz Umową (Załącznik nr 4).

Powyższe w zakresie i na warunkach oraz z materiałów i o parametrach szczegółowo określonych w dokumentacji Zapytania Ofertowego, z uwagi na Przedmiot Zapytania Ofertowego, w tym Specyfikacjach Technicznych i STWIOR oraz Umowie stanowiących Załączniki 4-9 do Zapytania ofertowego - dla przedmiotu Zapytania Ofertowego, który zostanie zrealizowany na terenie: województwa małopolskiego, gmina Bukowina Tatrzańska, miejscowość: Białka Tatrzańska.

Przedmiot Zapytania Ofertowego powinien spełniać swoje funkcje – zgodnie z przeznaczeniem, a także zapewniać maksymalną efektywność funkcjonowania, w związku z czym infrastruktura przedmiotu Zapytania Ofertowego umożliwiać powinna integrację z istniejącym systemem zarządzania poborem, magazynowaniem i rozdziałem wody do celów naśnieżania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy zamówienia, ich usytuowanie zawierają Załączniki do Zapytania ofertowego nr 5-9.
Niezależnie od powyższego wyjaśnia się, że w ramach przedmiotu Zapytania Ofertowego:
a) Wykonawca odpowiada za rozpoznanie warunków geologicznych i hydrologicznych (w tym za nadzór ze strony wykonawcy w tym zakresie) miejsca realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego;
b) Wykonawca odpowiada za wykonanie drogi technologicznej spod siedziby Zamawiającego (ul. Środkowa 181b, Białka Tatrzańska) do miejsca realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego świadczenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach do Zapytania Ofertowego.

Wizja lokalna została opisana w załączniku pn. Zapytanie Ofertowe

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
45231112-3 INSTALACJA RUROCIĄGÓW
45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH
45231500-0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW I SPRĘŻONEGO POWIETRZA
45232152-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI
45232430-5 ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY
45311100 – 1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
45311200 – 2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
45314300 – 4 INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA
45315100 – 9 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE
45317300 – 5 INSTALOWANIE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH
45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

Harmonogram realizacji zamówienia

Nieprzekraczalny czas realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego (zakończenia wszelkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego) – do 30 listopada 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z Przedmiotem Zapytania Ofertowego, a ponadto wykaże, że zrealizował w ostatnich 6 (sześciu) latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, (nawet jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy), co najmniej 2 (dwie) roboty obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową zbiornika do naśnieżania z pompownią lub inną podobną budowę, przy czym każda o wartości minimum 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli oferent dołączy do oferty:
a) opis wykonanych w okresie ostatnich 6 (sześciu) latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej 2 (dwie) obejmujące swoim zakresem roboty budowlane związane z budową zbiornika do naśnieżania z pompownią lub inną podobną budowę, przy czym każda z o wartości minimum 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto - z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu na rzecz, którego została wykonana (tabela z opisem wykonanych robót znajduje się w oświadczeniu w sprawie spełnienia warunków udziału w postępowania);
b) kopie referencji potwierdzających należyte wykonanie opisanych w pkt. 1 powyżej robót budowlanych wystawionych przez inwestora tychże robót (kopie referencji należy dołączyć do oświadczenia w sprawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

Spełnienie opisanego powyżej warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element formularza ofert – Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.
W przypadku konieczności przedstawienia referencji – należy te referencje dołączyć (aby warunek udziału, przy którym należy przedstawić referencje, spełnić).

Potencjał techniczny

Oferent dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego.
Spełnienie opisanego powyżej warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element formularza ofert – Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zapytania Ofertowego, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone oraz stanowisk koniecznych do realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego (osoby te będą uprawnione w świetle przepisów prawa do wykonywania swoich obowiązków), w tym dysponować będzie na czas realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z branży inżyniersko-hydrotechnicznej - który posiadać będzie uprawnienia budowlane w specjalności inżyniersko-hydrotechnicznej bez ograniczeń).

Uprawnienia budowlane dla kierownika budowy z branży inżyniersko-hydrotechnicznej powinny być wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub osoba taka powinna posiadać inne ważne uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są równoważne do wskazanych uprawnień bez ograniczeń i w zakresie objętym Przedmiotem Zapytania Ofertowego pozwalać będą na pełnienie wymaganych funkcji we wskazanej specjalności. Zagraniczne uprawnienia są uznawane w zakresie i na zasadach ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Spełnienie opisanego powyżej warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element formularza ofert – Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta pozwoli na prawidłowo i terminowe wykonanie Przedmiotu Zapytania Ofertowego, w tym że posiada/posiadać będzie w okresie realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (należycie opłacone) w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zapytania Ofertowego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000 PLN.

Spełnienie opisanego powyżej warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego element formularza ofert – Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac) lub wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, termin wykonania przedmiotu umowy ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.
b) termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających, terminu wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp.
c) w przypadku ustawowej zmiany w okresie trwania umowy stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Zamawiającego, w terminie 2 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku VAT w zakresie prac wykonanych po zmianie stawki.
2. Wystąpienie przypadków określonych w ust. 1 nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zmian umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

a) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wraz z wymaganymi referencjami, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym).
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 3.
c) aktualny odpis z dokumentów rejestrowych Oferenta (nie dotyczy przypadku, gdy odpisy z dokumentów rejestrowych, np. CEIDG, KRS, Zamawiający może pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych – w przypadku podmiotów zagranicznych Zamawiający zwraca się o wskazanie adresu internetowego takiej bazy danych).
d) Oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez notariusza – w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem pełnomocnika.
e) W przypadku korzystania z potencjału podmiotów trzecich, o których mowa w pkt. XI, oryginalne oświadczenia tych osób (lub kopie tych oświadczeń poświadczone notarialnie) złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji wraz z dokumentem rejestrowym – na zasadach opisanych w lit. „b” powyżej, wskazujące, że podmioty te zobowiązały się dany potencjał udostępnić oferentowi na potrzeby realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego (należy wskazać i sprecyzować udostępniany potencjał) oraz ich oświadczenia dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w Załączniku nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wskutek zmiany z dnia 05.06.2020 r. kryteria oceny oferty brzmią następująco:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

a) kryterium 1 - Cena, maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium - 400 pkt
b) kryterium 2 - Gwarancja, maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium - 100 pkt
Łączna maksymalna liczba punktów w ramach kryterium 1 oraz kryterium 2 wynosi 500 pkt.
Kryterium nr 1 - Cena
Cena - wartość punktowa wagi w %: 80. Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium 400 pkt. Liczenie według wzoru:
X Najniższa cena zaproponowana przez oferentów podlegających ocenie.
Y Cena ocenianej oferty.
(X:Y) x 400 pkt
Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku (tj. zaokrąglenie w górę w przypadku, gdy trzecia cyfra po przecinku to 5 lub wyższa).
Kryterium nr 2 - Gwarancja
Gwarancja dotyczący całego przedmiotu Zapytania Ofertowego - wartość punktowa wagi w %: 20. Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 pkt.
Liczba punktów za to kryterium zostanie obliczona zgodnie z następującymi zasadami:
1) Okres gwarancji liczony jest w miesiącach. Okres gwarancji liczony będzie od momentu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru całego Przedmiotu Zapytania Ofertowego.
2) Minimalny wymagany czas gwarancji – 36 miesięcy.
3) Punkty za wskazany w ofercie okres gwarancji będą przyznawane zgodnie z poniższym:
a) Liczba miesięcy gwarancji i punkty odpowiadające wskazanemu okresowi gwarancji dla całego Przedmiotu Zapytania Ofertowego:
(1) 36 miesięcy – 20 pkt
(2) 48 miesięcy – 40 pkt
(3) 60 miesięcy – 60 pkt
(4) 72 miesięcy – 80 pkt
(5) 84 miesięcy i więcej - 100 pkt.
b) W przypadku podania w ofercie przez wykonawcę okresu gwarancji pomiędzy wyżej opisanymi liczbami miesięcy gwarancji (np. 66 miesięcy) - liczba punktów zostanie proporcjonalnie ustalona - tj. 1 miesiąc odpowiada 1,6(6) pkt. (tj. w przypadku wskazania w ofercie 66 miesięcy - przyznane zostanie 70 pkt). Zaokrągla się liczbę punktów do drugiego miejsca po przecinku w górę (tj. zaokrąglenie w górę w przypadku, gdy trzecia cyfra po przecinku to 5 lub wyższa).
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Oferenta, która spełni wszystkie postawione w niniejszym Zapytaniu Ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów (tj. suma Kryterium nr 1 „Cena” oraz Kryterium nr 2 „Gwarancja”).
3. Łączna punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku (tj. zaokrąglenie w górę w przypadku, gdy trzecia cyfra po przecinku to 5 lub wyższa).

Wykluczenia

Zgodnie ze sprostowaniem z dnia 18.06.2020 r.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub członkami organów zamawiającego, osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (zgodnie z art. 6c ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości);
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej opisanych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego wymagania dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.

Adres

Środkowa 181B

34-405 Białka Tatrzańska

małopolskie , tatrzański

NIP

7361523042

Numer naboru

POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Piotr Domalik Usługi Remontowo Budowlane
Ostrowsko, ul. Pienińska 113
34-431 Waksmund
NIP: 7351048237

Data wpłynięcia oferty: 30.06.2020r.

Cena: 12 906 000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 748