Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020 – Kriosauna

Data publikacji: 16.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2020

Numer ogłoszenia

31309

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku
zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu
papierowym do 24.05.2020 r. do godziny 23:59 (decyduje data wpływu
dokumentu*).
Niezależnie od formy składania oferty w tytule proszę wpisać numer ogłoszenia
i/lub numer zapytania ofertowego.
BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRETTYOU MEDICAL DAY SPA
ul. Powstańców Śląskich 36
42-600 Tarnowskie Góry
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy)
Email: marzena@prettyou.pl
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie:
Marzena Łukowska-Chmiel- email: marzena@prettyou.pl
*w przypadku wpłynięcia oferty w wersji papierowej (osobiście, kurierem,
pocztą, faxem) dokument za doręczony uważa się, gdy zostanie dostarczony do
siedziby Zamawiającego w dniach trwania zapytania ofertowego w godzinach
od 9.00 do 17.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim lub innym
języku urzędowym Unii Europejskiej. Umowa zostanie sporządzona w języku
polskim, chyba że oferent zażyczy sobie również w innym języku.
do dnia 24-05-2020
Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie
wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego
upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie
dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby
składające ofertę.
Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu oferty i odwoływać się do
specyfikacji.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny
na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru
najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego
kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.
W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin to co
najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości
wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia
oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub
jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod
uwagę.
Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla
składania ofert,
zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg
takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z
dopiskiem „ZAMIANA”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marzena@prettyou.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Łukowska-Chmiel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48698694297

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowej
jednoosobowej komory kriogenicznej „KRIOSAUNA” przeznaczonej do
przeprowadzania indywidualnych zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej z
wyposażeniem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Tarnowskie Góry

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację
dostawy, montażu i instalacji fabrycznie nowej jednoosobowej komory
kriogenicznej „KRIOSAUNA” przeznaczonej do przeprowadzania indywidualnych
zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej z wyposażeniem w ramach projektu
ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu: dla Osi Priorytetowej:
III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu
„Inwestycje w MŚP” w województwie śląskim. Niniejszy dokument zawiera
wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy w trybie udzielenia zamówienia
publicznego w ramach projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zamówienie zostanie udzielone na
podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami
niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że
oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie
znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego
formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zapytania ma zostać wykonany w oparciu o następujące wytyczne dotyczące dostawy, montażu i instalacji fabrycznie nowej jednoosobowej komory kriogenicznej „KRIOSAUNA” przeznaczonej do przeprowadzania indywidualnych zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia medycznego.

A. Jednoosobowa komora kriogeniczna do zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej – działanie:
Źródłem zimna w kabinie KRIOSAUNY jest ciekły azot dostarczany ze zbiornika kriogenicznego.
Kriosauna wyposażona jest w ruchomą podłogę dopasowującą każdorazowo jej położenie do wzrostu pacjenta, tak by osoba była zanurzona do ramion, z głową ponad warstwą zimnego gazu, umożliwiająca oddychanie powietrzem z pomieszczenia ogólnego.
Temperatura podczas zabiegi jest regulowana przez obsługujacego z zakresu od -100 do -160 st. C, czas zabiegu jest również regulowany maksymalnie do 3 minut. Obsługujący może indywidualnie dla każdego pacjenta wybrać czas i temperaturę zabiegu. Przy projektowaniu urządzenia najważniejszym było zapewnienie maksimum bezpieczeństwa, owalny i niejednorodny kształt wewnątrz kabiny zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej objętości.

B. Wymogi bezpieczeństwa:
Pacjent korzystający z zabiegu wchodzi do kabiny kriosauny ubrany w odpowiedni strój ochronny: strój kąpielowy dla kobiet i spodenki dla mężczyzn, grube skarpety do kolan, obuwie ochronne np. drewniaki oraz rękawiczki (materiał najlepiej bawełna); pacjent wchodzący do kabiny nie powinien posiadać ubranej biżuterii.
Korzystający z zabiegu nie może oddychać mieszaniną zimnych gazów znajdujących się w kabinie kriosauny (w przypadku zasilania ciekłym azotem).
Kriosauna powinna być umieszczona w pomieszczeniu z dobrze działającą wentylacją mechaniczną.
Konieczne jest umieszczenie w pobliżu kriosauny analizatora tlenu (detektora tlenu), który informuje o spadku zawartości tlenu w mieszaninie powietrza w pomieszczeniu poniżej 19%.
Kriosaunę może obsługiwać tylko osoba odpowiednio przeszkolona.

Szczegóły techniczne i szczegółowe wymagania Zamawiającego zostały opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia tj. w szczególności montaż i instalację (w tym szkolenie dla personelu w zakresie obsługi urządzenia).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną, aktualny Paszport Techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Dodatkowo w skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
- co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenie,
- reakcja serwisowa do 24 h w dni robocze.
Pod pojęciem czas reakcji serwisu rozumie się czas liczony w pełnych godzinach zegarowych w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego o awarii przedmiotu zamówienia, do przyjazdu pracownika Wykonawcy i podjęcia działań w celu usunięcia awarii.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe.

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: maksymalnie 3 miesiące licząc od
dnia następującego po dniu spełnienia się warunku wynikającego z podpisanej
umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia kompletnej
jednoosobowej komory kriogenicznej (krioterapia ogólnoustrojowa) do miejsca
realizacji zamówienia. Niezwłocznie po dostarczeniu urządzenia należy
przystąpić do montażu, instalacji, w tym przeszkolenia pracowników
Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający
uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne
oświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji
podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek
jeżeli:
Wykonał przynajmniej dwa podobne zamówienia – dwie dostawy wraz z
montażem sprzętu w postaci komory kriogenicznej (krioterapia
ogólnoustrojowa).
Zespół oferenta musi mieć praktyczne doświadczenie w prowadzeniu
projektów, których celem jest realizacja dostawy i montażu sprzętu z
certyfikacją „CE” - Conformité Européenne – spełnia wymagania dyrektyw tzw.
„Nowego Podejścia” Unii Europejskiej lub równoważnych.
Spełnienie tych warunków musi być potwierdzone poprzez załączenie listy
zrealizowanych projektów oraz skanu certyfikatu/ certyfikatów.

Potencjał techniczny

Oferent musi posiadać potencjał techniczny do przeprowadzenia
zaplanowanych prac. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek,
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi wykazać, że prace będą przeprowadzone przez osoby zdolne do
wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek,
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie

Dodatkowe warunki

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi BFF CENTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRETTYOU MEDICAL DAY SPA
(ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na
zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością
Zamawiającego.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich
poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie
realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych
ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w
formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je
w Bazie Konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym
Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o
jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie
pytania na adres e-mail wskazany do kontaktu w sprawach zapytania
ofertowego.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają
wymagań udziału w postępowaniu określonych w zakresie: uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedza i doświadczenie,
potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, sytuacja
ekonomiczna i finansowa oraz podstawy do wykluczenia (powiązania osobowokapitałowe).
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i
informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek
sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej
ofercie danych niezgodnych z prawdą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym
jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w
przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć
(znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację
zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować
będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ
na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu
zamknięcia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez
Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła
jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu,
wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie e-mailowej.
Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy
zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 4 tygodnie, Oferent zapłaci karę
stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny
tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10%
ceny wykonania przedmiotu zamówienia.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w
wysokości 20% ceny.
Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem
przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem,
oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z
wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań
lub zaniechań Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej
zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie
pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie
obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do
dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
zawartej umowy.
Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione
powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą
wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający
uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne
oświadczenie.
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji
podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek
jeżeli:
Wykonał przynajmniej dwa podobne zamówienia – dwie dostawy wraz z
montażem sprzętu w postaci komory kriogenicznej (krioterapia
ogólnoustrojowa).
Zespół oferenta musi mieć praktyczne doświadczenie w prowadzeniu
projektów, których celem jest realizacja dostawy i montażu sprzętu z
certyfikacją „CE” - Conformité Européenne – spełnia wymagania dyrektyw tzw.
„Nowego Podejścia” Unii Europejskiej lub równoważnych.
Spełnienie tych warunków musi być potwierdzone poprzez załączenie listy
zrealizowanych projektów oraz skanu certyfikatu/ certyfikatów.
Oferent musi posiadać potencjał techniczny do przeprowadzenia
zaplanowanych prac. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek,
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Oferent musi wykazać, że prace będą przeprowadzone przez osoby zdolne do
wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek,
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Cena oferty netto
Waga - 100 punktów
Gdzie:
Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania usługi.
W momencie uzyskania ofert w walucie innej niż PLN wartość oferty zostanie
przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty –
sporządzenia protokołu.
Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą
ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy
kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena netto oferty/ cena netto oferty ocenianej) x
100 pkt.

Wykluczenia

przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania
ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziału podmioty
powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu
Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym
biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub
kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady
konkurencyjności.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

BFF Center Spółka z o.o.

Adres

Powstańców Śląskich 36/1a

42-600 Tarnowskie Góry

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

+48698694297

NIP

6263023042

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20
Liczba wyświetleń: 91