Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/NOWES/2020

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

31302

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej, według załączonego formularza (do pobrania na stronie bazy konkurencyjności), na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie papierowej (z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 15/NOWES/2020 - Usługi doradztwa biznesowego - mentoring”) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” pod adresem: Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 25.05.2020 do godz. 10.00 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

perspektywa.pomorskie@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Święcka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512500516

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa biznesowego w formie mentoringu indywidualnego i grupowego w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 1.440 godzin zegarowych dla 126 podmiotów/uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Miejscowości położone w powiecie :sztumskim, kwidzyńskim, malborskim, starogard gdański.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa biznesowego - mentoringu dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz pozostałych uczestników projektu w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa biznesowego w formie mentoringu indywidualnego i grupowego w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 1.440 godzin zegarowych dla 126 podmiotów/uczestników projektu.
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
• w ramach zadania Usługi biznesowe mentoring - dla 126 podmiotów/uczestników projektu z powiatów: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz starogardzkiego zgodnie z harmonogramem:
 w roku 2020
a. mentoring indywidualny – po 10 godzin na uczestnika, łącznie 420 godzin;
b. mentoring grupowy – łącznie 60 godzin;

 w roku 2021
a. mentoring indywidualny – po 10 godzin na uczestnika, łącznie 420 godzin;
b. mentoring grupowy – łącznie 60 godzin;

 w roku 2022
a. mentoring indywidualny – po 10 godzin na uczestnika, łącznie 420 godzin;
b. mentoring grupowy – łącznie 60 godzin;

Podmiotami na rzecz których świadczone będą usługi doradztwa biznesowego - mentoringu są uczestnicy objęci wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85312320 - 8 Usługi doradztwa
79634000 - 7 Usługi kierowania karierą

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy ta zmiana wpłynie pozytywnie na prawidłową realizację projektu. Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. wykształcenie wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie
b. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem,
weryfikacja: dokument/y potwierdzające ukończone szkolenia
c. posiadającymi doświadczenie zawodowe w mentoringu minimum 1.000 godzin w okresie ostatnich 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
d. posiadającymi min. 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument potwierdzający współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.
3) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.
b) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia Załącznik nr 3
d) C.V potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie
e) Kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
f) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 3.
g) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 3 dni.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.
b) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia Załącznik nr 3
d) C.V potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie
e) Kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
f) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 3.
g) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium(w %)
1. Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty 30
2. Doświadczenie w mentoringu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 60
3. Doświadczenie w pracy z PES i/lubPS i/lub osobami wykluczonymi 10


2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmując zasadę , że 1% = 1 punkt

3. Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostanie obliczona według wzoru waga 30%:

Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty z najniższą ceną
-----------------------------------------------------------------------------------X 30 = liczba punktów
Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty badanej

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie w mentoringu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” waga 60%

• Przeprowadzenie 1.000 godzin mentoringu (jako spełnienie kryterium) 0 pkt
• Przeprowadzenie od 1.001 do 1.090 godzin mentoringu 10 pkt
• Przeprowadzenie od 1.091 do 1.180 godzin mentoringu 20 pkt
• Przeprowadzenie od 1.181 do 1.270 godzin mentoringu 30 pkt
• Przeprowadzenie od 1.271 do 1.360 godzin mentoringu 40 pkt
• Przeprowadzenie od 1.361 do 1.440 godzin mentoringu 50 pkt
• Przeprowadzenie powyżej 1.440 godzin mentoringu 60 pkt

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie w pracy z PES i/lub PS i/lub osobami wykluczonymi”
• 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia ( jako spełnienie kryterium) 0 pkt.
• Powyżej 1 rok doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia ( jako spełnienie kryterium) 10 pkt.

Wykluczenia

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Niekompletna oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie, że warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.
8. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia
w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

REGIONALNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE W DZIERZGONIU

Adres

Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń

pomorskie , sztumski

Numer telefonu

552762570

NIP

5791004734

Numer naboru

RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18

Inne źródła finansowania

„Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2
współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.
Liczba wyświetleń: 183