Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe14/NOWES/2020

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

31301

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie bazy konkurencyjności), na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie papierowej (z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 14/NOWES/2020 - Doradztwo marketingowe”) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” pod adresem: Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 25.05.2020 do godz. 10.00 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

perspektywa.pomorskie@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Święcka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512500516

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja form wsparcia jaką jest doradztwo marketingowe w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” obejmujące zagadnienia tj.:
• doradztwo w sferze planowania marketingowego;
• doradztwo w sferze planowania i wdrażania działań promocyjnych;
• doradztwo w sferze kształtowania elastyczności ofertowej;
• doradztwo w sferze polityki kształtowania cen i optymalizacji kosztów;
• doradztwo w sferze opracowania/modyfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstw
społecznych;
• doradztwo w sferze badania rynku;
• doradztwo w sferze wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez podmioty
ekonomii społecznej;
• doradztwo w sferze nawiązania i rozwoju współpracy ze specjalistami w zakresie
projektowania produktów i usług;
• doradztwo w sferze zarządzania problemowego;
• doradztwo w sferze rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
• doradztwo w sferze tworzenia tekstów promocyjnych;
• doradztwo w sferze projektowania materiałów filmowych/promocyjnych
wykorzystywanych jako forma reklamy w social media;
• doradztwo w sferze przygotowania do wystąpień publicznych, telewizyjnych i radiowych w
ramach promocji swoich usług.
Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 760 godzin zegarowych doradztwa marketingowego dla 126 podmiotów/uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Miejscowości położone w powiatach : sztumskim, malborskim, kwidzyńskim, starogard gdański

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do realizacji formy wsparcia – doradztwo marketingowe dla 126 uczestników projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja form wsparcia jaką jest doradztwo marketingowe w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” obejmujące zagadnienia tj.:
• doradztwo w sferze planowania marketingowego;
• doradztwo w sferze planowania i wdrażania działań promocyjnych;
• doradztwo w sferze kształtowania elastyczności ofertowej;
• doradztwo w sferze polityki kształtowania cen i optymalizacji kosztów;
• doradztwo w sferze opracowania/modyfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstw
społecznych;
• doradztwo w sferze badania rynku;
• doradztwo w sferze wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez podmioty
ekonomii społecznej;
• doradztwo w sferze nawiązania i rozwoju współpracy ze specjalistami w zakresie
projektowania produktów i usług;
• doradztwo w sferze zarządzania problemowego;
• doradztwo w sferze rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
• doradztwo w sferze tworzenia tekstów promocyjnych;
• doradztwo w sferze projektowania materiałów filmowych/promocyjnych
wykorzystywanych jako forma reklamy w social media;
• doradztwo w sferze przygotowania do wystąpień publicznych, telewizyjnych i radiowych w
ramach promocji swoich usług.

Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 760 godzin zegarowych doradztwa marketingowego dla 126 podmiotów/uczestników projektu.
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
 w roku 2020 - 240 godzin
 w roku 2021 - 240 godzin
 w roku 2022 - 240 godzin
 w roku 2023 - 40 godzin

Podmiotami na rzecz których świadczone będzie doradztwo marketingowe są uczestnicy objęci wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85312320 - 8 Usługi doradcze
79341100 - 7 Doradcze usługi reklamowe
79342000 - 5 Usługi marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 30.04.2023 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy ta zmiana wpłynie pozytywnie na prawidłową realizację projektu. Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. Posiada ukończone studia wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub ukończone studia wyższe/podyplomowe w dowolnym kierunku i obligatoryjnie ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem - potwierdzone dyplomami ukończenia bądź certyfikatami.
weryfikacja: dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku
b. posiadającymi doświadczenie zawodowe w realizacji doradztwa marketingowego minimum 500 godzin w okresie ostatnich 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. Posiada ukończone studia wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub ukończone studia wyższe/podyplomowe w dowolnym kierunku i obligatoryjnie ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem - potwierdzone dyplomami ukończenia bądź certyfikatami.
weryfikacja: dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunku
b. posiadającymi doświadczenie zawodowe w realizacji doradztwa marketingowego minimum 500 godzin w okresie ostatnich 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3

Dodatkowe warunki

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu .
3) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.
b) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2.
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia Załącznik nr 3.
d) C.V potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie
e) Kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
f) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 3.
3. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 3 dni.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium(w %)
1. Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty 30
2. Doświadczenie w realizacji doradztwa marketingowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 70


2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmując zasadę , że 1% = 1 punkt

3. Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostanie obliczona według wzoru waga 30%:

Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty z najniższą ceną
-----------------------------------------------------------------------------------X 30 = liczba punktów
Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty badanej

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie w realizacji doradztwa marketingowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” waga 70%

• Przeprowadzenie 500 godzin doradztwa marketingowego (jako spełnienie kryterium) 0 pkt
• Przeprowadzenie od 501 do 540 godzin doradztwa marketingowego 10 pkt
• Przeprowadzenie od 541 do 580 godzin doradztwa marketingowego 20 pkt
• Przeprowadzenie od 581 do 620 godzin doradztwa marketingowego 30 pkt
• Przeprowadzenie od 621 do 660 godzin doradztwa marketingowego 40 pkt
• Przeprowadzenie od 661 do 700 godzin doradztwa marketingowego 50 pkt
• Przeprowadzenie od 701 do 730 godzin doradztwa marketingowego 60 pkt
• Przeprowadzenie od 731 do 760 godzin doradztwa marketingowego 70 pkt
• Przeprowadzenie powyżej 760 godzin doradztwa marketingowego 70 pkt

Wykluczenia

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Niekompletna oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie że warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.
8. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia
w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

REGIONALNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE W DZIERZGONIU

Adres

Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń

pomorskie , sztumski

Numer telefonu

552762570

NIP

5791004734

Numer naboru

RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18

Inne źródła finansowania

„Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2
współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.
Liczba wyświetleń: 154