Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 12/NOWES/2020

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2020

Numer ogłoszenia

31292

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie bazy konkurencyjności), na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie papierowej (z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 12/NOWES/2020 dot. usług coachingu”) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” pod adresem: Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 25.05.2020
do godz. 10.00 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

perspektywa.pomorskie@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Święcka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512500516

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi coachingu rozwojowego w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 990 godzin zegarowych dla 209 podmiotów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: malborski Miejscowość: Miejscowości z powiató: kwidzyński, sztumski, malborski, starogard gdański

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie coachingu rozwojowego dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, uczestników Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

Przedmiot zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi coachingu rozwojowego w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 990 godzin zegarowych dla 209 podmiotów.
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
• w ramach zadania Usługi rozwojowe - dla 164 uczestników dla grup inicjatywnych i istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych z powiatów malborski, sztumski, kwidzyński oraz starogardzki zgodnie z harmonogramem:
 w roku 2020
a. coaching indywidualny – 41 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 164 godziny;
b. coaching grupowy – łącznie 16 godzin;
 w roku 2021
a. coaching indywidualny – 55 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 220 godzin;
b. coaching grupowy – łącznie 20 godzin;
 w roku 2022
a. coaching indywidualny – 55 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 220 godzin;
b. coaching grupowy – łącznie 20 godzin;
 w roku 2023
a. coaching indywidualny – 13 uczestników projektu po 4 godziny na uczestnika, łącznie 52 godziny;
b. coaching grupowy – łącznie 8 godzin;
• w ramach zadania Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej (zajęcia wyjazdowe)- dla 45 uczestników zgodnie z harmonogramem:
 w roku 2020 - 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin;
 w roku 2021 - 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin;
 w roku 2022 - 15 uczestników projektu po 6 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin.

Podmiotami na rzecz których świadczone będą usługi coachingu są uczestnicy objęci wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj.
a) Osoby fizyczne będące uczestnikami projektu pt. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
b) przedsiębiorstwo społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205)
c) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj:
- Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej;
- Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztat Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z zm.);
d) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., z zm);
e) organizacja pozarządowa, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
f) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z p. zm.).
g) spółka non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Podmioty objęte usługami zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego.

Kod CPV

79634000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi kierowania karierą

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79634000-7 kierowanie karierą
853112320-8 Usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 30.04.2023 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy ta zmiana wpłynie pozytywnie na prawidłową realizację projektu. Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

.
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:
a. wykształcenie wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie
b. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem
weryfikacja: dokument/y potwierdzające ukończone szkolenia
c. posiadającymi doświadczenie zawodowe w coachingu minimum 700 godzin w okresie ostatnich 3 lat. Prosimy o niezałączanie dokumentów potwierdzających doświadczenie z przed okresu 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
d. posiadającymi min. 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument potwierdzający współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi.
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wiedza i doświadczenie

posiadającymi doświadczenie zawodowe w coachingu minimum 700 godzin w okresie ostatnich 3 lat. Prosimy o niezałączanie dokumentów potwierdzających doświadczenie z przed okresu 3 lat.
weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
d. posiadającymi min. 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia
weryfikacja: dokument potwierdzający współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Warunki zmiany umowy

1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego
2. W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług coachingu rozwojowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.
b) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia Załącznik nr 3.
d) C.V potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie
e) Kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
f) Kopia wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
g) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 3.
h) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 3 dni

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium(w %)
1. Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty 40
2. Doświadczenie w coachingu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 50
3. Doświadczenie w pracy z PES i/lubPS i/lub osobami wykluczonymi 102. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmując zasadę , że 1% = 1 punkt

3. Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostanie obliczona według wzoru waga 40%:

Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty z najniższą ceną
-----------------------------------------------------------------------------------X 40 = liczba punktów
Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty badanej

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie w coachingu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” waga 50%

• Przeprowadzenie 700 godzin coachingu (jako spełnienie kryterium) 0 pkt
• Przeprowadzenie od 701 do 780 godzin coachingu 10 pkt
• Przeprowadzenie od 781 do 860 godzin coachingu 20 pkt
• Przeprowadzenie od 861 do 940 godzin coachingu 30 pkt
• Przeprowadzenie od 941 do 990 godzin coachingu 40 pkt
• Przeprowadzenie powyżej 991 godzin coachingu 50 pkt

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie w pracy z PES i/lub PS i/lub osobami wykluczonymi”
• 1 roczne doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia ( jako spełnienie kryterium) 0 pkt.
• Powyżej 1 rok doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia ( jako spełnienie kryterium) 10 pkt.

Wykluczenia

4) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

REGIONALNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE W DZIERZGONIU

Adres

Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń

pomorskie , sztumski

Numer telefonu

552762570

NIP

5791004734

Numer naboru

RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18

Inne źródła finansowania

„Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA”w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2
współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.
Liczba wyświetleń: 174