Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15 (ZO/9/2020) świadczenie usług: Przeprowadzenie kursu języka polskiego dla obcokrajowców – poziom średniozaawansowany

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2020

Numer ogłoszenia

31277

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

4.1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątką firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
d) podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w „Formularzu ofertowym” spowoduje odrzucenie oferty. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna). Koperta (opakowanie) powinna zawierać także następujący opis: Oferta na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie kursu języka polskiego dla obcokrajowców – poziom średniozaawansowany w ramach projektu pn.: „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II”, nie otwierać do 23.05.2020 roku, godzina 23:59:59.
4.2. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4.3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4.4. Oferta może być złożona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście wyłącznie na adres:
Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie
ul. Podcieniowa 7, Trutnowy
83-020 Cedry Wielkie
w terminie nie później niż do dnia 23.05.2020 roku do godz. 23:59:59
Nie dopuszcza się składania ofert w innym miejscu.

Ciąg dalszy w ogłoszeniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

megi_827@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magda Woźniak, e-mail: megi_827@wp.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667807508

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursu języka polskiego dla obcokrajowców – poziom średniozaawansowany w ramach projektu pn.: „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje zrealizowanie kursów i szkoleń dla uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Miejsce realizacji: województwo pomorskiego w powiatach gdańskim i tczewskim oraz w mieście Gdańsku

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla obcokrajowców – poziom średniozaawansowany (wraz z egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje/umiejętności zawodowe) dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie kursu języka polskiego dla obcokrajowców – poziom średniozaawansowany z zapewnieniem jego odpowiedniej walidacji oraz przeprowadzenie egzaminów wraz z certyfikacją w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważnym, dla uczestników projektu: „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II”, umowa o dofinansowanie: RPPM.05.02.01-22-0004/19-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czas trwania kursu: 60 godzin dydaktycznych (45 minut) zajęć,
Program kursu
1. Gramatyka:
a) biernik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników; zaimki osobowe w bierniku; odmiana czasowników w czasie przeszłym;
b) narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej;
c) zaimki osobowe w narzędniku;
d) dopełniacz rzeczowników i przymiotników liczby pojedynczej i mnogiej; dopełniacz zaimków osobowych;
e) tworzenie przysłówków od przymiotników;
f) pytanie o przymiotnik i przysłówek;
g) znaczenie i użycie czasowników: znać, wiedzieć, umieć;
h) liczebniki;
i) zaimki dzierżawcze; zaimki: swój, swoja, swoje;
j) określenie czasu.
2. Tematyka:
a) wyrażanie możliwości i zdolności, proponowanie spotkania, przyjęcie i odrzucenie propozycji;
b) wyrażanie relacji czasowych, pytanie o informację w miejscach publicznych, rodzaje środków komunikacji;
c) zakupy w sklepie spożywczym, odzieżowym, nazwy sklepów i towarów, wyrażanie preferencji, niezadowolenia, uznania, komplementy;
d) relacjonowanie przeszłości;
e) nazwy miesięcy;
f) plany na przyszłość;
g) składanie życzeń;
h) określanie lokalizacji, pytania o kierunek i drogę, nazwy kierunków, obiektów i miejsc, podróżowanie, wakacje;
i) mieszkanie;
j) pogoda, pory roku;
k) zdrowie, człowiek, części ciała, wizyta u lekarza, choroby, porady;
l) relacje czasowe z przeszłości;
m) wyrażanie opinii, upodobania, relacjonowanie.
Szczegółowy program kursu zawierający: temat kursu, szczegółowy program kursu, łączną liczbę godzin kursu, częstotliwość i miejsce odbywania kursu, termin realizacji kursu w rozbiciu na poszczególne dni oraz trenerów, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy i będzie stanowił załącznik nr 3 do Umowy z Instytucją Szkoleniową.
Zamawiający skieruje na kurs 4 uczestników projektu.

Ciąg dalszy w ogłoszeniu

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-------------

Harmonogram realizacji zamówienia

Kurs realizowany będzie na terenie województwa pomorskiego, w powiatach gdańskim i tczewskim oraz w mieście Gdańsku. Wsparcie dla UP realizowane będzie w terminie od dnia podpisania umowy do grudnia 2020 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

13.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Za Wykonawcę uprawnionego do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna takiego, który posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych .
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie zaświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Za Wykonawcę posiadającego wiedzę i doświadczenie odpowiednie do realizacji zamówienia Zamawiający uzna takiego, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przeprowadził co najmniej 2 kursy językowe.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokonuje oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu zawarte w formularzu oferty oraz na podstawie dokumentów, potwierdzających to doświadczenie dołączonych do oferty np. referencji/umów/raportów odbioru. Dokumenty załączone do oferty winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna takiego, który dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie, uprawnienia oraz min 2 letnie doświadczenie w realizacji prowadzonych szkoleń (Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia wraz z ofertą wykazu osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 4 do ogłoszenia.
3. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca:
a) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał, albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zarządzenia odszkodowania;
Ciąg dalszy w ogłoszeniu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada:
a) W celu zweryfikowania sposobu reprezentacji Wykonawcy - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykaz osób, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania,
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego) – wg załącznika 4 do zapytania.
d) Klauzula informacyjna RODO, wg wzoru stanowiącego załącznika nr 5 do ogłoszenia,
e) oświadczenie, że Wykonawca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700). W takiej sytuacji zaleca się, aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia maksymalnej ilości osób skierowanych na kurs. Realizacja dodatkowego kursu zostanie przeprowadzona na podstawie aneksu do zawartej umowy po cenie podanej przez Wykonawcę w formularzy ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryterium – Cena
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za przeprowadzenie kursu dla jednego uczestnika projektu, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 60 %
2) Kryterium – Gotowość do realizacji kursu – waga 40 %
Ocenie podlega zadeklarowana przez Wykonawcę gotowość do realizacji kursu w stosunku do terminu przekazania mu przez Zamawiającego informacji o gotowości uczestnika projektu do rozpoczęcia udziału w kursie. Oferta zostanie oceniona zgodnie z poniższą metodologią:
a) 40 pkt – w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji kursu w terminie maks. 2 dni roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o gotowości uczestnika projektu do rozpoczęcia udziału w kursie,
b) 30 pkt. - w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji kursu w terminie 3 dni roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o gotowości uczestnika projektu do rozpoczęcia udziału w kursie,
c) 20 pkt. w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji kursu w terminie 4 dni roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o gotowości uczestnika projektu do rozpoczęcia udziału w kursie,
d) 10 pkt. w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji kursu w terminie 5 dni roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o gotowości uczestnika projektu do rozpoczęcia udziału w kursie,
e) 0 pkt. w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji kursu w terminie 6 dni roboczych od przekazania mu przez Zamawiającego informacji o gotowości uczestnika projektu do rozpoczęcia udziału w kursie,
Ciąg dalszy w ogłoszeniu

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"

Adres

Trutnowy, Podcieniowa 7

83-020 Trutnowy

pomorskie , gdański

Numer telefonu

667807508

NIP

5932367730

Numer naboru

RPPM.05.02.01-IZ.00-22-001/19
Liczba wyświetleń: 103