Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.10/2020 I. Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 49,00 do 50 kWp każda, przeznaczonych do posadowienia dachu budynku produkcyjnego w miejscowości Szczecin.

Data publikacji: 14.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

31199

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 10.06.2020 r. zmieszczono pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego.
Dodatkowo wydłużony został termin na składanie ofert do dnia 30.06.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego: arek@totemgroup.pl, nie później niż do dnia 30.06.2020 r. do godz. 12:00.
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Osoba do kontaktu: Arkadiusz Snarski, Tel. 506 01 11 31
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Za datę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu wiadomości email wraz z załączoną ofertą.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Południowa 27D, 71-001 Szczecin
W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę warunkową, która wejdzie w życie wraz z uzyskaniem informacji o dofinansowaniu przedmiotowej inwestycji z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (konkurs RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

arek@totemgroup.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Snarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506 01 11 31

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia zaprojektowanie i wykonanie pięciu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 49,00 do 50 kWp każda, przeznaczonych do posadowienia dachu. Faza projektowa musi być poprzedzona zatwierdzoną przez Inwestora koncepcją, która zawierać będzie symulacje pracy poszczególnych instalacji, uwzględniające specyficzne warunki i określające uzyski energii.
Inwestor zastrzega sobie prawo do odrzucenia rozwiązań zawartych w koncepcji, jeżeli uzyski będą niższe niż przewidywania. W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać prace projektowe i obliczenie nośności dachu ze wskazaniem miejsca posadowienia konstrukcji . W przypadku potrzeby, należy uzyskać wszelkie zgody i uzgodnienia u odpowiednich organów.
Elementy składowe każdej instalacji:
a) inwerter (1 lub 2 szt. na instalację, o łącznej mocy maximum 50 kW),
b) panele PV – monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o mocy minimum 320 Wp,
c) okablowanie DC,
d) systemowe złącza MC4 lub równoważne,
e) stelaże ze stali nierdzewnej, aluminium , lub zabezpieczone przed korozją na okres 25 lat, posiadające wymagane prawem atesty
f) okablowanie AC wraz z podłączeniem do sieci lokalnego operatora,
g) zabezpieczenia po stronie DC, w tym przynajmniej: ochronnik przeciwprzepięciowy DC typ II, rozłącznik wejściowy DC, zabezpieczenie przed błędną polaryzacją, monitoring łańcuchów modułów, monitoring izolacji DC; zabezpieczenia mogą być częściowo lub w całości zintegrowane z inwerterem
h) zabezpieczenia po stronie AC, w tym przynajmniej: ochronnik przeciwprzepięciowy AC typ II, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe AC, zabezpieczenie przed pracą wyspową, zabezpieczenie różnicowo-prądowe; zabezpieczenia mogą być częściowo lub w całości zintegrowane z inwerterem.
Do oferty należy załączyć karty techniczne potwierdzające wymagane parametry wraz z certyfikatami. Wszystkie dokumenty muszą być także w języku polskim.
Wspomniane urządzenia należy dostarczyć do miejsca realizacji projektu ul. Południowa 27D, 71-001 Szczecin oraz dokonać montażu. Konieczne będzie również przyłączenie instalacji do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

IV. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:
Wymagania dotyczące składowych każdej instalacji:
a) Wymagania dotyczące inwertera:
• beztransformatorowy
• trójfazowy
• minimalna sprawność ważona – 98%
• minimalny okres gwarancji: 5 lat
• klasa ochrony min IP65 (lub równoważne)
b) Panele PV o łącznej mocy minimum 49 kWp:
• minimalna sprawność modułu: 19 %
• minimalna wytrzymałość na obciążenia statyczne: minimum 5400 Pa, na obciążenie dynamiczne min. 2400 Pa
• minimalna wytrzymałość udarowa: kula gradowa: o średnicy 25 mm, V=23 m/s,
• minimalny okres gwarancji: 10 lat
• maksymalny spadek wydajności produkcji: 10% po 10 latach, 20% po 25 latach (liniowy)
c) system montażowy z aluminium lub stali nierdzewnej lub stal zabezpieczona przed korozją na minimalny okres 25 lat
Wspomniane urządzenia należy dostarczyć do miejsca realizacji projektu oraz dokonać montażu. Konieczne będzie również przyłączenie instalacji do sieci.
Brak spełnienia wymagań technicznych przedmiotu zamówienia skutkował będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie nazwy własne materiałów i producentów, które mogły pojawić się w zapytaniu ofertowym powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania. Do wybudowania mogą zostać użyte materiały o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje Zapytanie ofertowe. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 49,00 do 50 kWp każda, przeznaczonych do posadowienia dachu budynku produkcyjnego w miejscowości Szczecin.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 49,00 do 50 kWp każda, przeznaczonych do posadowienia dachu budynku produkcyjnego w miejscowości Szczecin.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawę i montaż należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy (tj. od dnia uzyskania informacji o dofinansowaniu inwestycji, o czym Wykonawca zostanie poinformowany mailowo).
Za termin realizacji umowy uważa się zakończenie prac i podpisanie protokołu odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał z należytą starannością oraz prawidłowo ukończył dostawy oraz montaż minimum 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 34 kW - podobnych do zakresu opisanego w przedmiocie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Referencje do wglądu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia, własnej oraz podwykonawców, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych (lub równowartość tej kwoty) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia. Zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powinny być objęte szkody na osobie i na mieniu wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z wykonywaniem Umowy.

Dodatkowe warunki

1. Realizacja zamówienia uwarunkowana uzyskaniem informacji o dofinansowaniu przedmiotowej inwestycji z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (konkurs RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20).
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami odbywać się będzie drogą elektroniczną przez adres arek@totemgroup.pl.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny,
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,
c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację Zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie projektu obejmującego instalację fotowoltaiczną, o którym mowa w niniejszym zapytaniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się:
1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Wykaz wykonanych robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Referencje do wglądu.
4) Kopię umowy ubezpieczeniowej.
5) Wymagane certyfikaty na zgodność z normą i karty katalogowe.
6) Referencje dotyczące wykonanych instalacji.
Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób dokonywania oceny:
1) Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
PC = (CN/CR) x100 x 80%, gdzie:
PC – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
CR – cena z rozpatrywanej oferty
80 – waga kryterium
Cena musi być wyrażona w PLN (w złotych). Cena obejmuje wszelkie wydatki jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, terminowej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności: wszystkie wydatki związane z wybudowaniem prac obliczeniowych, instalacji, nabyciem urządzeń, montażem i uruchomieniem tj. w szczególności urządzenia, materiały, narzędzia, koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia; Niedoszacowanie ceny (tj. nie uwzględnienie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia) przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego zawartego w umowie.
2) Punkty w ramach kryterium: „czas reakcji serwisowej” będą przyznawane wg wskazanego czasu reakcji serwisowej:
Poniżej i do 8 h – 5 pkt
Powyżej 8 h do 12 h – 4 pkt
Powyżej 12 h do 24 h – 3 pkt
Powyżej 24 h do 48 h – 1 pkt
Powyżej 48 h – 0 pkt
3) Punkty w ramach kryterium: „gwarancja producenta inwerterów” będą przyznawane wg następującej punktacji:
Powyżej 5 lat do i równe 6 lat – 2 pkt
powyżej 6 lat do i równe 10 lat – 3 pkt
Powyżej 10 lat – 5 pkt
4) Punkty w ramach kryterium: „gwarancja producenta paneli” będą przyznawane wg następującej punktacji:
Powyżej 10 lat do i równe 12 lat – 6 pkt
Powyżej 12 lat– 10 pkt

Składane oferty mogą uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną podmioty, które należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
2) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
3) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

TOTEM Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Sp. Jawna

Adres

Południowa 27D

71-001 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

506 01 11 31

NIP

8522321196

Numer naboru

RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20

Inne źródła finansowania

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.
Liczba wyświetleń: 443