Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 1/2020 na wykonanie usługi opracowania innowacyjnego leku.

Data publikacji: 05.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2020

Numer ogłoszenia

30775

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24.05.2020 do godz. 16 na adres biura Zamawiającego ul. Jana III Sobieskiego 9, 62-510 Konin lub do Zakładu na adres ul.Klasztorna 24, 62-563 Licheń Stary. Oferty można składać również w wersji elektronicznej na adresy e-mail: biuro@lichen-stary.pl, biolichlichen@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@lichen-stary.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pawlak Jerzy

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 879 870

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie innowacyjnego leku do zastosowania w zakażeniu Borrelia burgdorferi z wykorzystaniem systemu indukowanej degradacji PROTAC.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: koniński Miejscowość: ul. Klasztorna 24, 62-563 Licheń Stary

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W zapytaniu ofertowym zamawiający poszukuje wykonawcy dla opracowania innowacyjnego leku wykorzystującego system PROTAC w celu likwidacji z organizmu ludzkiego zakażenia krętkami Borrelia. Produkt wzorniczy w następnym etapie, po przeprowadzeniu badań klinicznych ma zapewnić dostępność innowacyjnego leku na rynki krajowe i zagraniczne. Ponadto zapewniając szeroki dostęp leku na boreliozę stworzy możliwość leczenia ludzi borykających się z powszechnie występującym i coraz większym co rocznym zagrożeniem boreliozy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowej formulacji leku przeciwko boreliozie z Lyme wykorzystując system PROTAC. Borelioza spowodowana patogennym krętkiem Borrelia burgdorferi jest wyniszczającą chorobą wieloukładową, która może przewlekle dotykać pacjentów przez dziesięciolecia. W zależności od stadium choroby, zakażenie krętkami może ograniczyć się do skóry, ogólnego zmęczenia, zaburzenia słuchu i wzroku lub powodować dużo poważniejsze skutki, tj.: przewlekłe zapalenie stawów, neuroborelioza, zapalenie serca, które są efektem rozprzestrzenienia się bakterii krętkowych w organizmie i zajęciem narządów wewnętrznych. Biorąc pod uwagę pozakomórkowy styl życia tego patogenu, zewnętrzna powierzchnia tego organizmu stanowi interfejs między B.burdorferi, a jego kleszczem i gospodarzem ssaczym podczas infekcji. Trzymając się powyższej tezy, zamawiający podjął wielokierunkowe, w dużym zakresie czasowym, analizy prac instytutów naukowych na świecie w kontekście indukowanej degradacji białek Borrelia przy użyciu innowacyjnej cząsteczki PROTAC, pod kątem oceny i wyciągnięcia wniosków które z nich można po części przenieść do podjęcia własnych prób opracowania innowacyjnego produktu w postaci leku na boreliozę.
Zamawiający przedstawia wykonawcy opracowanie innowacyjnego produktu wzorniczego w postaci leku na boreliozę z zastosowaniem systemu PROTAC z uwzględnieniem poniższych etapów prac:
1. Opracowanie planu badawczo-rozwojowego leku z wykorzystaniem technologii PROTAC i z określeniem celów molekularnych białek powierzchniowych Borrelia burgdorferii.
2. Screening wirtualny, dokowanie białek będących potencjalnymi kandydatami ligandu docelowego dla białek powierzchni zewnętrznej Borrelia.
3. Konstrukcja ligandu dla docelowego białka poprzez wybór i syntezę rekombinowanych białek powierzchniowych Borrelia obejmujące fragmenty sekwencji aminokwasowych odpowiadające kieszeni wiążącej wytypowanych białek.
4. Skrining ligandów pod kątem ligazy E3.
5. Projektowanie i optymalizacja linkera.
6. Synteza chemiczna elementów składowych PROTAC. Projektowanie kilku wariantów w celu wyodrębnienia najefektywniejszej kompozycji dla osiągnięcia zakładanego celu.
7. Proces badawczy skonstruowanych cząsteczek PROTAC. W badaniu należy uwzględnić metodę: LC-MS, analizę fluorescencyjną postaci leku, analizę biologiczną wiązania ligandów, immunoblotting, badania eksperymentalne z wykorzystaniem hodowli komórkowych.
8. Wybór wariantów wyróżniających się najwyższą efektywnością oraz spełniających założenia postawione w budowie leku na bazie PROTAC dla zwalczania bakterii krętkowych Borrelia, na podstawie raportów z przeprowadzonych analiz z pkt 6.
9. Badania preformulacyjne:
• Szczegółowa ocena substancji aktywnej (API) odpowiedniej do projektowanej formulacji (rozpuszczalność w wodzie, szybkość uwalniania)
• Właściwy dobór substancji pomocniczych (stopień wchłaniania, toksyczność, trwałość leku)
• Właściwy dobór odpowiedniej postaci leku, spośród: formy doustnej, wstrzyknięcia lub wlewu dożylnego.
10. Kontrola efektywności skonstruowanych cząsteczek PROTAC:
• Badania przedkliniczne in vivo, in vitro

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 24.05.2020
Termin wyboru ofert: 27.05.2020
Publikacja protokołu z wyboru ofert: 28.05.2020
Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy od terminu zwarcia umowy

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Osoby aplikujące na ogłoszenie powinny wykazywać znajomość wiedzy z zakresu: mikrobiologii, biologii molekularnej, farmacji stosowanej, biotechnologii, chemii, biologii, innych pokrewnych nauk medycznych. Ponadto posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych oraz w projektowaniu i analizie badawczej in vitro/in vivo leków.

Potencjał techniczny

Wykazanie sprzętu laboratoryjnego niezbędnego dla wykonania usługi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby posiadające wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk: medycznych, farmacji, biotechnologii z umiejętnościami prowadzenia badań laboratoryjnych in vitro i in vivo. Osoby mające doświadczenie w projektowaniu i analizie badawczej leków.

Dodatkowe warunki

1 - Wskazanie dorobku naukowego, imiennego w zakresie doświadczeń opracowywania leku.
2 - W ofercie proszę uwzględnić by całość usługi przedstawić w rozbiciu na trzy etapy z równoczesnym przypisaniem poszczególnych kosztów usługi.

Warunki zmiany umowy

1. Zobowiązanie Wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentów z Zamawiającym.
2. Umowa będzie również zawierać obligatoryjne postanowienia dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
3. Umowa będzie zawierać tajemnicę poufności. Niezachowanie poufności będzie objęte karą w wysokości 100 000 zł, nawet w przypadku odrzucenia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena oferty netto (C): waga 60%
Sposób przyznawania punktów: najniższa cena netto/cena ocenianej oferty x 100 pkt
2. Doświadczenie (D): waga 25%
Sposób przyznawania punktów: brak doświadczenia - 0 pkt, posiadanie doświadczenia - 100 pkt
3. Zapewnienie wykonania zadania w terminie (T): waga 15%
Sposób przyznawania punktów: najkrótszy termin realizacji zamówienia/termin realizacji ocenianej oferty x 100 pkt

Maksymalna liczba możliwych punktów do uzyskania to: 100 pkt.

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium oceny i dodane do siebie P=Cx60%+Dx25%+Tx15%

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Biolich Pawlak Jerzy

Adres

Jana III Sobieskiego, 9

62-510 Konin

wielkopolskie , koniński

Numer telefonu

601 879 870

NIP

6651398739

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 124