Strona główna
Logo unii europejskiej

SOCG Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 17.04.2020

Data publikacji: 17.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-05-2020

Numer ogłoszenia

30338

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego wskazany w punkcie A, w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: “Oferta – Sport Optical Capture Guide”.

Oferty należy składać w siedzibie firmy. Godziny pracy firmy: 10:00 – 16:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin składania ofert: do dn. 19.05.2020 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywan

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz.gasiorowski@neutrica.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lukasz Gasiorowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502213288

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dotyczącego projektu “Sport Optical Capture Guide - Dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzornictwa” w ramach wniosku o dofinansowanie POIR.02.03.05-10-0055/19 jest wykonanie następujących Zadań:

Zadanie 2
Synteza i analiza (Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego)
Zadanie 3.1
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - Iteracja I (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
Zadanie 3.2
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - Iteracja II (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
Zadanie 3.3
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - Iteracja III (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
Zadanie 4
Stworzenie projektu wzornictwa (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia dotyczącego projektu “Sport Optical Capture Guide - Dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzornictwa” jest wykonanie następujących Zadań:

Zadanie 2
Synteza i analiza (Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego)
Zadanie 3.1
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - Iteracja I (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
Zadanie 3.2
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - Iteracja II (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
Zadanie 3.3
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - Iteracja III (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
Zadanie 4
Stworzenie projektu wzornictwa (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)

Kod CPV

79415200-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79930000-2 Specjalne usługi projektowe
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem
79212000-3 Usługa audytu

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminach zgodnych z Załącznikiem nr 2 do Zapytania. Termin wykonania ostatniej usługi – maksymalnie do 31.10.2021 r.

Zadanie 2
Synteza i analiza (Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego)
TERMIN: do 31.10.2020

Zadanie 3.1
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - Iteracja I (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
TERMIN: do 31.12.2020

Zadanie 3.2
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - Iteracja II (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
TERMIN: do 28.02.2021

Zadanie 3.3
Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - Iteracja III (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
TERMIN: do 30.04.2021

Zadanie 4
Stworzenie projektu wzornictwa (Opracowanie projektów lub prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu)
TERMIN: do 31.10.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej wskazanymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
Konsultant/ekspert ds. strategii – liczba osób: min. 1, osoba odpowiedzialna za udział w realizacji zamówienia, która:
Realizowała minimum 2 projekty z zakresu tworzenia strategii
Konsultant/ekspert ds. Design Thinking - liczba osób: min. 1, osoba odpowiedzialna za udział w realizacji zamówienia, która:
Realizowała minimum 2 projekty z zakresu przeprowadzanie procesu Design Thinking
Designer / Projektant - liczba osób: min. 1, osoba odpowiedzialna za udział w realizacji zamówienia, która:
Realizowała minimum 2 projekty z zakresu Designu bądź Projektu Wzornictwa
Front End Developer - liczba osób: min. 1, osoba odpowiedzialna za udział w realizacji zamówienia, która:
Realizowała minimum 2 projekty z zakresu Front End Development

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Warunki dodatkowe określone zostały w części F Zapytania ofertowego, w szczególności dotyczą one:
* Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.: katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.), zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkujące niemożliwością dotrzymania terminu.
Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.
Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w formie oryginału:
a)Formularz Ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1,
b)Wykaz osób sporządzony zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 3,
c)Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski, winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
d)Dowód wpłaty wadium/Wadium w oryginale.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM NR 1 – KRYTERIUM CENOWE – 90% (maksymlanie 90,00 pkt.)
• waga kryterium: 90%,
• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 90,00 pkt.;
• punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 x 90%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.

KRYTERIUM NR 2 – KRYTERIUM DODATKOWE PUNKTOWE – 10% (0,00 bądź 10,00 pkt.)
Kryterium opcjonalne, może, ale nie musi zostać zaoferowane przez Wykonawcę.
W celu spełnianie kryterium Wnioskodawca zadeklaruje, iż w trakcie realizacji całego projektu zostanie zatrudniony przez Wykonawcę: Koordynator ds. równości szans i niedyskryminacji posiadający doświadczenie i umiejętności w tym zakresie. Osoba ta będzie odpowiedzialna za przestrzeganie zasad równości szans kobiet i mężczyzn po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji wszelkich prac dotyczących projektu.

Wykluczenia

27.Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a)Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b)Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c)Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d)Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e)Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f)wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
28.Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone.
29.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści oferty.
30.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
31.Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem Projektu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1 ustawy o utworzeniu PARP, a wykonawcą, polegające na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
c)pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

NEUTRICA SP. Z O.O.

Adres

ul. Sienkiewicza 85/87/piętro XI lok. 8

90-057 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

502213288

NIP

7262650949

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TKALNIA PROJEKTOW TOMASZ NOWACKI
ul. Zamkowa 48B, lok.18, 95-200 Pabianice
NIP: 731-186-18-48
CENA: 324.000,00 złotych netto / 398.520,00 złotych brutto
Data wpłynięcia: 15.05.2020
Liczba wyświetleń: 300