Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie nr 1 dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz wraz z przeniesieniem pełnych praw autorskich oraz kodów źródłowych w celu wdrożenia nowej metody tworzenia i świadczenia usług

Data publikacji: 22.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2020

Numer ogłoszenia

30315

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 24 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że załączyliśmy edytowalne wersje dokumentów: załącznik nr 1 oferta cenowa, załącznik nr 2 oświadczenie oferenta oraz załącznik nr 4 oświadczenie o zachowaniu poufności.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona i podpisana na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1) wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem Oferenta (Załącznik nr 2).
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2020 r.
4. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera pod adresem: ul. Lwowska 6/5, 20-128 Lublin lub też drogą elektroniczną na adres e-mail: marta.scheibe@igologic.pl.
Godziny otwarcia placówki: pon. – pt. w godzinach 8.00-16.00.
5. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu na ww. adres lub wskazany e-mail.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marta.scheibe@igologic.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Scheibe

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 881 202 804

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych wraz z przeniesieniem pełnych praw autorskich oraz kodów źródłowych w postaci innowacyjnego systemu IgoKYC Biometria w celu wdrożenia wyników prac B+R i wykorzystaniu w działalności przedsiębiorstwa nowej metody tworzenia i świadczenia usług wytworzonych zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 3 Specyfikacja techniczna systemu oraz w Załączniku nr 6 Raport z wyników prac B+R.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych wraz z przeniesieniem pełnych praw autorskich oraz kodów źródłowych w celu wdrożenia innowacji procesowej polegającej na wykorzystaniu w działalności przedsiębiorstwa nowej metody tworzenia i świadczenia usług.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie składające się z poniższych modułów:
1. Moduł aplikacji klientów.
2. Moduł przechwytywania streamingu wideo.
3. Moduł analizy video i komunikacji.
4. Moduł definicji formatów dokumentów.
5. Moduł interakcji z zakresie dokumentów.
6. Moduł sieci blockchain.
7. Moduł definicji scenariuszy weryfikacji użytkowników.
8. Moduł kontroli OVE (elementów zmiennych optycznie).
9. Moduł weryfikacji żywotności twarzy.
10. Moduł centralnej analizy danych, dokumentów i biometrii.
11. Moduł bezpieczeństwa dostępu.
12. Moduł komunikacji API.
13. Moduł uprawnień i zarządzania.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wyniki prac B+R znajdują się w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Ze względu na to, że informacje zawarte w załączniku nr 3 i 6 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz.U. z 2018 r. poz. 419 t.j. ze zm.), oferent, który chce złożyć ofertę w ramach niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wcześniejszego podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) i dostarczenia oryginału tego oświadczenia na adres Zamawiającego: ul. Lwowska 6/5, 20-128 Lublin. Po otrzymaniu podpisanego oświadczenia, Zamawiający niezwłocznie prześle Załącznik nr 3 i 6 drogą elektroniczną na podany przez oferenta adres e-mail.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.06.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien przedstawić referencje, z realizacji co najmniej jednego projektu informatycznego dla przedsiębiorstw o wartości powyżej 400 tys. zł netto, wystawione nie później niż 3 lata przed dniem złożenia ofert. Wykonawca zobligowany jest do załączenia kopii referencji, protokołu lub faktury potwierdzających realizację oraz wypełnienia wykazu zrealizowanych projektów w formularzu nr 1 „Oferta cenowa”.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości,
b) w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia,
c) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian terminu dostawy na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach.
4. Wszelkie ewentualne zmiany w umowie będą zgłaszane zgodnie z Procedurą obsługi zmian umowy, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się poniższymi kryteriami:
a) Najniższa cena brutto – 90%:
W kryterium „Cena” (C) najwyższą liczbę punktów (90,00 punktów) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (najniższa oferowana cena brutto x 90): cena oferty ocenianej.
b) Najdłuższy termin płatności – 10%:
W kryterium „Termin płatności” (T) oferta może uzyskać maksymalnie 10,00 punktów.
Najwyższą liczbę punktów tj. 10,00 otrzyma oferta/y zawierająca/ce najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej zgodnie z poniższym opisem.
Termin płatności do 7 dni: 1,00 punkt.
Termin płatności od 8 do 15 dni: 5,00 punktów.
Termin płatności powyżej 15 dni: 10,00 punktów.
2. Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta uzyska największą ilość punktów liczona według wzoru:
K = C + T, gdzie
K – łączna liczba punktów za ocenianą ofertę,
C – liczba punktów za cenę brutto,
T – liczba punktów za termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury podany w dniach.
Ogólna ilość uzyskanych punktów (K) nie może przekroczyć 100,00 punktów.
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowe,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

IGOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

ul. Lwowska 6/5

20-128 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

+ 48 881 202 804

Fax

-

NIP

9462659376

Numer naboru

RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19
Liczba wyświetleń: 159