Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup linii produkcyjnej do produkcji siatek niezorientowanych

Data publikacji: 22.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2020

Numer ogłoszenia

30057

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 5.05.2020 r. Zamawiający dokonał korekty oczywistych omyłek pisarskich, dotyczących m.in. opisu przedmiotu zamówienia.

Zmiany te nie miały wpływu na zakres rzeczowy zamówienia, kryteria oceny ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający dopuszcza następujące sposoby składania ofert:
• drogą mailową na adres: r.ciezkowska-oldak@novmax.pl, lub
• osobiście w siedzibie firmy: Novmax Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sosnowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub
• drogą pocztową na adres: Novmax Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sosnowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Przez skuteczne złożenie oferty rozumie się:
• złożenie oferty zostało dokonane tylko w jednym z ww. sposobów,
• złożenie oferty nastąpiło we wskazanym terminie, przy czym za termin złożenia oferty rozumie się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie termin jej nadania,
• złożona oferta wraz z załącznikami została przygotowana przez Oferenta w języku polskim na załączonych w przedmiotowym ogłoszeniu formularzach oferty i formularzach załączników, podpisanych przez osobę (osoby) upoważnioną (-e) do reprezentacji Oferenta, zgodnie z zasadami tej reprezentacji,
• jeżeli oferta jest składana drogą mailową - złożenie oferty wraz z załącznikami na adres wskazany poniżej, tj. r.ciezkowska-oldak@novmax.pl. Przez ofertę złożoną drogą mailową rozumie się przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej skany dokumentów (oferty i załączników) podpisanych przez osobę (osoby) upoważnioną (-e) do reprezentacji Oferenta, zgodnie z zasadami tej reprezentacji,
• jeżeli oferta jest składana osobiście lub drogą pocztową - złożenie lub przesłanie oferty tylko i wyłącznie na adres siedziby Zamawiającego - Novmax Sp. z o.o. Sp. K., ul. Sosnowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Oferty niespełniające choćby jednego z w/w wymogów zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały procedurze oceny w ramach przedmiotowego postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.ciezkowska-oldak@novmax.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Ciężkowska - Ołdak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508 064 058

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i uruchomienie linii technologicznej, umożliwiającej produkcję siatek nieorientowanych przez Zamawiającego.

W skład linii wchodzą:

- wytłaczarka,
- podwójna nawijarka,
- szafa elektryczna,
- panel operatorski.

Zakup przedmiotowej linii jest niezbędny do wdrożęnia wyników prac badawczo - rozwojowych Zamawiajacego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: miński Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i uruchomienie linii technologicznej, umożliwiającej produkcję siatek nieorientowanych przez Zamawiającego.

Zamawiana linia produkcyjna będzie stanowić niezbędny element dla wdrożenia nowego produktu w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w działaniu 3.3 "Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, nr naboru wniosków: RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i uruchomienie linii technologicznej, umożliwiającej produkcję siatek nieorientowanych przez Zamawiającego.

W skład linii wchodzić powinny następujące elementy, zgodnie z paramterami - zakresami wskazanymi poniżej:

wytłaczarka:

• Plastyfikator: śred. 45 mm, 4 strefy grzewcze i chłodzenie wentylatorami, L/D 28,
• Zmieniacz sit,
• Napęd głowicy ze stali w komplecie z przekładnią, przeniesieniem napędu i silnikiem ac 7,6 kW (do obrotu głowicy),
• Głowica do wytłaczania z przeciwsobnym obrotem, w całości wykonana ze specjalnej stali o niskiej deformacji, przeznaczona do produkcji nieorientowanych siatek o średnicy od 50 do 160 mm,,
• Wkład formujący
• Kalibrator pod głowicą,
• Zbiornik chłodzący w całości wykonany ze stali nierdzewnej i wyposażona w automatyczny system podnoszenia. System regulacji poziomu wody,
• Przyłącze do chillera/układu chłodzenia (CHILLER PREDISPOSITION),
• Odciąg złożony z dwóch wałków, otwierane i zamykane pneumatycznie. Napęd motoreduktorem a.c. 0,75 kW,
• Orientacja wzdłużna zbudowana z dwóch bloków złożonych z 3 wałków z czego jeden jest dociskowym,
• wykonanie ze stali nierdzewnej,
• pneumatyczne otwieranie i zamykanie wałków,
• napęd wałków przez dwa zespoły motoredukcyjne, sterowanie przemiennikiem częstotliwości,
• urządzenie do odsysania wody z siatki,
• zbiornik na gorącą wodę wykonany ze stali nierdzewnej z elektronicznym sterowaniem poziomu wody,
• woda ogrzewana grzałkami elektrycznymi kontrolowanymi przez termoregulatory,
• rotacyjny system osuszania.

podwójna nawijarka:

• dostosowana do nawijania siatki na rolki o szerokości do 500mm,
• elektroniczny licznik nawiniętej siatki z wyświetlaczem, dźwiękowy sygnał zakończenia nawijania,
• akumulator/kompensator z regulacją naprężenia siatki.

szafa elektryczna:

• zamknięta szafa z wymuszonym przepływem filtrowanego powietrza, zawierająca komponenty zabezpieczenia prądowe i pozostałe komponenty elektryczne i elektroniczne,
• sterowniki PLC i pozostałe komponenty w technologii typu Siemens Profi-net lub innej - równoważnej.

panel operatorski:
• 10” dotykowy panel operatorski z wizualizacją linii.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wybrany Oferent będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 30.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W ramach przedmiotowego postępowania, mogą brać w nim udział podmioty, które spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W ramach przedmiotowego postępowania, mogą brać w nim udział podmioty, które spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia.

Potencjał techniczny

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W ramach przedmiotowego postępowania, mogą brać w nim udział podmioty, które spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W ramach przedmiotowego postępowania, mogą brać w nim udział podmioty, które spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W ramach przedmiotowego postępowania, mogą brać w nim udział podmioty, które spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
a) nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
b) wystąpią okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, dotyczące tzw. siły wyższej, działania sił przyrody, działań lub zaniechań organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych dotyczących realizowanego zamówienia,
c) nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
d) nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
e) nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
f) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
g) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Lista dokum

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent jest zobligowana do złożenia Oferty na załączonym formularzu (załacznik nr 1) oraz oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny składanych ofert są:

Łączna cena za przedmiot zamówienia: 80%,
Szybkość serwisu: 20% (przy czym Oferent jest zobowiązany do zachowania maksymalnych terminów wskazanych w sekcji "Dodatkowe warunki").

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = (Cn / Cof.b. x 80%,) + (SerMin/SerOf x 20%)
gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof.b. – cena oferty badanej
SerMin - najszybszy termin realizacji serwisu linii technologicznej (w dniach),
SerOf - termin realizacji serwisu lini technologicznej (w dniach) przedstawiany przez oferenta.

100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

Zamawiający oświadcza, iż w przypadku wpłynięcia oferty z ceną wyrażoną w walucie innej niż PLN, do przeprowadzenia oceny tej oferty zostanie przyjęty średni kurs NBP tej waluty na dzień będącym ostatnim dniem składania ofert w ramach przedmiotowego postępowania, tj. 23 maja 2020 r.


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów .

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Wykluczenia

Podmiotami wykluczonymi z możliwości składania ofert w przedmiotowym zamówieniu, są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Oferentów jest zobligowany do przedstawienia razem z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Novmax Sp. z o.o. Sp. K.

Adres

ul. Sosnowa 8

05-300 Mińsk Mazowiecki

mazowieckie , miński

Numer telefonu

+48 25 759 36 26

Fax

+48 25 759 36 26 (23)

NIP

8222365752

Numer naboru

RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 193