Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie części badań przemysłowych w ramach projektu planowanego do dofinansowania w konkursie „Szybka ścieżka”

Data publikacji: 25.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

29383

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 9.04.2020 r., do godziny 10:00:
- elektronicznie wypełniając formularz na stronie http://scoptonic.com/formularz.html
- w przypadku posiadania adresu email firmy, akceptowane będą oferty przesłane na adres email (możliwe jest wysłanie zapytania o adres mailowy przez formularz podany powyżej)
- w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego pod adresem (osobiście lub drogą pocztową): Scoptonic Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 19, 87-100 Toruń

W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, dokumenty muszą być sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia uznaje się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego.

Na ofertę składają się wszystkie dokumenty określone jako wymagane (sekcja: Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy).

Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe składanie ofert częściowych.

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po terminie składania ofert określonym powyżej i zostanie upublicznione w Bazie konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Szlag

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 56 648 98 40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wykonania części badań przemysłowych w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego urządzenia umożliwiającego masową i równoległą detekcję wirusów” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1.
Ze względu na poufność, warunkiem koniecznym do otrzymania dostępu do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest podpisanie klauzuli poufności NDA. W przypadku zainteresowania przedmiotem zamówienia, prosimy o kontakt (sposoby podane w punkcie „Miejsce i sposób składania ofert”) w celu uzyskania do podpisu wzoru umowy NDA z wykonawcami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie w celu realizacji zadań zaplanowanych w projekcie „Opracowanie innowacyjnego urządzenia umożliwiającego masową i równoległą detekcję wirusów” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1.

Przedmiot zamówienia

Ze względu na poufność, warunkiem koniecznym do otrzymania dostępu do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest podpisanie klauzuli poufności NDA. W przypadku zainteresowania przedmiotem zamówienia, prosimy o kontakt (sposoby podane w punkcie „Miejsce i sposób składania ofert”) w celu uzyskania do podpisu wzoru umowy NDA z wykonawcami. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w nanomechanice biopolimerów.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnego urządzenia umożliwiającego masową i równoległą detekcję wirusów” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie powinno zostać zrealizowane na podstawie warunków zapisanych w umowie warunkowej (wchodzącej w życie po otrzymaniu dofinansowania) i uzgodnionych pomiędzy stronami. Termin wykonania nie powinien być dłuższy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem warunków zmiany umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności określonej zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Kierownik zespołu badawczego posiada co najmniej 10 publikacji z ujednoliconego wykazu czasopism naukowych MNiSW część A (wykaz dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/) dotyczących nanomechaniki biopolimerów.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia (tj. w zakresie nanomechaniki biopolimerów).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.

Dodatkowe warunki

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą oferty spełniające poniższe warunki:
1. Przedmiot oferty będzie odpowiadać przedmiotowi określonemu w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Oferent wypełni i załączy wszystkie podane załączniki.
3. Oferent może przesłać ofertę wg własnego wzoru z zastrzeżeniem, że musi ona być zgodna z zamówieniem, tj. musi zawierać wszystkie wymienione przedmioty zamówienia, jednostkową kwotę netto oraz łączny koszt zamówienia.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferentów dokumentów i oświadczeń.
5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w zamówieniu, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dodatkowe postanowienia:
1. Oferenci przygotowują i składają oferty na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze.
2. Oferty ani załączniki do ofert nie podlegają zwrotowi.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy ani do rozpoczęcia negocjacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania.
6. Termin związania ofertą - Oferenci będą związani z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu ważności oferty, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o wydłużenie terminu związania ofertą.

Warunki zmiany umowy

W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawia się w trakcie realizacji zadania, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zadania podstawowego Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy. W wyżej wymienionym przypadku możliwe jest proporcjonalne wydłużenie czasu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wymagane oświadczenie 1
2. Wymagane oświadczenie 2
3. Oferta sporządzona zgodnie z wymaganiami

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:

Kryterium Cena oferty [w zł] – waga 100%, będzie oceniana na zasadzie minimalizacji
Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt

Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena netto w ocenianej ofercie
CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów (LC).

W przypadku gdy w wyniku oceny ofert, dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Oferent może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych).
2. Cena wskazana w ofercie powinna być podana w polskich złotych, cyframi i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem w górę.
3. Określona w ofercie cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Koszty wysyłki mogą być wyszczególnione jako dodatkowa pozycja, która będzie wliczona do ceny całkowitej złożonej oferty.
4. Oferenci składający oferty na więcej niż jedną pozycję zamówienia, zobowiązani są do podania oddzielnie ceny na każdą pozycję zamówienia. Przy składaniu oferty na więcej niż jedną pozycję zamówienia i podaniu jedynie ceny zbiorczej bez wyróżnienia poszczególnych pozycji, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
5. Cena ofertowa będzie stała w czasie objętym umową.

Procedura wyboru oferty:
1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów i danych.
3. Przedstawienie w ofercie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik niniejszego postępowania ofertowego skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnych negocjacji ceny z oferentami, którzy wyrażą zgodę na wzięcie w nich udziału.
5. Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zawrze umowę warunkową z Zamawiającym na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego do 14 dni od daty wyboru oferty.
6. Brak uzgodnienia szczegółowych warunków umowy pomiędzy stronami skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty lub niedokonania wyboru z zastrzeżeniami jak w pkt. 7.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed terminem składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę względem Zamawiającego nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Wykonawców, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
3. Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Osoby prawne oraz Spółki, których wspólnika lub urzędującego członka władz zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Scoptonic Sp. z o.o.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie wskazanych powyżej kryteriów dostępu podlega ocenie na podstawie deklaracji oferenta złożonej na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Scoptonic Sp. z o.o.

Adres

Wrzosowa 19

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

+48 56 648 98 40

NIP

9562312287

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-001/20

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres wykonawcy: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
Data wpłynięcia oferty: 9.04.2020, g. 9:15
Cena netto: 98 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 133