Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 14/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyjnych maszyn i rozwiązań procesów recyklingu w Zakładzie Produkcyjnym firmy Pronar w Siemiatyczach”

Data publikacji: 10.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2020

Numer ogłoszenia

29240

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.gryniewska@pronar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gryniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519 625 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Krążniki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie w celu zakupu komponentów potrzebnych do realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

1) Krążnik gładki FI-89/FI-20(M20)x890 wg załącznika nr 1 – 10 sztuk
2) Krążnik gładki FI-63,5/FI-20x380 wg załącznika nr 2 – 22 sztuki
3) Krążnik gładki FI-63,5/FI-20(M20)x890 wg załącznika nr 3 – 4 sztuki
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego dołączonych.

Kod CPV

42419800-4

Nazwa kodu CPV

Części przenośników

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany przez Zamawiającego termin dostawy to nie później niż 10.06.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

Oferta powinna zawierać:
• cenę jednostkową netto,
• warunki płatności,
• termin dostawy,
Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
 Oferty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej
z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru:
waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)

100%=100 pkt. - maksymalny wynik jaki może osiągnąć oferta

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Adama Mickiewicza 101A

17-210 Narew

podlaskie , hajnowski

Numer telefonu

856827258

NIP

5430200939

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SAG Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 58A
40-432 Katowice
12.03.2020r.
Cena netto: 2 344,00zł
Liczba wyświetleń: 115