Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie usług marketingu internetowego w zakresie kampanii SEO, Google Ads, kampanii Facebook Ads oraz reklamy displayowej

Data publikacji: 02.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-03-2020

Numer ogłoszenia

29011

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
4. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. Ofertę które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Przystępując do zamówienia Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
8. Oferty mogą być składane elektronicznie drogą mailową na adres: marek.janczyszyn@dot.org.pl.
9. Oferty mogą być składne w formie papierowej w zamkniętej kopercie osobiście lub kurierem/pocztą w siedzibę Zamawiającego: ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2020/Łączą nas zamki i pałace.
10. Oferty należy składać do dnia 9 marca 2020 roku do godz. 10:00.
11. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
c) Dokumenty (brak określonego wzoru) potwierdzające doświadczenie w realizacji usług objętych zamówieniem.
d) Listę osób o których mowa w pkt. V ppkt 1 Zapytania ofertowego.
12. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana drogą mailową na adres mailowy Oferentów oraz zostanie upubliczniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
13. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marek.janczyszyn@dot.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Janczyszyn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605250777

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Pozycjonowanie serwisu www: Przeprowadzenie optymalizacji serwisu www pod kątem SEO/SEM, przygotowanie strategii pozycjonowania, analizę konkurencji i fraz kluczowych, pozycjonowanie witryny - linkowanie strony głównej i podstron w strategii pozycjonowania Long Tail, budowę zaplecza wspomagającego pozycjonowanie, optymalizację całościową, monitoring wyników pozycjonowania i dostęp do wyników poprzez platformę online (Google Search Console). Kampania Google AdWords: Aktywację kampanii, analizę fraz kluczowych pod kątem adekwatności i efektywności, przygotowanie treści linków sponsorowanych, instalację, monitorowanie i raportowanie konwersji (śledzenie działań Klienta na stronie), stały monitoring kampanii, optymalizację kampanii przez cały okres trwania umowy, przygotowanie raportu miesięcznego, doradztwo, sugestie, nieograniczoną ilość zmian treści boksów i listy słów kluczowych, działania dążące do utrzymania boksów na najwyższych pozycjach przy jednoczesnym dbaniu o obniżenie kosztu za kliknięcie/CPC (cost per click).

2. Kampania Facebook Ads: Opracowanie strategii, analiza grupy docelowej, aktywację kampanii Facebook Ads, promocja tworzonego przez Zamawiającego contentu (treści, materiałów wideo, fotografii), analizę kierowania reklamy, stały monitoring kampanii, optymalizację kampanii przez cały okres trwania umowy, przygotowanie raportu końcowego, doradztwo, sugestie.

3. Reklama displayowa na wybranych portalach turystycznych: Zamieszczenie grafiki reklamowej w jednym z wybranych serwisów turystycznych. Wybór serwisu odbędzie się w porozumienie z Zamawiającym, kontakt z mediami, analizę efektywności reklamy, stały monitoring kampanii, przygotowanie raportu końcowego, doradztwo, sugestie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usług w internecie : kampania SEO, Google Ads, kampania Facebook Ads, reklama displayowa

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest (zadania):
1. Pozycjonowanie serwisu www: Przeprowadzenie optymalizacji serwisu www pod kątem SEO/SEM, przygotowanie strategii pozycjonowania, analizę konkurencji i fraz kluczowych, pozycjonowanie witryny - linkowanie strony głównej i podstron w strategii pozycjonowania Long Tail, budowę zaplecza wspomagającego pozycjonowanie, optymalizację całościową, monitoring wyników pozycjonowania i dostęp do wyników poprzez platformę online (Google Search Console). Kampania Google AdWords: Aktywację kampanii, analizę fraz kluczowych pod kątem adekwatności i efektywności, przygotowanie treści linków sponsorowanych, instalację, monitorowanie i raportowanie konwersji (śledzenie działań Klienta na stronie), stały monitoring kampanii, optymalizację kampanii przez cały okres trwania umowy, przygotowanie raportu miesięcznego, doradztwo, sugestie, nieograniczoną ilość zmian treści boksów i listy słów kluczowych, działania dążące do utrzymania boksów na najwyższych pozycjach przy jednoczesnym dbaniu o obniżenie kosztu za kliknięcie/CPC (cost per click).

2. Kampania Facebook Ads: Opracowanie strategii, analiza grupy docelowej, aktywację kampanii Facebook Ads, promocja tworzonego przez Zamawiającego contentu (treści, materiałów wideo, fotografii), analizę kierowania reklamy, stały monitoring kampanii, optymalizację kampanii przez cały okres trwania umowy, przygotowanie raportu końcowego, doradztwo, sugestie.

3. Reklama displayowa na wybranych portalach turystycznych: Zamieszczenie grafiki reklamowej w jednym z wybranych serwisów turystycznych. Wybór serwisu odbędzie się w porozumienie z Zamawiającym, kontakt z mediami, analizę efektywności reklamy, stały monitoring kampanii, przygotowanie raportu końcowego, doradztwo, sugestie.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy zamówienia: od 03.2020 r. do 05.2021 r. – 15 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.
Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów.
L.p Kryterium Ilość punktów
1 Łączna cena ofertowa brutto 100

K1=(cena najniższej oferty)/(oferowana cena) x100"% x 100"

K 1- oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;

* pod uwagę brana jest cena obsługi oraz przeprowadzenia kampanii.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Adres

Świdnicka 44

50-027 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717939722

NIP

8971616995

Numer naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LTB Sp. z o.o.
Ul. Drukarska 38, 53-312 Wrocław
Data wpłynięcia oferty : 04.03.2020
Cena: 8633,16 zł brutto/miesiąc
Liczba wyświetleń: 303