Strona główna
Logo unii europejskiej

„Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby wzmocnienia siły kryptograficznej i rozbudowy funkcjonalności programu Specfile.”

Data publikacji: 06.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2019

Numer ogłoszenia

26846

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta ( wypełniony załącznik niniejszego ogłoszenia) powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
Specfile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. ul. Jana Nagórskiego 3, 60-408 Poznań z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 1/POIR/NCBIR/2019”
lub drogą e-mail na adres:
zb.abramowicz@gmail.com z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 1/POIR/NCBIR/2019”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zb.abramowicz@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Abramowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606221113

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

„Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby wzmocnienia siły kryptograficznej i rozbudowy funkcjonalności programu Specfile.”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy projektu planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Opracowanie protokołów kryptograficznych i logiki ochrony dokumentów wykorzystujących algorytmy progowe na poziomie siły kryptograficznej 256 bitów w oparciu o nazwane krzywe eliptyczne, dla których długość klucza będzie wynosiła nie więcej niż 512 bitów,
2. Wytworzenie własnych bibliotek kryptograficznych o otwartym kodzie źródłowym wspierających rozproszoną infrastrukturę aplikacji serwerowych, zapewniających szyfrowanie symetryczne dużych danych, weryfikację ich integralności, a także generowanie odpowiedniej klasy danych losowych poprzez wykorzystanie generatorów pseudolosowych, których właściwości/cechy zostaną potwierdzone doświadczalnie poprzez wykonanie testów losowości. Wytworzenie biblioteki teletransmisyjnej wspierającej bibliotekę kryptograficzną której zadaniem będzie obsługa najbardziej popularnych protokołów komunikacji przez sieć Internet, takich jak np. TLS v 1.2, SMTP, jak i protokołów i procedur dedykowanych, w tym obsłudze rozproszonej sieci aplikacji serwerowych. Biblioteka teletransmisyjna ma także gwarantować możliwość integracji z dostawcami usług zewnętrznych, oferującymi takie usługi jak masowa wysyłka wiadomości e-mail, przechowywanie dużej ilości danych itp.
3. Implementacja zaprojektowanych bibliotek kryptograficznych w formule kodu otwarto źródłowego. Implementacja powinna być przeprowadzona w językach natywnych dla platform Windows, MacOs, Android, Linux, w pierwszej kolejności dla platformy Windows w języku C# ( lub innym uzgodnionym z Zamawiającym), a następnie w językach natywnych dla platform Android, MacOs, Linux (uzgodnionych z Zamawiającym). Zaimplementowana biblioteka powinna posiadać wykonane testy jednostkowe pozwalające na potwierdzenie poprawności jej działania.
4. Dokonanie analizy mechanizmów ochrony aplikacji i systemu plików dla systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz macOS. analiza powinna także zawierać wskazanie mechanizmów pozwalających na ochronę plików formatu PDF, MS Word i MS Excel. Mechanizmy powinny pozwolić na integrację wytworzonej w ramach projektu aplikacji z aplikacjami dokonującymi natywnego wsparcia wymienionych formatów plików. (Do wyjaśnienia, co ma być rezultatem i mierzalnym efektem)
5. Zaprojektowanie mechanizmów pozwalających na ochronę dokumentów przechowywanych w trybie offline. Mechanizmy powinny pozwalać na ochronę przechowywanych na dysku twardym komputera użytkownika dokumentów oraz pozwalać na zdalne odebranie do nich dostępu. Mechanizmy ochrony powinny zapewniając poziom siły kryptograficznej równy 256 bitów. (Do wyjaśnienia, co ma być rezultatem i mierzalnym efektem)
6. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa wytworzonej aplikacji, w szczególności wykonanie testów penetracyjnych, audytu kodu źródłowego oraz analizy kodu binarnego w poszukiwaniu wycieków informacji wrażliwych poza obszar chroniony aplikacji. Testy powinny określić stopień odporności aplikacji na modyfikację środowiska uruchomieniowego oraz teletransmisyjnego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
Przetarg zostanie rozstrzygnięty w terminie do 5 dni roboczych po jego zamknięciu. Po rozstrzygnięciu przetargu zamawiający poinformuję zwycięzcę drogą e-mail oraz poprzez publikację informacji na portalu: „Baza konkurencyjności”.
Termin związania ofertą – 50 dni.
Maksymalny termin realizacji: 22 miesiące.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Podwykonawca powinien zapewnić zatrudnienie do realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające:
- doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych lub
- doświadczenie w pracy badawczo rozwojowej w przedmiocie projektu ( kryptografia) udokumentowane uczestnictwem w projektach o tej tematyce lub
- publikacje naukowe bądź nagrody, patenty czy też wyróżnienia w przedmiocie projektu.
Oferent do Formularza Oferty zobowiązany jest dołączyć CV każdej ze wskazanych osób zawierające powyższe informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów źródłowych potwierdzających informacje zawarte w CV.
Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „ spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i ich weryfikacji przez Zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Podwykonawca powinien zapewnić zatrudnienie do realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające:
- doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych lub
- doświadczenie w pracy badawczo rozwojowej w przedmiocie projektu ( kryptografia) udokumentowane uczestnictwem w projektach o tej tematyce lub
- publikacje naukowe bądź nagrody, patenty czy też wyróżnienia w przedmiocie projektu.
Oferent do Formularza Oferty zobowiązany jest dołączyć CV każdej ze wskazanych osób zawierające powyższe informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów źródłowych potwierdzających informacje zawarte w CV.
Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „ spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i ich weryfikacji przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treść zapytania ofertowego, w szczególności kiedy:
a. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
b. W przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
c. Konieczne jest dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania;
d. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć;
e. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
2. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Oferenta do podpisania umowy obejmującej zakres zlecenia w treści zgodnej z minimalnymi wymogami kodeksu cywilnego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy ze strony NCBiR pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta oraz wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według kryterium ceny do 100 pkt.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:
KX=(Cmin/Cx)* 100 pkt
gdzie
Kx- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium I: cena netto za realizację całego zamówienia,
Cmin –najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia
Cx –cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym Przez powiązania rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Specfile Project Sp. z o. o.

Adres

Jana Nagórskiego 3

60-408 Poznań Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

606221113

NIP

7811950934

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.02-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WebzzMaster Anna Krzemieńska
Ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań
Data wpłynięcia 14.12.2019 r.
Cena netto 740000 PLN
Liczba wyświetleń: 391