Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usług specjalistycznych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12767 dla rodziny produktów w postaci innowacyjnych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kujawsko - Pomorskiej Agencji Innowacji - Fundusz Badań i Wdrożeń/ implementation of specialist services consisting in the preparation and conduct of 4 crash tests necessary to obtain a certificate of compliance with the PN-EN 12767 standard for a family of products in the form of innovative support structures for hanging road and information boards in connection with the implementation of the project entitled Implementation of innovative secure support structures for hanging road and information boards co-financed by the European Union under Priority Axis 1. Strengthening Innovation and Competitiveness of the Region's Economy, Actions 1.2. Promoting Enterprise Investments in Research and Innovation, Sub-measure 1.2.1 Supporting Research and Development Processes of the Regional Operational Program Kuyavian-Pomeranian Voivodeship through the Kuyavian-Pomeranian Innovation Agency - Research and Implementation Fund

Data publikacji: 22.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2019

Numer ogłoszenia

26375

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a. Za pośrednictwem poczty lub kuriera,
b. Osobiście
na adres: Tioman Sp. z o.o. Sp.K., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice.
c. Drogą elektroniczną – skan oferty – na adres email: gk@tioman.pl
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 3.2019.KPAI. Nie otwierać przed 2 grudnia 2019r. godz. 10:30” lub drogą elektroniczną, mailem, z tytułem „Oferta do zapytania ofertowego nr 3.2019.KPAI. Nie otwierać przed 2 grudnia 2019r. godz. 10:30”, plik należy zaszyfrować hasłem, a hasło podać w treści wiadomości.
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 10:00
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego lub na wskazany adres email. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

1. The offer should be delivered in writing in one of the following ways:
a. Via mail or courier,
b. personally
to the address: Tioman Sp. z o.o. Sp.K., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice, Poland.
c. By email - a scan of the offer - to the email address: gk@tioman.pl

2. The offer should be sent or submitted in a sealed envelope bearing the Contractor's seal, the Employer's address and the note "Offer to the request for proposal No. 3.2019.KPAI. Do not open before December 2, 2019. h. 10:30 "or by e-mail, with the title " Offer to request for quotation No. 3.2019.KPAI. Do not open before December 2, 2019. h. 10:30 ", the file should be encrypted with a password and the password should be provided in the message.
3. The offer must be submitted within a deadline of 2 December 2019 by 10:00
4. The date of submission of the offer is decided by the date and time of receipt of the offer to the secretary's office of the Employer or to the email address provided. The postmark date does not determine the submission of the offer.
5. Offers will be opened on December 2, 2019 at 10:30 at the headquarters of the Employer.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gk@tioman.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Kończalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48601686714

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja usług specjalistycznych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12767 dla rodziny produktów w postaci innowacyjnych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych. Zamówienie dokonywane jest w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji – Fundusz Badań i Wdrożeń.

Object of the contract
The implementation of specialist services consisting in the preparation and conduct of 4 crash tests necessary to obtain a certificate of compliance with the standard PN-EN 12767 for a family of products in the form of innovative support structures for hanging road and information boards.
The order is made in a relation to the implementation of the project entitled Implementation of innovative safe support structures for hanging road and information signs co-financed by the European Union under Priority Axis 1. Strengthening Innovation and Competitiveness of the Region's Economy, Actions 1.2. Promoting Enterprise Investments in Research and Innovation, Sub-measure 1.2.1. Support for Research and Development Processes of the Regional Operational Program of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship through the Kuyavian-Pomeranian Innovation Agency - Research and Development Fund Implementation.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usług specjalistycznych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12767 dla rodziny produktów w postaci innowacyjnych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych.

The pourpose of the order:
The order is made to select the Contractor for the implementation of specialist services consisting in the preparation and conduct of 4 crash tests necessary to obtain a certificate of compliance with the standard PN-EN 12767 for a family of products in the form of innovative support structures for hanging road and information boards.

Przedmiot zamówienia

W ramach niniejszego zapytania planuje się wyłonienie Wykonawcy kolejnego zadania w projekcie, tj. przygotowania i przeprowadzenia 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12767 dla rodziny produktów w postaci innowacyjnych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych
i informacyjnych.

Oczekiwane właściwości testów:
• Testy zderzeniowe masztów drogowych należących do rodziny produktów o 4 różnych rozmiarach, przeznaczonych do zawieszania tablic drogowych. Testy zderzeniowe należy wykonać na masztach T00 i T03, tj. na największym i najmniejszym maszcie z rodziny produktów.
• Testy należy wykonać dla prędkości 35 km/h i 100 km/h.
• Testy należy wykonać z wykorzystaniem samochodów osobowych o masie do 1000 kg.
• Wymagana zgodność z normą EN 12767.
• Ilość planowanych testów: 4.
• Dostawa i montaż testowanej konstrukcji w miejscu testów – po stronie Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik nr 2;


The subject of the order:
As part of this inquiry, it is planned to select the contractor for the next task in the project, i.e. the preparation and conduct of 4 crash tests necessary to obtain a certificate of compliance with the PN-EN 12767 standard for the product family in the form of innovative support structures for hanging road signs and informational.

Expected Test Properties:
• Crash tests of road masts belonging to a product family of 4 different sizes for hanging road signs. Crash tests should be performed on masts T00 and T03, i.e. on the largest and smallest masts in the product family.
• Tests should be carried out for 35 km / h and 100 km / h.
• Tests should be performed with passenger cars up to 1000 kg.
• Compliance with EN 12767 required.
• Number of planned tests: 4.
• Delivery and assembly of the tested structure at the test site - on the Employer's side.

A detailed description of the subject of the contract is - Annex 2

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas wykonania testów, liczony do momentu przekazania Zamawiającemu wyników w formie raportu, w terminie nie później niż 7 tygodni od podpisania umowy.

The time-frame of the order:
The time taken to carry out the tests, counted until the submission of the results to the Purchaser in the form of a report, no later than 7 weeks after signing the contract.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji.

For the contract may apply the contractors who are authorized to carry out activities and activities covered by the subject of the contract and are not in the state of bankruptcy or liquidation;

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują personelem i możliwościami technicznymi, które pozwalają na przeprowadzenie testów zderzeniowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

For the contract may apply the contractors who has staff and technical capabilities that allow it to carry out crash tests as described in the subject of the contract.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują personelem i możliwościami technicznymi, które pozwalają na przeprowadzenie testów zderzeniowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

For the contract may apply the contractors who has staff and technical capabilities that allow it to carry out crash tests as described in the subject of the contract.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji.

For the contract may apply the contractors who are not in the state of bankruptcy or liquidation;

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne zmiany istotnych warunków umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Determining the terms of the contract change

1. The Employer provides for the possibility of introducing significant changes to the provisions of the contract concluded with the selected Contractor in relation to the content of the offer, on the basis of which the Contractor was selected.
2. Permitted changes to the material terms of the contract are specified in the draft contract constituting Annex 4 to this request for quotation.
3. All changes and additions to the contract concluded with the selected Contractor must be made in the form of written annexes to the contract signed by both parties, under pain of nullity.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. Zaparafowana specyfikacja zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3;
4. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4;
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

The contracting authority requires that the submitted offer includes the following documents and statements:
1. Completed offer form - attachment No. 1;
2. Initial order specification - Detailed description of the subject of the contract - Annex 2;
3. Declaration on the lack of personal and capital connections - Annex 3;
4. Initial template of the contract - Annex 4;
5. Current excerpt from the relevant register or central register and information on business activity, issued not earlier than 6 months before the deadline submitting offers.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:

a. Cena brutto, waga 80 % (maksymalnie 80 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej) x 80

b. Okres oczekiwania na wykonanie usługi, waga 20 % (maksymalnie 20 punktów)
• za wskazanie okresu nie dłuższego niż 5 tygodni od podpisania umowy – 20 pkt,
• za wskazanie okresu dłuższego niż 5 tygodni, ale krótszego niż 7 tygodni od podpisania umowy – 10 pkt.

Okres oczekiwania na wykonanie usługi wskazany w ofercie przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 7 tygodni. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu oczekiwania lub zaproponuje okres dłuższy niż 7 tygodni – zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i takim samym okresie oczekiwania na wykonanie usługi, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Criteria for the evaluation of bids and description of how the points are awarded:

1. The offer with the highest total number of points will be considered the most advantageous. All calculations will be made to two decimal places. The maximum number of points that can be awarded to the Contractor is 100.
2. The awarding entity will choose the best offer based on the following criteria:

a. Gross price, weight 80% (maximum 80 points)
The number of points will be calculated according to the formula:
Number of points = (lowest gross price of the offer / gross price of the examined offer) x 80

b. Waiting period for the service, weight 20% (maximum 20 points)
• for indicating a period of not more than 5 weeks from signing the contract - 20 points,
• for indicating a period longer than 5 weeks but shorter than 7 weeks from signing the contract - 10 points

The waiting period for the service indicated in the offer by the Contractor may not be longer than 7 weeks. The offer of the Contractor who does not specify a waiting period or offers a period longer than 7 weeks - will be rejected and will not be evaluated.

3. If it is not possible to choose the best offer due to this, that bids with the same price and the same waiting period for the service have been submitted, the Employer will call the Contractors who have submitted these bids to submit additional bids by the deadline. Contractors in additional offers cannot offer higher prices than those offered in submitted offers.

4. If the price of the offer seems to be abnormally low in relation to the subject of the contract and raises doubts of the Employer as to the possibility of performing the subject of the contract in accordance with the requirements specified by the Employer or resulting from separate provisions, in particular is 30% lower than the contract value or the arithmetic average of the prices of all submitted bids, the Employer is obliged to contact the Contractor for clarification. The Employer is obliged to reject the offer of the Contractor who he did not submit the explanations within the prescribed period or if the explanations were assessed together with the evidence provided confirms that the offer contains an abnormally low price in relation to the subject of the order.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu wynikającemu z powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonych w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku

For the contract may apply the contractors who are not subject to exclusion resulting from personal and capital connections
with the Employer specified in the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020 of August 22, 2019.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Tioman Sp. z o.o. Sp.K.

Adres

Ostaszewo 57E

87-148 Łysomice

kujawsko-pomorskie , toruński

NIP

8792050063

Numer naboru

RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca/ selected contractor:
Transpolis S.A.S., 620 Route des Fromentaux 01500 Saint-Maurice-de-Remens, Francja/France

Data wpłynięcia oferty/ Date of receipt of the offer:
2.12.2019

Oferowana cena/ Offered price:
51 200 euro brutto/ 51 200 Euros gross

Okres oczekiwania na wykonanie usługi/ waiting period for the service:
7 tygodni od podpisania umowy/ 7 weeks from signing the contract
Liczba wyświetleń: 145