Strona główna
Logo unii europejskiej

Synteza związków chemicznych w standardzie laboratoryjnym – usługa badawcza (podwykonawstwo)

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-12-2019

Numer ogłoszenia

25291

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan podpisanej oferty) na adres e-mail: tenders@vasatherapeutics.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@vasatherapeutics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Plonowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

001-408-410-1159

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest usługa badawcza polegająca na syntezie związków chemicznych w standardzie laboratoryjnym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór podwykonawcy, który w ramach usługi syntezy związków chemicznych w standardzie laboratoryjnym będzie pozyskiwał związki chemiczne niezbędne do optymalizacji związku wiodącego i rozwoju przedklinicznego innowacyjnego programu terapeutycznego do zastosowania w chorobach układu krążenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa badawcza polegająca na syntezie małocząsteczkowych (MW do 500) związków chemicznych z użyciem złożonych związków wyjściowych, włącznie ze związkami pochodzenia naturalnego. Zamówienie będzie obejmować realizację poniższych zadań:

Zadanie nr 1. Syntezę serii analogów chemicznych (bibliotek) o zbliżonym rdzeniu cząsteczki w skali laboratoryjnej (od 10 mg do 50 mg) i i czystości chemicznej powyżej 97%.

Zadanie nr 2. Syntezę wybranych analogów na skale do 100 gramów w standardzie laboratoryjnym (non-GMP) i czystości chemicznej powyżej 99% oraz opracowanie i optymalizacja procesu syntezy wielkoskalowej, w tym zdolności ilościowej i jakościowej analizy zanieczyszczeń oraz identyfikowania i charakteryzacji form polimorficznych

Przedmiot zapytania ofertowego opisują następujące nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
71355200-3 – Wykonywanie badań
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotu i zakresu zamówienia wynikającymi ze specyfikacji projektu należy zapoznać się drogą mailową lub telefoniczną po uprzednim podpisaniu umowy o poufności.

Po rozstrzygnięciu postępowania z wybranym wykonawcą zostanie zawarta UMOWA WARUNKOWA, która wejdzie w życie po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy niniejsze zapytanie.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą: 21 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (Umowy): max 36 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia (rozpoczęcia badań/analiz opisanych w przedmiocie zamówienia).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.: posiadają wiedzę oraz doświadczenie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

W szczególności oferent powinien udokumentować:
i. doświadczenie w zakresie syntezy związków chemicznych z wykorzystaniem związków pośrednich pochodzenia naturalnego;

ii. posiadanie dostępu do komercyjnych dostawców związków pośrednich z udokumentowaną co najmniej 1-roczna historią nabywania takich związków.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:
i. 10 zamówień polegających na syntezie związków chemicznych w skali laboratoryjnej

SPOSÓB OCENY:

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia wraz z opisem jakimi dokumentami Oferent swoją wiedzę i doświadczenie może potwierdzić.

2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.:
posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

W szczególności Oferent musi posiadać infrastrukturę, niezbędne pomieszczenia laboratoryjne, odpowiednie certyfikaty spełnienia wymogów cGMP opisanych w wytycznych FDA (lub równoważnych) i satysfakcjonujące raporty kontroli jakości i przestrzegania wymogów standardów cGMP).

SPOSÓB OCENY:

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) oraz załączonych dokumentów. Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie opisu infrastruktury, niezbędnego pomieszczenia laboratoryjnego, certyfikaty spełnienia wymogów cGMP opisanych w wytycznych FDA (lub równoważnych).

2. Dokumenty żądane (certyfikaty i raporty z kontroli jakości) przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

3. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.:
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Do realizacji punktów 1 i 2 Przedmiotu Zamówienia, wymagany jest zespół 3 pracowników pełnoetatowych z wykształceniem w dziedzinie chemii organicznej z tytułem co najmniej magistra, w tym co najmniej 1 osoba z tytułem doktora w dziedzinie chemii organicznej i co najmniej 10-letnim stażem pracy w przedsiębiorstwach realizujących kontraktowe zamówienia w chemii medycznej, pełniąca role lidera zespołu

SPOSÓB OCENY:

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) oraz załączonego dokumentu. Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

2. Dokumenty żądane (CV osoby pełniącej rolę lidera zespołu) przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

3. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
SPOSÓB OCENY:

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Ocena spełnienia wymogów zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

2 Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia).

Dodatkowe warunki

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej pod rygorem nieważności wszystkich ofert danego wykonawcy w przypadku złożenia przez niego większej ilości ofert.
Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujący warunek, tj. zapoznają się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego (potwierdzone w siedzibie Zamawiającego), lub poprzez zwrócenie się do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie dokumentacji projektowej (potwierdzone zarejestrowaniem wniosku o udostępnienie).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania postępowania, w sytuacji zaistnienia okoliczności, które nie były znane na etapie opracowywania zapytania lub trwania postępowania.

W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny ze wszystkimi Oferentami, którzy przedstawili ofertę. Jeśli w wyniku negocjacji najkorzystniejsza oferta nadal będzie przekraczać kwotą jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, to Zamawiający może postępowanie unieważnić.

W przypadku wątpliwości lub ujawnienia błędów bądź nieścisłości w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta lub Oferentów do złożenia wyjaśnień. W przypadku podania innej ceny w ofercie, a innej ceny w innych dokumentach – Zamawiający przyjmie za cenę ofertową cenę podaną w formularzu oferty. W przypadku podania innej kwoty wyrażonej liczbowo, a innej wyrażonej słownie – Zamawiający przyjmie za prawidłową kwotę podaną słownie.

Warunki zmiany umowy

Prace realizowane w ramach zamówienia stanowią integralną cześć projektu badawczego obejmującego badania przemysłowe i prace rozwojowe, a co za tym idzie charakteryzują się dużym stopniem niepewności.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikającej z przyczyn merytorycznych, badawczych uzasadniającej wprowadzenia takich zmian.

Dodatkowo Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
3. Okoliczności siły wyższej,
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferenci przystępujący do postępowania obowiązani są przedstawić:

1. Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dostępowych:
a) CV zespołu - spełnienie warunku stawianego w pkt OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
b) certyfikaty i raporty z kontroli jakości – spełnienie warunku stawianego w pkt POTENCJAŁ TECHNICZNY

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje realizacji zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena („C”) – 100 pkt (waga kryterium 100%)
Cena stanowi sumę ofert cenowych dot. wykonania poniższych zadań:
Zadania nr 1 - syntezę serii analogów chemicznych (bibliotek) o zbliżonym rdzeniu cząsteczki w skali laboratoryjnej (od 10 mg do 50 mg).
Zadania nr 2 - syntezę wybranych analogów na skale do 100 gramów w standardzie laboratoryjnym (non-GMP) oraz opracowanie i optymalizacja procesu syntezy wielkoskalowej, w tym zdolności ilościowej i jakościowej analizy zanieczyszczeń oraz identyfikowania i charakteryzacji form polimorficznych
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę łączną cenę netto w walucie PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku ofert przedstawionych w EUR brana pod uwagę będzie cena netto przeliczona na kwotę w walucie PLN przy wykorzystaniu kursu sprzedaży NBP z dnia upublikowania niniejszego zapytania na portalu Baza Konkurencyjności. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
Sposób obliczenia liczby punktów dla ofert w ramach kryterium:
Kryterium „C” = Najniższa cena ofert SUMA / Cena badanych ofert SUMA* 100 pkt * 100% (waga kryterium)

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Oferentów, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z tymi Oferentami.
W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny.

Wykluczenia

Podlegają wykluczeniu Oferenci, którzy są powiązani osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

VASA THERAPEUTICS Sp. z o.o.

Adres

Stanisława Leszczyńskiego 4/25

50-078 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

NIP

8971871977

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-001/19

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: ChemVeda Life Sciences India Private Limited, Plot no B 11/1, IDA Uppal, Uppal, Hyderabad, Telangana, India- 500039
Data wpłynięcia oferty: 9.12.2019 r
Cena: 885100,00 zł
Liczba wyświetleń: 235