Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i chłodu w trigeneracji o mocy 0,998MWel w miejscowości Włoszczowa

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-12-2019

Numer ogłoszenia

25256

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wprowadzono zmiany w SIWZ, PFU oraz Załączniku nr 13 do SIWZ - Wzór umowy. Zamieszczono nowe pliki w Bazie Konkurencyjności.
Lista zmian została zamieszczona wśród odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia w pliku Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia 0,998 MWel.pdf

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta wstępna
Ofertę wstępną Wykonawca składa w terminie, miejscu oraz w sposób wskazany przez Zamawiającego w zaproszeniu, tj. w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 12:00. Do Oferty wstępnej muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, zgodnie z niniejszą SIWZ.
Ofertę wstępną należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kochanowskiego 1, 29-100 Włoszczowa, sekretariat, w godz. 9:00- 14:00 bądź przesłać na adres siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 12:00.
Na kopercie należy podać dokładny adres i nazwę Wykonawcy oraz opisać:
„Oferta wstępna na budowę jednostki wytwarzania energii elektrycznej i chłodu w trigeneracji o mocy 0,998MWel w miejscowości Włoszczowa” - z adnotacją - nie otwierać przed dniem 29 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

2. Oferta ostateczna
Ofertę ostateczną Wykonawca składa na zaproszenie Zamawiającego do złożenia Oferty ostatecznej w terminie, miejscu oraz w sposób wskazany przez Zamawiającego w zaproszeniu.
Ofertę ostateczną mogą złożyć tylko Wykonawcy zaproszeni do jej złożenia.
Termin na złożenie Oferty ostatecznej, wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 14 dni od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia do jej złożenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Sakwa

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót budowlanych polegających na budowie układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 MWe (kompletny system wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła, w całości przetworzonego w agregacie absorpcyjnym na chłód) we Włoszczowie. Roboty budowlane winny zostać wykonane maksymalnie do dnia 31 października 2020 roku.
Ponadto, przedmiotem zamówienia jest również usługa Serwisu przeglądowo - naprawcza gwarantująca utrzymanie każdej z jednostek wytwórczych w pełnej gotowości do pracy, przez okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).
Wykonawca obowiązany jest przed złożeniem Oferty wstępnej do wykonania wizji Terenu Budowy przy ul. Kochanowskiego 1 we Włoszczowie (dz. nr 3879/2).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: włoszczowski Miejscowość: Włoszczowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie zaprasza do składania ofert wstępnych dla postępowania w trybie negocjacji pn."Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i chłodu w trigeneracji o mocy 0,998MWel w miejscowości Włoszczowa". Postępowanie realizowane jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności.
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1.Źródła wysokosprawnej kogeneracji , nabór nr.: POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót budowlanych polegających na budowie układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 MWe (kompletny system wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła, w całości przetworzonego w agregacie absorpcyjnym na chłód) we Włoszczowie. Roboty budowlane winny zostać wykonane maksymalnie do dnia 31 października 2020 roku.
Ponadto, przedmiotem zamówienia jest również usługa Serwisu przeglądowo - naprawcza gwarantująca utrzymanie każdej z jednostek wytwórczych w pełnej gotowości do pracy, przez okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).
 Wykonawca obowiązany jest przed złożeniem Oferty wstępnej do wykonania wizji Terenu Budowy przy ul. Kochanowskiego 1 we Włoszczowie (dz. nr 3879/2).

Kod CPV

45251000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
45000000-7 Roboty budowlane
09323000-9 Węzeł cieplny lokalny
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532100-4 Usługi w zakresie napraw I konserwacji silników elektrycznych
50532200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532400-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy Wykonawcy, a termin zakończenia najpóźniej do dnia 31 października 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji opisano w punkcie XVIII SiWZ, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Adres

Kochanowskiego 1

29-100 Włoszczowa

świętokrzyskie , włoszczowski

NIP

6560000033

Numer naboru

POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TEDOM Poland Sp. z o.o., 41-506 Chorzów, ul. Racjonalizatorów 10.
Data wpłynięcia oferty: 15.01.2020 r.
Cena brutto: 5 650 439,19 zł.
Liczba wyświetleń: 780