Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG BADAWCZYCH

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-12-2019

Numer ogłoszenia

25255

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:
ŚLĄSKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "MONTANA" SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Porcelanowa 25
40-241 Katowice
lub mailowo na adres: krzysztof.kondrat@montana.pl w terminie do dnia 09.12.2019
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.kondrat@montana.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Kondrat

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w przedmiocie opracowania konstrukcji wozu oraz semiaktywnego układu zawieszenia do redukcji drgań pionowych i przechyłów bocznych wozu górniczego oraz algorytmów sterowania wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji, a także walidacja rozwiązań w warunkach laboratoryjnych i symulowanych warunkach rzeczywistego funkcjonowania, przez podwykonawcę - uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, udokumentowane w formie sprawozdania, obejmujące poniższy zakres.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe na usługi B+R zgodne z zasadą konkurencyjności w projekcie pod roboczym tytułem: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem demonstratora wozu górniczego o konstrukcji zwiększającej bezpieczeństwo czynne i bierne”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
1.Opracowanie struktury oraz analitycznego modelu dyskretnego semiaktywnego układu zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego adekwatnego dla kierunku drgań pionowych.2.Analiza wpływu struktury i parametrów semiaktywnego układu zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego na redukcję drgań w kierunku pionowym. 3.Dobór parametrów semiaktywnego układu zawieszenia wozu górniczego w celu redukcji amplitudy drgań pionowych oraz badania numeryczne charakterystyk częstotliwościowych przenoszenia drgań pionowych. 4.Opracowanie algorytmów (deterministycznych oraz wykorzystujących sztuczną inteligencję) sterowania układem semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego w celu redukcji amplitudy drgań pionowych.5.Badania eksperymentalne charakterystyk częstotliwościowych przenoszenia drgań pionowych na stanowisku doświadczalnym przy pomocy wzbudnika hydraulicznego prototypu semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego (w skali 1:1) dla kierunku drgań pionowych dla dwóch stanów pracy zawieszenia. Model min. ¼ układu zawieszenia (prototyp min. tzw. „ćwiartki”). Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna.6.Wyznaczenie tercjowych charakterystyk przenoszenia drgań układu semiaktywnego zawieszenia w kierunku pionowym oraz ocena ilościowa uciążliwości drgań pionowych dla min. 5 prędkości jazdy mniejszych lub równych Vmax dla wybranych typowych torowisk oraz dwóch stanów pracy zawieszenia. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna dla różnych nastaw opracowanych algorytmów sterowania układem semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego. 7. Opracowanie struktury oraz modelu progresywnego (o dwóch oraz min. trzech zakresach sprężystości) układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego. 8.Analiza parametrów progresywnego (o dwóch oraz min. trzech zakresach sprężystości) układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego w celu redukcji przechyłów bocznych oraz zwiększenie sił kontaktu koło - szyna.
9.Dobór parametrów oraz opracowanie konstrukcji progresywnego (o dwóch oraz min. trzech zakresach sprężystości) układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu w celu redukcji amplitudy przechyłów bocznych oraz zwiększenie sił kontaktu koło-szyna. Badania numeryczne charakterystyk częstotliwościowych przenoszenia drgań pionowych, przechyłów bocznych oraz sił oddziaływania koła z szyną. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna.10.Opracowanie struktury oraz modelu semiaktywnego układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego.11.Analiza parametrów semiaktywnego układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego.
12.Dobór parametrów oraz opracowanie konstrukcji semiaktywnego układu zawieszenia wozu górniczego w celu redukcji amplitudy przechyłów bocznych oraz zwiększenie sił kontaktu koło - szyna. Badania numeryczne charakterystyk częstotliwościowych przenoszenia drgań pionowych, przechyłów bocznych oraz sił oddziaływania koła z szyną.13.Opracowanie algorytmów (deterministycznych oraz wykorzystujących sztuczną inteligencję) sterowania układem układu stabilizacji przechyłów bocznych zawieszenia oraz nadwozia wozu górniczego w celu redukcji amplitudy drgań pionowych, przechyłów bocznych oraz optymalnego podziału sił w kontakcie z szyną kół jednej osi wozu górniczego.

Przedmiot zamówienia

14.Opracowanie architektury systemu pomiarowego (wielkości kinematyczne i dynamiczne zawieszenia) oraz kontrolera montowanego w pojeździe szynowym, spełniającego funkcję układu sterującego układami zawieszenia (i przechyłów bocznych).
15.Porównawcze badania symulacyjne wpływu parametrów torowiska na parametry kinematyczne wozów górniczych oraz uciążliwość drgań w czasie jazdy wozów górniczych z układami zawieszenia wyposażonymi w progresywny lub semi-aktywny układ stabilizacji przechyłów bocznych.16.Badania eksperymentalne na stanowisku laboratoryjnym przy pomocy wzbudnika hydraulicznego wpływu parametrów torowiska na parametry kinematyczne wozów górniczych oraz uciążliwość drgań w czasie jazdy wozów górniczych z semiaktywnymi układami zawieszenia wyposażonymi w progresywny lub semi-aktywny układ stabilizacji przechyłów bocznych. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna. Badania eksperymentalne kompletnego układu zawieszenia (całą oś).17.Wyznaczenie tercjowych charakterystyk przenoszenia drgań pionowych oraz przechyłów bocznych semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego z progresywnym oraz semiaktywnym układem stabilizacji przechyłów bocznych raz ocena ilościowa uciążliwości drgań dla min 5 prędkości jazdy mniejszych lub równych Vmax dla wybranych typowych torowisk. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna. Badania eksperymentalne kompletnego układu zawieszenia (całą oś) dla różnych nastaw opracowanych algorytmów sterowania układem semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego.18.Udoskonalenie struktury oraz dobór parametrów semiaktywnego układu zawieszenia wozu górniczego dla kierunku drgań pionowych oraz układu stabilizacji przechyłów bocznych. 19.Badania eksperymentalne w czasie jazd testowych dot. wyznaczenia tercjowych charakterystyk przenoszenia drgań pionowych oraz przechyłów bocznych zmodyfikowanego i udoskonalonego kompletnego układu zawieszenia. Wyznaczenie charakterystyk uciążliwości drgań dla min 5 prędkości jazdy mniejszych lub równych Vmax dla wybranych typowych torowisk. Wyznaczenie charakterystyk sił w kontakcie koło-szyna. Badania eksperymentalne udoskonalonego układu zawieszenia (całą oś) dla różnych nastaw opracowanych algorytmów sterowania układem semiaktywnego zawieszenia wozu górniczego.20.Analiza zbieżności wyników otrzymywanych z modeli numerycznych, badan laboratoryjnych na stanowisku pomiarowym z wynikami pomiarów eksperymentu otrzymanymi dla jazdy pojazdów górniczych.21.Weryfikacja w warunkach laboratoryjnych (jazda kopalniana) wpływu nastaw algorytmów uczenia maszynowego na predykcję bezpiecznej prędkości składu.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

1. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, weryfikowane na podstawie oświadczenia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
a) Posiadanie statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytut PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa
w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B.
b) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia, w tym w szczególności:
- Laboratorium kopalni - możliwość testowania układów jezdnych i systemów pomiarowo-sterujących w symulowanych warunkach kopalnianych.
- Laboratorium robotów mobilnych - problematyka transportu przenośnikowego i kołowego
w górnictwie.
- Laboratorium mechatroniki - badania implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów
w systemie w układzie programowalnym FPGA, makroskopowe badania wizyjne mikrosystemów.
- Oprogramowaniem MSC/Fatigue, MSC/Nastran, MSC/Patran, Abaqus, FEMAP, COSMOS, CATIA Program Strand7 Solid WORKS, NASTRAN przeznaczone do analizy projektowanych elementów metodą elementów skończonych, budowa modeli strukturalnych metodą elementów skończonych
i przeprowadzenie analiz numerycznych badanych obiektów.
- Oprogramowaniem LabVIEW - oprogramowanie do akwizycji danych pomiarowych i zarządzania archiwizowanymi danymi. Graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający komunikację
z operatorem (podgląd archiwalnych danych i alarmów, ustalanie zakresu temperatur przypisanych do funkcji alarmów, wyświetlanie bieżących danych procesowych, itp.).
- Oprogramowaniem CAD i FEM, ANSYS - do modelowania układów mechanicznych obciążonych siłami uogólnionymi oraz wymuszeniami termodynamicznymi.
- Wielokanałowymi kartami pomiarowymi dedykowanymi do pomiaru wielu wielkości fizycznych - wielokanałowy system pomiarowy, współpracujący z przetwornikami różnych wielkości fizycznych np. temperatury, przyspieszenia drgań, itp.
- maszyną współrzędnościową przeznaczoną do pomiary geometrii i odkształceń elementów struktury geometrycznej powierzchni, chropowatości Ra, Rq Rz 0,02-80 μm.
- drobnym sprzętem pomiarowym jak np.: oscyloskopy, generatory, mierniki wielkości elektrycznych, optycznych i mechanicznych, analizatory wielokanałowe, zasilacze, itp. - do pomiarów
i uruchomienia projektowanych urządzeń.
- Komputerem stacjonarnym i urządzeniami do komunikacji sieciowej - realizacja rozproszonego systemu pomiarowego, pracującego w sieci wewnętrznej, zabezpieczenie sieci, monitoring poprawności działania sieci, komunikacja z bazą danych i działem kontroli.
e) Spełnienie warunków dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zawartych w pkt. III niniejszego zapytania.
f) Warunkiem formalnym udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnej z opisem w pkt. V niniejszego zapytania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia: czerwiec 2020/ grudzień 2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

22. Badania działania i współpracy komponentów systemu w warunkach laboratoryjnych.23.Identyfikacja struktury oraz żądanych parametrów wytrzymałościowych nadwozia i podwozia wozu górniczego.24.Budowa modelu strukturalnego żebrowanego nadwozia i podwozia wozu górniczego z zastosowaniem metody elementów skończonych. Symulacyjna analiza wpływu obciążeń, powodowanych zawałem stropu na przemieszczenia i naprężenia konstrukcji nadwozia i podwozia wozu górniczego.25.Parametryzacja geometrycznego modelu nadwozia, wyznaczenie istotności parametrów wejściowych (np. przekroi porzecznych belek, struktury użebrowania itp.) i wybranie grupy parametrów, dla których wyjścia modelu wykazują największą wrażliwość.26.W oparciu o teorię planowania eksperymentu przeprowadzenie doświadczeń zgodnie z przyjętym planem i wyznaczenie hiperpowierzchni odpowiedzi modelu. Analiza wpływu parametrów decyzyjnych na wyjście układu tj. największą nośność.27. Przeprowadzenie optymalizacji wielokryterialnej, ze względu na wybrane kryteria (np. minimalizacja masy nadwozia i podwozia wozu górniczego, minimalizacja drgań) przy jednoczesnym zachowaniu sztywności i własności wytrzymałościowych konstrukcji. Określenie rozwiązania optymalnego konstrukcji nadwozia i podwozia wozu górniczego zapewniającego zwiększone bezpieczeństwo w zdarzeniach losowych spowodowanych zawałem stropu.28.Badanie eksperymentalne na maszynie wytrzymałościowej skalowalnych modeli i elementów wybranych wariantów rozwiązań konstrukcyjnych nadwozia i podwozia wozu górniczego zapewniającego zwiększone bezpieczeństwo w zdarzeniach losowych spowodowanych zawałem stropu.29.Badania walidacyjne prototypu/demonstratora.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wszelkie pytania w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Krzysztof Kondrat - tel. +48 660 416 045, e-mail krzysztof.kondrat@montana.pl
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów technicznych oferty poprzez wezwanie Oferenta do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień (np. opisów, rysunków technicznych lub zdjęć) dotyczących zastosowanych rozwiązań. Termin złożenia wyjaśnień wynosi 2 dni robocze od dnia wysłania zapytania do Oferenta. Nie udzielenie odpowiedzi przez Oferenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań zapytania ofertowego.
6. Oferta musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. W przypadku braku wymaganego zgodnie z treścią zapytania ofertowego załącznika lub innych informacji (danych) lub błędów w ofercie wynikających np. z „pomyłki pisarskiej”, Zamawiający dopuszcza możliwość jego uzupełnienia przez Oferenta w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia ofert.
7. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa warunkowa na przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych, w której warunkiem zawieszającym będzie podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt. II niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert, bez podania przyczyny.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
10. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

L.p. Nazwa
1 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów
3 Załącznik nr 3 - Oświadczenie - powiązania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę spełniającą warunki określone w Zapytaniu ofertowym. Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
1. Cena oferty netto 100 Ocena na podstawie formularza ofertowego

cena oferowana minimalna netto
C = ---------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty netto

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.

VIII. Informacja odnośnie zamówień częściowych, wariantowych i uzupełniających
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. W przypadku wskazania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy czy użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy lub świadectwa pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, określonego w umowie zawartej z Wykonawca. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ŚLĄSKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "MONTANA" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Porcelanowa 25

40-241 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32-2564517

NIP

9541180521

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19
Liczba wyświetleń: 196