Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na prace remontowo-wykończeniowe budynku biurowo-warsztatowego

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2020

Numer ogłoszenia

25254

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 19.11.2019 r. dokonano zmiany w zapytaniu ofertowym - przedłużono termin na składanie ofert do 13.12.2019r. godz. 15.00. W dniu 11.12.2019r. przedłużono termin składania ofert do 28.02.2020r. godz. 10.00. Nastąpiła również zmiana w IV.3 zapytania ofertowego - zmiana terminu zapisów na oględziny, oraz nastąpiła zmiana terminu wykonania zamówienia - do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W dniu 21.02.2020r. przedłużono termin składania ofert do 30.04.2020r. godz. 10.00.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w terminie do 30.04.2020r. godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego) należy złożyć pisemnie, w formie:
a) papierowej (dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: KOMA Spółka z o.o. Sp. k., ul. Podmiejska 7 19-300 Ełk) lub
b) elektronicznej rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany na adres e-mail Zamawiającego: biuro@koma.net.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@koma.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Bogdan

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-wykończeniowe budynku biurowo-warsztatowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac remontowo-wykończeniowych budynku biurowo-warsztatowego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-wykończeniowe budynku biurowo-warsztatowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
data rozpoczęcia: w terminie 4 dni roboczych, licząc od przejęcia terenu obiektu przez Wykonawcę od Zamawiającego, przy czym wydanie i przejęcie obiektu winno nastąpić w terminie 3 dni roboczych, licząc od pisemnego zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego,
data zakończenia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na zasadach określonych we wzorze umowy, który jest Załącznikiem Nr 5 do zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

- Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na pracach remontowo-wykończeniowych o wartości zamówienia min. 1 000 000,00 zł brutto.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne dokumenty (np.: referencje), z których będzie wynikać, że w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków dofinansowania w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy (w zakresie wymagającym dostosowanie Umowy do nowych warunków);
2) Wykonawca zaoferuje urządzenie o parametrach technicznych lepszych niż minimalne parametry techniczne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia nie ulegnie zwiększeniu (zmiana parametrów Przedmiotu Umowy oraz/lub zmiana terminów wykonania Umowy);
3) nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji Umowy spowodowana obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, niezależnymi od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu (zmiana terminów wykonania Umowy);
4) w wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki;
5) w wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiązać będzie Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą;
6) możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w odmiennych transzach;
7) zmiany terminu płatności na korzyść Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego),
- oświadczenie o braku powiązań (osobowych i kapitałowych) z Zamawiającymi (załącznik 4 do Zapytania Ofertowego),
- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazane w pkt VII,
- dokument potwierdzający uiszczenie wadium,
- oświadczenie RODO (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego),

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty na podstawie wypełnionego formularza ofertowego zostaną poddane ocenie merytorycznej wg następujących kryteriów:

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa netto 90 %
Aspekty społeczne – zatrudnienie do realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób bezrobotnych lub osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy i pozostającej bez zatrudnienia. 10%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:

P = OPc + As

gdzie:
P – całkowita liczba punktów;
OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena ofertowa”
As - ocena punktowa za kryterium „Aspekty społeczne"

3. Sposób obliczenia ceny:
- cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie w kwocie netto wraz z podaniem stawki i kwoty podatku VAT,
- cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
- cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia.
4. W kryterium „Cena ofertowa” zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów=(najniższa cena oferowana netto)/(cena badanej oferty netto) x 90


5. W kryterium „aspekty społeczne” ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zatrudnienia osoby bezrobotnej. Wykonawca otrzyma 10 pkt w przypadku złożenia oświadczenia o zatrudnieniu do realizacji zamówienia co najmniej:
– jednej osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającej status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia – w pełnym wymiarze czasu pracy albo
- 1 osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy
6. Zamawiający rozumie przez osobę bezrobotną oraz osobę poszukującą pracy osobę spełniającą warunki uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub statusu osoby poszukującej pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1265) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych. Dodatkowo, w przypadku osoby poszukującej pracy konieczne jest spełnienie warunku w zakresie wieku (do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia) oraz pozostawanie bez zatrudnienia.

Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów zostaną przeprowadzone negocjacje.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 - oświadczenie o braku powiązań.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Koma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Adres

Podmiejska 7

19-300 Ełk

warmińsko-mazurskie , ełcki

NIP

8481860185

Numer naboru

RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19
Liczba wyświetleń: 329