Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa

Data publikacji: 07.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2019

Numer ogłoszenia

25200

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamieszczono odpowiedzi na pytania przesłane do 15.11.2019 r.
Załączono zaktualizowane Załączniki:
- Załącznik nr 6 do SIWZ - Parametry kontrolne - 2019.11.18;
- Załącznik nr 7 do SIWZ - Parametry gwarantowane - 2019.11.18;
- Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór umowy - 2019.11.18.

Zamieszczono odpowiedzi na pytania przesłane do 24.11.2019 r.

Zamieszczono odpowiedzi na pytania przesłane do 01.12.2019 r.
Załączono zaktualizowane Załączniki:
- SIWZ - 2019.12.03;
- Załącznik nr 1 - PFU - 2019.12.03;
- Załącznik nr 6 do SIWZ - Parametry kontrolne - 2019.12.03;
- Załącznik nr 7 do SIWZ - Parametry gwarantowane - 2019.12.03;
- Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór umowy - 2019.12.03.

Zmieniono termin składania ofert.

Zamieszczono odpowiedzi na pytania przesłane do 02.12.2019 r.
Załączono zaktualizowane Załączniki:
- Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór umowy - 2019.12.04.
- Schematy technologiczne węzłów cieplnych.

Zamieszczono odpowiedzi na pytania przesłane do 09.12.2019 r.
Dołączono załączniki w formie formularzy.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wstępną Wykonawca składa w terminie do dnia 09.12.2019 roku, do godz. 12:00. Do Oferty wstępnej muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, zgodnie z SIWZ. Ofertę wstępną należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Zamawiającego ul. Rejtana 23, 42-202 Częstochowa, bądź przesłać na wyżej wymieniony adres biura Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2019 roku do godz. 12:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Fedkowicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót budowlanych polegających na budowie dwóch źródeł wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,499MWel każda w Częstochowie. Roboty budowlane winny zostać wykonane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Ponadto, przedmiotem zamówienia jest również usługa Serwisu przeglądowo - naprawcza gwarantująca utrzymanie każdej z jednostek wytwórczych w pełnej gotowości do pracy, przez okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).
Wykonawca obowiązany jest przed złożeniem Oferty wstępnej do wykonania wizji Terenu Budowy przy ul. Rejtana 33b w Częstochowie (dz. nr 2/11 oraz 2/6).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Galia S.A. zaprasza do składania ofert wstępnych dla postępowania w trybie negocjacji pn."Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa". Postępowanie realizowane jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności.
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.4 Wysokosprawna kogeneracja RPO WSL 2014-2020, nabór nr.: RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót budowlanych polegających na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999MWel w Częstochowie. Roboty budowlane winny zostać wykonane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Ponadto, przedmiotem zamówienia jest również usługa Serwisu przeglądowo - naprawcza gwarantująca utrzymanie każdej z jednostek wytwórczych w pełnej gotowości do pracy, przez okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).
Wykonawca obowiązany jest przed złożeniem Oferty wstępnej do wykonania wizji Terenu Budowy przy ul. Rejtana 33b w Częstochowie (dz. nr 14/7).

Kod CPV

45251000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
45000000-7 Roboty budowlane
09323000-9 Węzeł cieplny lokalny
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
50532100-4 Usługi w zakresie napraw I konserwacji silników elektrycznych
50532200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
50532400-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy Wykonawcy, a termin zakończenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji przedstawiono w punkcie XVIII SiWZ, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Galia S.A.

Adres

Przybylaka 15

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

NIP

6442671071

Numer naboru

RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum firm: INERGIS S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa - Lider Konsorcjum oraz TEDOM Poland Sp. z o.o. ul. Racjonalizatorów 10 41-506 Chorzów - Członek Konsorcjum
Data wpłynięcia oferty: 31.01.2020 r.
Cena brutto: 6 868 409,79 zł, w tym: cena brutto za realizację robót budowlanych: 6 404 517,75 zł, cena brutto za wykonanie usługi serwisowej w okresie gwarancji: 463 892,04 zł.
Liczba wyświetleń: 940